Wijziging Subsidieregeling natuurbeheer 2000 en Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

[Regeling vervallen per 01-10-2004.]
Geldend van 16-02-2003 t/m 30-09-2004

Wijziging Subsidieregeling natuurbeheer 2000 en Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de Verordening (EG) nr. 445/2002 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 26 februari 2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1257/2002 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) (PbEG L74);

Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-10-2004]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer.]

Artikel III

[Vervallen per 01-10-2004]

[Red: Wijzigt de regeling van 21 februari 2002, houdende vaststelling beheersbijdrage 2002 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer.]

Artikel IV

[Vervallen per 01-10-2004]

  • 1 Voorzover in beheersgebiedsplannen als bedoeld in artikel 10 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer, plannen voor Rbon-gebieden als bedoeld in artikel 95 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer en natuurgebiedsplannen als bedoeld in artikel 13 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 quota zijn vastgesteld, blijven de betrokken plannen van kracht met dien verstande dat voor de beoordeling van subsidieaanvragen geen rekening met deze quota wordt gehouden.

  • 2 Voorzover in landschapsgebiedsplannen als bedoeld in artikel 12 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer quota zijn vastgesteld, blijven de betrokken plannen van kracht met dien verstande dat voor de beoordeling van subsidieaanvragen geen rekening met deze quota wordt gehouden.

Artikel V

[Vervallen per 01-10-2004]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 februari 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina