Verordening GZP bewaring en vervoer gekoelde bakkerswaren 2003

[Regeling vervallen per 20-09-2009.]
Geldend van 14-12-2003 t/m 19-09-2009

Verordening van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten van 6 februari 2003 houdende regels ter zake van vervoer van gekoelde bakkerswaren (Verordening GZP bewaring en vervoer gekoelde bakkerswaren 2003)

Het bestuur van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten;

Gelet op de artikelen 93 en 104, tweede lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie, op de artikelen 2, 3 en 4 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997, artikel 15, zesde lid van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen,

gehoord de Adviescommissie Warenwet;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 20-09-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 20-09-2009]

Deze verordening verstaat onder:

a.

productschap

:

Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten;

b.

ondernemer

:

degene die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld en die beroepsmatig bakkerswaren vervoert en aflevert aan consumenten, filialen, horecagelegenheden, instellingen en marktplaatsen;

c.

gekoelde bakkerswaren

:

bakkerswaren welke gekoeld moeten worden bewaard teneinde microbiologisch bederf en de uitgroei van pathogene bacteriën tegen te gaan, met uitzondering van voorverpakte bakkerswaren waarop door de bereider een bijzondere bewaartemperatuur is vermeld;

d.

lokaal vervoer

:

rechtstreekse aflevering van bestellingen aan consumenten, filialen, horecagelegenheden, instellingen en marktplaatsen voor zover deze aflevering plaats vindt binnen een straal van 20 kilometer van de plaats van waaruit het vervoer plaatsvindt gedurende ten hoogste 2 uren.

§ 2. Voorwaarden vervoer

[Vervallen per 20-09-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 20-09-2009]

  • 1 Tijdens het lokaal vervoer van gekoelde bakkerswaren dient de temperatuur van deze waren niet hoger te zijn dan 10 graden C.

  • 2 De ondernemer draagt er zorg voor dat tijdens handelingen in relatie tot het lokaal vervoer van gekoelde bakkerswaren de temperatuur van deze waren zo min mogelijk stijgt.

§ 3. Overige bepalingen

[Vervallen per 20-09-2009]

Artikel 3

[Vervallen per 20-09-2009]

De bepalingen van deze verordening gelden mede voor andere natuurlijke en rechtspersonen dan de ondernemingen waarvoor het productschap is ingesteld, voor zover deze bedrijfsmatig handelingen verrichten die in de ondernemingen waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.

Artikel 4

[Vervallen per 20-09-2009]

Overtredingen van het bepaalde bij artikel 2 worden aangewezen als strafbaar feit.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 20-09-2009]

Artikel 5

[Vervallen per 20-09-2009]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 20-09-2009]

De Verordening GZP bewaring en vervoer gekoelde bakkerswaren 1994 wordt ingetrokken.

Artikel 7

[Vervallen per 20-09-2009]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening GZP bewaring en vervoer gekoelde bakkerswaren 2003

Den Haag, 6 februari 2003

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

M. Elema

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 4 december 2003 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij beschikking van 6 november 2003, nr. TRCJZ/2003/2623.

De verordening is op 24 juni 2003 ingevolge artikel 8, eerste lid, van de richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juli 1998 (PbEG L 217), voorgelegd aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Terug naar begin van de pagina