Instelling vertrekmoratorium voor asielzoekers uit Noord-Irak

[Regeling vervallen per 26-02-2004.]
Geldend van 28-02-2003 t/m 25-02-2004

Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 11 februari 2003, tot instelling van een vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Noord-Irak

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Gelet op artikel 45, vierde lid van de Vreemdelingenwet 2000;

Overwegende:

  • -

    Gelet op de uitzonderlijke situatie met betrekking tot Irak op dit moment gezien een eventuele militaire interventie en de discussie in de Veiligheidsraad, kan in redelijkheid niet van de in Nederland verblijvende asielzoekers afkomstig uit Noord-Irak worden verlangd dat zij op korte termijn terugkeren naar Noord-Irak;

  • -

    dat als gevolg hiervan een vertrekmoratorium voor de periode van één maand is geïndiceerd,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-02-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder Noord-Irak: het deel van de Republiek Irak dat onder controle staat van de Koerdische partijen in het noorden van het land.

Artikel 2

[Vervallen per 26-02-2004]

De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor vreemdelingen afkomstig uit Noord-Irak niet beëindigd.

Artikel 3

[Vervallen per 26-02-2004]

In afwijking van artikel 4, tweede lid, van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 1997 (RVA 1997), geeft de indiening van een tweede of volgende asielaanvraag door asielzoekers afkomstig uit Noord-Irak recht op opvang.

Artikel 4

[Vervallen per 26-02-2004]

Artikel 2 en artikel 3 zijn niet van toepassing op vreemdelingen afkomstig uit Noord-Irak op wie de volgende bepalingen van toepassing zijn: artikel 30, dan wel artikel 31, tweede lid, onder h, i en k van de Vreemdelingenwet 2000, of ten aanzien van wie een gevaar voor de openbare orde bestaat als bedoeld in artikel 3.77 Vreemdelingenbesluit.

Artikel 5

[Vervallen per 26-02-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 7 februari 2003.

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

H.P.A. Nawijn

Terug naar begin van de pagina