Beleidsregels benoemingen vanaf schaal 14 EZ

Geldend van 20-02-2003 t/m heden

Beleidsregels benoemingen vanaf schaal 14 EZ

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 7 en 57 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Gehoord de Departementale Ondernemingsraad van het Ministerie van Economische Zaken;

Besluit:

Artikel 1

Benoemingen in functies vanaf schaal 14 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijk Rijkspersoneel 1984 vinden bij het Ministerie van Economische Zaken plaats op de wijze die is beschreven in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 februari 2003

De

Minister

van Economische Zaken,

J.F. Hoogervorst

Bijlage Benoemingsvoorwaarden en -procedures S14 en hoger EZ

Deze bijlage behoort bij het besluit van 12 februari 2003, kenmerk POI/A&R/03000357

Bijlage 146058.png
Bijlage 146060.png
Bijlage 146061.png
Bijlage 146062.png
Bijlage 146063.png
Bijlage 146065.png
Bijlage 146067.png
Bijlage 146068.png
Bijlage 146069.png
Bijlage 146070.png
Bijlage 146071.png
Bijlage 146073.png
Terug naar begin van de pagina