Verordening heffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2003

Geldend van 17-05-2003 t/m heden

Verordening heffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2003

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en

de artikelen 10 en 15 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees, 1999-I,

op 12 februari 2003 vastgesteld de navolgende

VERORDENING

Artikel 1

 • 1 Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003.

 • 2 In deze verordening wordt verstaan onder:

  onderneming

  :

  onderneming waarin de vleeswaren- en vleesconservenindustrie of de baconindustrie wordt uitgeoefend;

  ondernemer

  :

  een natuurlijk of rechtspersoon, die een onderneming drijft;

  omzet

  :

  de geldomzet als ondernemer in de vleeswaren-, vleesconserven- en baconindustrie.

Artikel 2

De ondernemer is voor het kalenderjaar 2003 op basis van de door hem in het kalenderjaar 2002 behaalde omzet een heffing verschuldigd volgens het navolgende tarief:

van

€ 0,-

tot en met

€ 45.378,-

€ 158,-

vanaf

€ 45.379,-

tot en met

€ 226.890,-

€ 243,-

vanaf

€ 226.891,-

tot en met

€ 453.780,-

€ 301,-

vanaf

€ 453.781,-

tot en met

€ 907.600,-

€ 409,-

vanaf

€ 907.601,-

tot en met

€ 2.268.900,-

€ 705,-

vanaf

€ 2.268.901,-

tot en met

€ 4.537.800,-

€ 7.110,-

vanaf

€ 4.537.801,-

tot en met

€ 6.806.601,-

€ 1.464,-

vanaf

€ 6.806.602,-

tot en met

€ 9.076.000,-

€ 1.751,-

vanaf

€ 9.076.001,-

tot en met

€ 13.614.801,-

€ 2.164,-

vanaf

€ 13.614.801,-

tot en met

€ 27.000.000,-

€ 2.981,-

vanaf

€ 27.000.001,-

tot en met

€ 50.000.000,-

€ 3.509,-

   

en meer dan

€ 50.000.001,-

€ 4.618,-

Voor een ondernemer, die na 1 januari 2003 aangevangen heeft een onderneming te drijven als bedoeld in artikel 1, tweede lid, bedraagt de heffing € 158,-.

Artikel 3

 • 1 Aan de ondernemer, die contributie heeft betaald als lid van een overeenkomstig het tweede lid aangewezen ondernemersorganisatie wordt op zijn verzoek een aftrek toegestaan op de in artikel 2 bedoelde heffing.

  Deze aftrek beloopt 50% van het bedrag, dat de betrokkene als contributie aan de betreffende vereniging over het betrokken kalenderjaar heeft betaald tot ten hoogste de helft van hetgeen hij is verschuldigd aan heffing, op grond van artikel 2 over datzelfde betrokken kalenderjaar.

 • 2 De in het vorige lid bedoelde ondernemersorganisatie wordt aangewezen door het bestuur van het Productschap Vee en Vlees, met inachtneming van het bepaalde in het Besluit beleidsregel Schitthuisaftrek van de Sociaal-Economische Raad.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening heffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2003'.

Voor het bestuur

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 2 mei 2003.

Terug naar begin van de pagina