Verordening GZP speculaas 2003

[Regeling vervallen per 06-04-2008.]
Geldend van 14-12-2003 t/m 05-04-2008

Verordening van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten van 6 februari 2003 houdende regels ter zake van de bereiding van speculaas (Verordening GZP speculaas 2003)

Het bestuur van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten;

Gelet op de artikelen 93 en 104, tweede lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 2, 3 en 4 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997;

Besluit:

§ 1. Eisen

[Vervallen per 06-04-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 06-04-2008]

 • 1 Onverminderd het bepaalde in artikel 4 is het degene, die een onderneming drijft, waarvoor het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten is ingesteld, verboden gebakken eetwaren onder de benaming "speculaas", "speculaaspop", "speculaasbrok", of onder enige andere benaming, waarin het woord of woorddeel "speculaas" voorkomt, te verkopen, indien deze producten niet voldoen aan de in artikel 3 omschreven eigenschappen en samenstellingseisen.

 • 2 Deze verordening is niet van toepassing op de in lid 1 genoemde producten van buitenlandse oorsprong, die in één der andere Lidstaten van de EG rechtmatig onder de benaming "speculaas" of onder enige andere benaming waarin het woord of woorddeel, "speculaas" voorkomt, in de handel zijn gebracht.

Artikel 2

[Vervallen per 06-04-2008]

Met "verkopen" wordt in deze verordening gelijkgesteld het doen verkopen en

 • a. het ten verkoop of ter aflevering in voorraad hebben of doen hebben;

 • b. het afleveren of doen afleveren;

 • c. het uitstallen of doen uitstallen, anders dan met het uitsluitend doel het product onverpakt te tonen;

 • d. het vervoeren of doen vervoeren, met binnenlandse of buitenlandse bestemming;

 • e. het te koop of in ruil aanbieden of doen aanbieden;

 • f. het uitdelen.

Artikel 3

[Vervallen per 06-04-2008]

 • 1 Voor alle in artikel 1 bedoelde producten geldt de eis, dat zij een voor speculaas kenmerkende smaak bezitten, doordat zijde voor speculaas geëigende kruiden en/of andere geur- of smaakstoffen bevatten. In de in artikel 1, lid 1, bedoelde producten met uitzondering van producten, welke worden verkocht onder de benaming "Zeeuwse Speculaas", moet kaneelaldehyde duidelijk aantoonbaar zijn.

 • 2 Voor alle in artikel 1, lid 1, bedoelde producten gelden voorts onderscheidenlijk de eisen, welke zijn genoemd in de navolgende staat:

   

  Speculaaskoek(jes) en overige speculaas van minder dan 15 gram

  Speculaasbrok(ken) speculaaspop(pen) en overige speculaas van 15 gram en meer

  brokken met een hoog vet- en suikergehalte van 15 gram en meer

  Zeeuwse speculaas

  vetgehalte 1

  ≥ 19 %

  ≥ 19 %

  ≥ 22 %

  ≥ 17,5 %

  gehalte suikers 2

  ≥ 28 %

  ≥ 26 %

  ≥ 30 %

  ≥ 35 %

  som gehalte vet en suikers 3

  ≥ 48 %

  ≥ 49 %

  ≥ 54 %

  ≥ 53 %

  soortelijk volume

  ≥ 1,5 cm3/g

  ≥ 1,5 cm3/g

  ≥ 1,5 cm3/g

  ≥ 1,5 cm3/g

  vochtgehalte direct na het bakken 4

  ≤ 1,5 %

  ≤ 2,0 %

  ≤ 3,7 %

  ≤ 1,5 %

  vochtgehalte bij aflevering aan de consument 5

  ≤ 3,0 %

  ≤ 4,0 %

  ≤ 4,7 %

  ≤ 3,0 %

  De in de vorenstaande staat genoemde eisen ter zake van het vochtgehalte "direct na het bakken" zijn niet van toepassing in die gevallen, waarin de bereider van de in artikel 1, lid 1, bedoelde producten de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de naleving van de terzake van het vochtgehalte "bij aflevering aan de consument" gestelde eisen.

 • 3 Alle in artikel 1, lid 1, bedoelde producten, welke worden verkocht onder een benaming of met een bijschrift met uitsluiting van de ingrediëntenlijst, waarin het woord "boter" of "roomboter" voorkomt, moeten zijn bereid uit een deeg, waarin als toegevoegd vetbestanddeel uitsluitend melkvet voorkomt.

 • 4 Alle in artikel 1, lid 1, bedoelde producten, welke worden verkocht onder een benaming of met een bijschrift, waarin gewezen wordt op de aanwezigheid in het product van amandelen, moeten tenminste vier gewichtsprocenten al dan niet gehalveerde, gebroken of geschaafde amandelen bevatten. Ten aanzien van de in lid 2 gestelde eisen worden de percentages betrokken op de amandel-vrije waar.

 • 5 Producten, welke worden verkocht onder de benaming "Zeeuwse Speculaas" dienen met kristalsuiker bestrooid te zijn.

 • 6 Onverminderd het bepaalde in artikel 4 mogen producten, welke met kristalsuiker zijn bestrooid, slechts onder benamingen zoals witte, blanke, dordtse speculaas of onder enige andere benaming waarin het woord of woorddeel speculaas voorkomt worden verkocht, indien zij voldoen aan de gestelde eisen voor Zeeuwse Speculaas.

Artikel 4

[Vervallen per 06-04-2008]

Op producten, welke worden verkocht onder de benaming "gevulde speculaas", "speculaasstaven" en "speculaastaarten", is deze verordening niet van toepassing.

Artikel 5

[Vervallen per 06-04-2008]

Indien in de bijlage van deze verordening methoden van onderzoek zijn omschreven, moet bij de beoordeling, of speculaas voldoet aan de in de verordening gestelde eisen, worden gebruik gemaakt van deze methoden, voor zover zij op de desbetreffende eisen van toepassing zijn.

§ 2. Overige bepalingen

[Vervallen per 06-04-2008]

Artikel 6

[Vervallen per 06-04-2008]

Deze verordening is mede verbindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen dan bedoeld in artikel 1, voor zover deze handelingen verrichten, welke bedrijfsmatig in de ondernemingen, waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.

Artikel 7

[Vervallen per 06-04-2008]

Overtredingen van het bepaalde in de artikelen 1 en 3 worden aangemerkt als strafbare feiten.

§ 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 06-04-2008]

Artikel 8

[Vervallen per 06-04-2008]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10

[Vervallen per 06-04-2008]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening GZP speculaas 2003.

Den Haag, 6 februari 2003

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

M. Elema

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 4 december 2003 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij beschikking van 6 november 2003, nr. TRCJZ/2003/2615.

De verordening is op 24 juni 2003 ingevolge artikel 8, eerste lid, van de richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juli 1998 (PbEG L 217), voorgelegd aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

 1. % = massaprocenten ban de droge stof

  ^ [1]
 2. % = massaprocenten ban de droge stof

  ^ [2]
 3. % = massaprocenten ban de droge stof

  ^ [3]
 4. % = massaprocenten van het product

  ^ [4]
 5. % = massaprocenten van het product

  ^ [5]
Terug naar begin van de pagina