Regeling statistieken internationale handel in diensten

[Regeling vervallen per 03-01-2004.]
Geldend van 14-02-2003 t/m 02-01-2004

Regeling statistieken internationale handel in diensten

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 1, eerste lid, en 2, derde lid, van de Wet van 28 december 1936 (Stb. 639 DD), houdende maatregelen tot het verkrijgen van juiste economische statistieken;

De Centrale commissie voor de statistiek gehoord;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 03-01-2004]

  • 1 Het Centraal bureau voor de statistiek wordt gemachtigd de in het tweede lid bedoelde opgaven en inlichtingen in te winnen die het nodig acht tot het verkrijgen van juiste economische statistieken op het gebied van de internationale handel in diensten.

  • 2 De opgaven en inlichtingen betreffen ondernemingen en instellingen die betrokken zijn bij internationale dienstverlening op onder meer de terreinen van vervoer, toerisme, communicatie, uitvoering van werken, verzekeringen, financiën, informatica, intellectuele en industriële eigendom en cultuur en hebben betrekking op betalingen ontvangen van of verricht aan buitenlandse natuurlijke personen of rechtspersonen in verband met verrichte diensten.

Artikel 2

[Vervallen per 03-01-2004]

De termijn, bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Wet van 28 december 1936 (Stb. 639 DD), houdende maatregelen tot het verkrijgen van juiste economische statistieken, wordt bepaald op 30 dagen.

Artikel 3

[Vervallen per 03-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2003.

Artikel 4

[Vervallen per 03-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling statistieken internationale handel in diensten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 februari 2003

De

Minister

van Economische Zaken,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina