Verordening PDV registratie ondernemingen diervoedersector 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Diervoeder van 12 februari 2003 houdende regels ter zake van de registratie van bedrijven (Verordening PDV registratie ondernemingen diervoedersector 2003)

Het bestuur van het Productschap Diervoeder;

Gelet op de artikelen 93 en 104, eerste en derde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op artikel 2 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

productschap

:

Productschap Diervoeder

b.

voorzitter onderscheidenlijk secretaris

:

voorzitter onderscheidenlijk secretaris van het productschap

c.

onderneming

:

onderneming waarvoor het productschap is ingesteld

d.

ondernemer

:

degene die een onderneming drijft

e.

in de handel brengen

:

in het verkeer brengen, verkopen of afleveren

§ 2. Het register

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het productschap houdt een register van ondernemingen, die werkzaam zijn in de productie, be- en verwerking en de handel in de diervoedersector.

 • 2 Aan de ingeschreven ondernemingen wordt een registratienummer toegekend.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

De ondernemer is verplicht binnen 30 dagen na het tijdstip waarop de onderneming is gevestigd, zich te melden bij het productschap.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De ondernemer is verplicht aan de secretaris gegevens te verstrekken ten behoeve van het register bedoeld in artikel 2 op een bij het productschap te verkrijgen formulier.

 • 2 De te verstrekken gegevens betreffen tenminste:

  • a. naam, handelsnaam en rechtsvorm van de onderneming;

  • b. naam van de ondernemer;

  • c. plaats van vestiging van de (hoofd)zetel van de onderneming;

  • d. hoofd- en nevenactiviteiten die de ondernemer uitoefent;

  • e. overige aangelegenheden van belang voor een doelmatige registratie.

 • 3 Indien de ondernemer een opgave als bedoeld in de voorgaande leden heeft ingediend en géén registratie, dan wel een afwijkende registratie, van die opgave door de secretaris namens het bestuur plaatsvindt, deelt de secretaris hem dit schriftelijk en gemotiveerd mede.

 • 4 De in het register, bedoeld in artikel 2, opgenomen ondernemingen verstrekken het productschap desgevraagd gegevens betreffende de bedrijfsomvang en het aantal bij de onderneming werkzame personen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De ondernemer is verplicht wijziging van de gegevens die op grond van artikel 4 zijn verstrekt schriftelijk aan de secretaris mede te delen.

 • 2 Deze gegevens moeten worden verstrekt binnen een maand nadat de wijziging heeft plaatsgevonden.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Indien de secretaris op een andere wijze dan ingevolge artikel 4 kennis draagt van het feit dat een onderneming werkzaamheden verricht in de productie, be- en verwerking en de handel in de diervoedersector, is hij bevoegd namens het bestuur deze onderneming in het register op te nemen. De ondernemer wordt hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld.

 • 2 Indien de secretaris, op een andere wijze dan ingevolge het bepaalde in artikel 5, kennis draagt van een wijziging van de gegevens; die op grond van artikel 4 zijn verstrekt, is hij bevoegd namens het bestuur een wijziging in het register aan te brengen. De ondernemer wordt hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

De registratieplicht bedoeld in de voorgaande artikelen is niet van toepassing op ondernemingen die vee houden en grondstoffen of diervoerders produceren of aankopen van derden uitsluitend voor vervoedering op het eigen bedrijf.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

Op overtreding van het bepaalde in de artikelen 3, 4 en 5 worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld. Een door het bevoegde tuchtgerecht op te leggen geldboete mag niet hoger zijn dan € 450,- per overtreding, totdat het op 24 februari 2000 ingediende voorstel van wet " Nieuwe regelen inzake tuchtrechtspraak in de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002) ", Kamerstukken II, nr. 27025 (1999-2000), tot wet wordt verheven en in werking treedt.

§ 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2015]

De Verordening registratie ondernemingen diervoedersector 1990 wordt ingetrokken.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PDV registratie ondernemingen diervoedersector 2003.

Den Haag, 12 februari 2003

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

J. den Hartog

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 2 mei 2003.

Terug naar begin van de pagina