Overzicht publicaties primair onderwijs 2003

Geldend van 19-02-2003 t/m heden

Overzicht publicaties primair onderwijs 2003

Voor u ligt het 'Overzicht publicaties voor het primair onderwijs 2003'. Het overzicht bevat publicaties die in het Gele katern van het blad Uitleg zullen verschijnen.

De genoemde data in de kolom ’Streefdatum publicatie’ zijn veelal afhankelijk van advies- en overlegprocedures en/of het doen treffen van wettelijke maatregelen. Bijgaand overzicht is niet limitatief. In elk geval kunt u aanvullende regelgeving verwachten in het kader van een nieuwe CAO OCenW. Ook kunnen, als gevolg van het vaststellen van een nieuw Regeerakkoord, nog publicaties volgen die op dit moment nog niet zijn voorzien.

Publicatieoverzicht primair onderwijs 2003

Nr.

Onderwerp

Streefdatum publicatie

1.

Regeling verzilvering formatierekeneenheden 2003-2004

februari 2003

2.

Aanvullende formatie voor scholen voor (v)so als bedoeld in de WEC op grond van bijzondere omstandigheden voor het schooljaar 2003-2004

Februari/Maart 2003

3.

Aanvullende formatie voor basisscholen op grond van bijzondere omstandigheden voor het schooljaar 2003-2004

Februari/Maart 2003

4.

Regeling aanvullende formatie (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so rechtstreekse instromers schooljaar 2003-2004

Februari/Maart 2003

5.

Clustering van programma’s van eisen 2003 WEC o.g.v. Wet LGF

Voorjaar 2003

6.

Regeling aanvullende formatie cluster 4 voor preventieve ambulante begeleiding

Voorjaar 2003

7.

Aanvullende formatie klassenassistenten zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk), voor het schooljaar 2003-2004

Voorjaar 2003

8.

Aanvullende formatie schoolverpleegkundige, schooljaar 2003-2004

Voorjaar 2003

9.

Aanvullende formatie klassenassistenten, schooljaar 2003-2004 Voorjaar 2003

 

10.

Maatregelen in verband met deregulering en autonomievergroting op korte termijn (schoolbudget met ingang van 1 augustus 2003).

Februari 2003

11.

Regeling sluitend taalonderwijs ter verbetering van de integratie

April 2003

12.

Verlenging van de regeling scholing overblijfkrachten

April 2003

(zeer voorlopige inschatting)

13.

Regeling opslagpercentages Vervangingsfonds (VF) en Participatiefonds (PF) voor het schooljaar 2003-2004

ivm nader te maken afspraken nog onbekend wanneer regeling gepubliceerd gaat worden

14.

Aanvullende formatie asielzoekers voor basisscholen op grond van bijzondere omstandigheden voor het schooljaar 2003-2004

April 2003

15.

LGF

Een aantal LGF-regelingen verschijnen in een speciale LGF-uitgave van het

Gele Katern met onder meer:

• Aanpassing data wet LGF

• Formatiegarantieregeling

• REC-bekostiging (schooljaar)

• Rugzakje (schooljaar)

• Regeling visueel gehandicapte leerlingen en leerlingen met het syndroom van Down WVO

• Regeling aanmeldingsformulier indicatiestelling

• Regeling criteria indicatiestelling

• Vakantieregeling Justitiële Jeugdinrichtingen (art. 26 WEC)

• Instelling Adviescommissie Toelating en Begeleiding

Voorjaar 2003

16.

Indexering specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa) en onderwijs in allochtone levende talen (oalt) 2003-2004

Juni 2003

17.

Subsidieregeling zij-instromers 2002-2003 voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs met declaratiebekostiging.

juli 2003

18.

Bedrag per leerling schoolbegeleiding voor het jaar 2003 en 2004 en groeipercentage voor het jaar 2002.

September 2003

19.

Vaststelling programma’s van eisen 2004 WPO (nieuwe vergoedingsbedragen).

September 2003

20.

Vaststelling programma’s van eisen 2004 WEC (nieuwe vergoedingsbedragen).

September 2003

21.

Inwerkingtreding programma’s van eisen 2004 WPO en WEC

December 2003

22.

Regeling verzilvering formatierekeneenheden 2004-2005

December 2003

23.

Aanvullende formatie voor scholen voor (v)so als bedoeld in de WEC op grond van bijzondere omstandigheden voor het schooljaar 2004-2005

December 2003

24.

Aanvullende formatie voor basisscholen op grond van bijzondere omstandigheden voor het schooljaar 2004-2005

December 2003

25.

Regeling aanvullende formatie (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so rechtstreekse instromers schooljaar 2004-2005

December 2003

26.

Maatregelen in verband met deregulering en autonomie- vergroting op korte termijn (schoolbudget met ingang van 1 augustus 2004).

December 2003

27.

Aanvullende formatie asielzoekers voor basisscholen op grond van bijzondere omstandigheden voor het schooljaar 2004-2005

December 2003

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
namens deze,

mr. P.J. van Ham

directeur primair onderwijs

Terug naar begin van de pagina