Regeling IKAP medewerkers EZ

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 19-02-2003 t/m 31-12-2003

Regeling IKAP medewerkers EZ

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 21e, 21g en 21i van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Gehoord het Departementaal Georganiseerd Overleg van het Ministerie van Economische Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. ARAR:

het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

b. BBRA 1984:

het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;

c. Regeling bestedingsmogelijkheden:

de Regeling bestedingsmogelijkheden ambtenaren voor fiscaal gefacilieerde doelen van 7 juni 2001, nr. AD2001/U73347;

d. ministerie:

het Ministerie van Economische Zaken;

e. medewerker:

de medewerker van het ministerie;

f. hoofd van dienst:

hetgeen daaronder wordt verstaan in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ;

g. indiensttreding:

de aanvang van het dienstverband met of van de tewerkstelling bij het ministerie;

h. ontslag:

de beëindiging van het dienstverband met of van de tewerkstelling bij het ministerie;

i. IKAP:

de individuele keuze in het arbeidsvoorwaardenpakket;

j. aanvraag:

de aanvraag bedoeld in de artikelen 21c, 21d en 21h van het ARAR;

k. bron:

één van de in artikel 21h, eerste lid, van het ARAR genoemde aanspraken van de medewerker, alsmede de inhouding op salaris, genoemd in artikel 21d, derde lid, van het ARAR;

l. doel:

één van de in artikel 1 van de Regeling bestedingsmogelijkheden genoemde bestedingsmogelijkheden, alsmede minder uren werken bedoeld in artikel 21d, eerste lid, van het ARAR, en uitbetaling van de vergoedingen bedoeld in artikel 21h, eerste lid, onderdelen a en b, van het ARAR.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Een medewerker kan eenmaal per jaar in de periode van 1 januari tot en met 30 september een aanvraag indienen bij het hoofd van dienst.

 • 2 Een aanvraag bevat in ieder geval een keuze uit een bron en een doel.

 • 6 De waarden van een gekozen bron en doel bedraagt minimaal € 50,00.

 • 7 De waarden van de gekozen bronnen en doelen komen zoveel mogelijk overeen. Een aanvraag wordt afgewezen indien het verschil tussen de waarde van de bronnen en de doelen meer dan 5% bedraagt.

 • 8 Voor de bestedingsmogelijkheid bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Regeling bestedingsmogelijkheden kunnen, in afwijking van het vorige lid, aanspraken op bronnen die in de twee kalenderjaren volgende op het jaar van de aanvraag zullen ontstaan worden ingezet.

 • 9 In afwijking van het eerste lid kan de medewerker, aan wie een toeslag op grond van artikel 22a of artikel 22c van het BBRA 1984 of een vergoeding op grond van artikel 23 van het BBRA 1984 is toegekend, binnen twee weken na ontvangst van het besluit een extra aanvraag indienen om deze aanspraken in te zetten voor een nieuw doel.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Het hoofd van dienst beslist op een aanvraag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2 Op aanvragen betreffende meer of minder uren werken of afkoop vakantie-uren die zijn ingediend voor 1 februari beslist het hoofd van dienst binnen vier weken na die datum en op aanvragen die zijn ingediend na 1 februari telkens binnen vier weken na afloop van de kalendermaand van indiening, met inachtneming van artikel 21e, vierde lid, respectievelijk artikel 22, dertiende lid, van het ARAR.

 • 3 Het hoofd van dienst beslist op een aanvraag bedoeld in artikel 2, negende lid, binnen twee weken na de datum van het indienen van de aanvraag.

 • 4 Indien het hoofd van dienst voornemens is een aanvraag geheel of gedeeltelijk af te wijzen, vindt hierover overleg plaats met de medewerker.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 2 Wijzigingen van het salaris gedurende het kalenderjaar leiden niet tot aanpassing van de vergoeding of inhouding.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor zover in specifieke regelingen niet anders is bepaald, dienen de in de aanvraag opgenomen doelen voor 1 december van het betrokken kalenderjaar te zijn gerealiseerd door inlevering van de desbetreffende betalingsbewijzen bij de daarvoor aangewezen functionarissen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Aan het eind van een kalenderjaar vindt per medewerker een eindafrekening plaats, waarbij een verschil in waarde van de ingezette bronnen en de gerealiseerde doelen wordt verrekend met het salaris van de medewerker.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt in het geval dat een medewerker wegens ziekte niet staat is geweest om in het betrokken kalenderjaar meer uren werken zoals op grond van de aanvraag is overeengekomen, de niet gerealiseerde meer uren werken in de eerste maand van ziekte beschouwd alsof zij wel zijn gerealiseerd.

 • 3 In afwijking van het eerste lid vindt bij ontslag van de medewerker de eindafrekening plaats per de datum van ontslag.

 • 4 In afwijking van het eerste lid vindt bij overlijden van de medewerker de eindafrekening plaats per de datum van overlijden, waarbij terugvordering van te veel betaalde vergoedingen achterwege blijft.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2004]

Indien de belastinginspecteur bij controle van oordeel is dat er een bedrag ten onrechte belastingvrij is uitbetaald, wordt de ter zake verschuldigde loonheffing alsnog op de medewerker verhaald en verrekend met een eerstvolgende salarisbetaling.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2004]

Ingeval deze regeling in een individueel geval niet of niet naar redelijkheid voorziet kan, voor zover nodig, het hoofd van dienst bij de beslissing op een aanvraag daarvan afwijken, met instemming van de directeur Personeel, Organisatie en Informatiemanagement.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2003.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling IKAP medewerkers EZ.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 februari 2003

De

Minister

van Economische Zaken,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina