Verordening PDV fonds stimulering praktijkgerichte oplossingen milieuproblematiek 2003

[Regeling vervallen per 04-09-2005.]
Geldend van 01-06-2003 t/m 03-09-2005

Verordening van het Productschap Diervoeder van 12 februari 2003 houdende regels ter zake van het instellen van een fonds (Verordening PDV fonds stimulering praktijkgerichte oplossingen milieuproblematiek 2003)

Het bestuur van het Productschap Diervoeder;

Gelet op artikel 93 en 123 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Besluit:

§ 1. Het fonds

[Vervallen per 04-09-2005]

Artikel 1

[Vervallen per 04-09-2005]

  • 1 Er is een Fonds stimulering praktijkgerichte oplossingen milieuproblematiek, dat deel uitmaakt van het vermogen van het Productschap Diervoeder.

  • 2 Het dagelijks bestuur van het productschap beheert dit fonds.

  • 3 De baten van het fonds bestaan uit:

    • a. de opbrengst van de heffing uit hoofde van de Heffingsverordening PDV fondsen voormengsels, mengvoeders en voedermiddelen;

    • b. de van de middelen van het fonds gekweekte rente.

Artikel 2

[Vervallen per 04-09-2005]

Ten laste van het fonds kan het bestuur van het Productschap Diervoeder bijdragen in de financiering van het ontwikkelen en toepassen van praktijkgerichte oplossingen ten behoeve van de mest-en ammoniakproblematiek brengen.

§ 2. Slotbepalingen

[Vervallen per 04-09-2005]

Artikel 3

[Vervallen per 04-09-2005]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 04-09-2005]

De Verordening fonds stimulering praktijkgerichte oplossingen milieuproblematiek 1989 wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 04-09-2005]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PDV fonds stimulering praktijkgerichte oplossingen milieuproblematiek 2003.

Den Haag, 12 februari 2003

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

J. den Hartog

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 22 mei 3003.

Terug naar begin van de pagina