Verordening welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 22-09-2013 t/m 31-12-2014

Verordening welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003

Het Bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,

gelet op de artikelen 93, eerste lid, 95 en 102 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en de artikelen 5, 6, 7 en 8 van de Instellingsverordening Productschap Pluimvee en Eieren 1998-I,

op 13 februari 2003 vastgesteld de navolgende

VERORDENING

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

productschap

:

Productschap Pluimvee en Eieren;

b.

bestuur

:

bestuur van het productschap;

c.

pluimveehouder

:

de ondernemer die vleeskuikens of vleeskuikenouderdieren houdt;

d.

vleeskuikenouderdieren

:

kippen met een leeftijd van 22 weken of ouder, die bestemd zijn voor de productie van broedeieren ter verkrijging van vleeskuikens;

e.

opfokvleeskuikenouderdieren

:

kippen met een leeftijd van 21 weken of jonger, die bestemd zijn voor de productie van broedeieren ter verkrijging van vleeskuikens;

f.

minivleeskuikenouderdieren

:

vleeskuikenouderdieren van een koppel waarvan de hennen een eindgewicht van ten hoogste 2,4 kilogram bereiken;

g.

vleeskuikens

:

kippen die kennelijk bestemd zijn voor de menselijke consumptie;

h.

koppel

:

een groep vleeskuikenouderdieren die in één stal wordt gehouden en waarvan de hennen onderling maximaal zeven dagen in leeftijd verschillen;

i.

vloeroppervlakte

:

de horizontale oppervlakte van de bodem van de ruimte die voor vleeskuikenouderdieren vrij beschikbaar is, alsmede de oppervlakte van eventuele plateaus;

j.

plateau

:

horizontale houten of kunststoffen vlonder waar geen mest door kan vallen en die ten minste 35 cm boven de bodem van de voor vleeskuikenouderdieren vrij beschikbare ruimte is aangebracht;

k.

legnest

:

afgescheiden ruimte die is ingericht voor het leggen van eieren;

l.

strooisel

:

houtkrullen, zaagsel, stro, zand, turf of ander materiaal, waarin vleeskuikenouderdieren kunnen stofbaden, scharrelen en bodempikken;

m.

uitval

:

de dieren die, anders dan voor normale verkoop, buiten de stal worden gebracht.

Administratie

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De pluimveehouder dient in zijn administratie dagelijks per koppel nauwgezet de volgende gegevens bij te houden:

  • a. de aantallen aangevoerde hennen en hanen;

  • b. de uitval, gespecificeerd in hennen en hanen;

  • c. de aantallen hennen en hanen die levend worden afgevoerd;

  • d. de al dan niet op advies van of door een dierenarts verstrekte preventieve of curatieve medicaties of vaccinaties;

  • e. de uitgevoerde ingrepen;

  • f. eventuele calamiteiten.

 • 2 De pluimveehouder is verplicht van dag tot dag een zodanige administratie te voeren dat de gegevens genoemd in het eerste lid te allen tijde op een eenvoudige wijze kunnen worden gekend

Controle door de pluimveehouder

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De pluimveehouder dient tenminste twee keer per etmaal de gezondheid van de dieren, het goed functioneren van voer- water en alarmvoorzieningen, het stalklimaat en de kwaliteit van het strooisel te controleren.

 • 2 Klinisch zieke dieren worden afgescheiden van klinisch gezonde dieren. In de afgescheiden ruimte dienen de dieren de beschikking te hebben over voldoende voer- en watervoorzieningen en moet per dier meer ruimte beschikbaar zijn dan in de normale stalruimte.

 • 3 Dode dieren dienen zo snel mogelijk uit de stal worden verwijderd.

Huisvesting

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

De huisvesting van vleeskuikenouderdieren dient tenminste te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a. met uitzondering van minivleeskuikenouderdieren, is per vleeskuikenouderdier een vloeroppervlakte van tenminste 1300 cm2 beschikbaar; per minivleeskuikenouderdier is een vloeroppervlakte van tenminste 1200 cm2 beschikbaar;

 • b. tenminste 300 cm2 van de onder a. bedoelde vloeroppervlakte is bedekt met strooisel;

 • c. in de stal zijn horizontaal aangebrachte houten of kunststoffen zitstokken of latten beschikbaar die een lengte hebben van tenminste 7 cm per vleeskuikenouderdier; de zitstokken of latten hebben zowel naar boven als naar beneden een vrije ruimte die naar boven tenminste 35 cm en naar beneden tenminste 10 cm bedraagt;

 • d. het vloeroppervlak is dicht of wordt gevormd door roosters die gemaakt zijn van hout of kunststof. Het gebruik van draadroosters is verboden;

 • e. de ruimte die voor vleeskuikenouderdieren vrij beschikbaar is heeft een vloeroppervlakte van tenminste 2850 cm2 en een hoogte van tenminste 70 cm;

 • f. eventuele in de stal aangebrachte plateaus dienen voor vleeskuikenouderdieren bereikbaar te zijn en dienen naar boven een vrije voor de vleeskuikenouderdieren beschikbare ruimte te hebben van ten minste 35 cm.

Artikel 4a

[Vervallen per 01-01-2015]

De huisvesting van opfokvleeskuikenouderdieren dient ten minste te voldoen aan de voorwaarde dat per opfokvleeskuikenouderdier met een leeftijd van 10 weken en ouder een vloeroppervlak van ten minste 666 cm2 beschikbaar is.

Voer

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

De lengte van de voor de vleeskuikenouderdieren toegankelijke kant of kanten van de voerbak bedraagt per vleeskuikenouderdier tenminste 12,5 cm dan wel indien het een ronde voerbak betreft, tenminste 5 cm.

Artikel 5a

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Vleeskuikenouderdieren en opfokvleeskuikenouderdieren worden dagelijks voorzien van voldoende voer en water van goede kwaliteit.

 • 2 Onverminderd het eerste lid, hebben minivleeskuikenouderdieren permanent de beschikking over ruwvoer. Onder ruwvoer wordt verstaan: luzerne, snijmaissillage of daarmee vergelijkbaar voer.

Nadere regels

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bestuur van het productschap is bevoegd ter nadere uitvoering van deze verordening bij besluit nadere regelen te stellen.

Artikel 6a

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De pluimveehouder laat zich jaarlijks ten minste één maal op eigen kosten controleren op de naleving van het bepaalde in deze verordening door een door de voorzitter erkende controle-instantie.

 • 2 De pluimveehouder zorgt er voor dat het rapport van bevindingen van de controle als bedoeld in het eerste lid binnen een maand na de dag van de controle door het productschap is ontvangen.

 • 3 Indien de voorzitter vaststelt dat de pluimveehouder de verordening niet naleeft kan de voorzitter de pluimveehouder schriftelijk aanzeggen/mededelen binnen drie maanden een herstelcontrole te laten uitvoeren door de in het eerste lid bedoelde controle-instantie.

Artikel 6b

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De controle-instantie als bedoeld in artikel 6a, eerste lid, kan op aanvraag worden erkend door de voorzitter.

 • 2 De te erkennen controle-instantie voldoet aan de criteria voor erkenning zoals deze door het bestuur bij besluit zijn vastgesteld.

 • 3 Aan een erkenning kunnen nadere voorschriften of voorwaarden worden verbonden. De erkenning kan door de voorzitter worden ingetrokken indien is vastgesteld dat niet langer aan de criteria voor erkenning of de aan de erkenning verbonden nadere voorschriften of voorwaarden wordt voldaan.

Toezicht

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften wordt namens het productschap uitgeoefend door (een} door het bestuur aangewezen dienst(en) of door het bestuur aangewezen personen.

 • 2 Ondernemers zijn verplicht:

  • a. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het bestuur aangewezen personen al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken die naar diens/hun oordeel nodig is/zijn voor de vervulling van diens/hun taak

  • b. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het bestuur aangewezen personen inzage te geven of te doen geven van die boeken en bescheiden, die naar diens/hun oordeel nodig is voor de vervulling van diens/hun taak;

  • c. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het bestuur aangewezen personen te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot hun bedrijfsruimten en tot die plaatsen of vervoermiddelen, waar c.q. waarin voorraden, tot het bedrijf van de ondernemer behorende, zijn opgeslagen c.q. worden vervoerd;

  • d. te gedogen dat controleurs van de door het bestuur aangewezen dienst of de door het bestuur aangewezen personen monsters nemen uit de voorraden (waaronder begrepen verpakkingsmateriaal) van het bedrijf van de ondernemer, ongeacht de plaats waar of waarin zich die voorraden bevinden en de ondernemer zal alsdan de van hem gevorderde medewerking verlenen overeenkomstig de aanwijzingen en toezicht van die controleurs of aangewezen personen.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde personen zijn bevoegd berechtingsrapporten ten behoeve van tuchtrechtelijke afhandeling op te maken.

Gegevensverstrekking

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De door het productschap uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens omtrent ondernemingen worden in handen gesteld van de voorzitter van het productschap; zij worden behoudens aan personeelsleden van het secretariaat van het productschap, alsmede ten behoeve van de handhaving van het bepaalde in deze verordening, niet verder bekendgemaakt.

 • 2 De door het bestuur aangewezen dienst of personen dien(t)(en), ter bescherming van de privacy van de ondernemer, vertrouwelijk en op verantwoorde wijze om te gaan met de uit hoofde van het toezicht verkregen gegevens.

Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003.

 • 2 Zij treedt in werking op de dag na die van haar afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Voor het bestuur

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 2 mei 2003.

Terug naar begin van de pagina