Verordening GZP drogestof brood 2003

[Regeling vervallen per 15-02-2009.]
Geldend van 06-07-2003 t/m 14-02-2009

Verordening van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten van 6 februari 2003 houdende regels ter zake van het percentage drogestof in brood (Verordening GZP drogestof brood 2003)

Het bestuur van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten;

Gelet op de artikelen 93 en 104, tweede lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 2, 3 en 4 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 15-02-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 15-02-2009]

Voor de toepassing van deze verordening wordt de terminologie van het Warenwetbesluit meel en brood overgenomen en wordt voorts verstaan onder:

a.

productschap

:

Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten

b.

ondernemer

:

degene die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld.

c.

decoratie

:

aan de buitenzijde van het brood voor het bakken aangebrachte bestanddelen, zoals sesamzaad en maanzaad.

d.

brood

:

de gebakken eetwaar, die - behoudens de eventuele decoratie - geen andere kenmerkende bestanddelen bevat dan die opgenomen in artikel 1, sub d, van het Warenwetbesluit Meel en Brood 1998, met een vochtgehalte van tenminste 20 %, met uitzondering van roggebrood en roggetarwebrood.

§ 2. Eisen drogestof

[Vervallen per 15-02-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 15-02-2009]

  • 1 Het is de ondernemers in Nederland verboden brood met een gewicht tussen 350 gram en 1000 gram te produceren indien de hoeveelheid drogestof van het brood niet ligt tussen de waarden vermeld in het tweede lid.

  • 2 De in het eerste lid bedoelde waarden zijn de volgende:

    Hoeveelheid drogestof tussen

    240 en 265 gram

    480 en 530 gram

  • 3 Het in het eerste lid vervatte verbod geldt niet voor zover het brood aantoonbaar bestemd is voor consumptie buiten Nederland.

§ 3. Overige bepalingen

[Vervallen per 15-02-2009]

Artikel 3

[Vervallen per 15-02-2009]

Het bepaalde in deze verordening geldt mede voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die in de ondernemingen waarvoor het Productschap is ingesteld bedrijfsmatig plegen te worden verricht.

Artikel 4

[Vervallen per 15-02-2009]

Overtredingen van het bepaalde in artikel 2 worden aangewezen als strafbare feiten.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 15-02-2009]

Artikel 5

[Vervallen per 15-02-2009]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 15-02-2009]

De Verordening GZP droge stof brood 1997 wordt ingetrokken.

Artikel 7

[Vervallen per 15-02-2009]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening GZP drogestof brood 2003.

Den Haag, 6 februari 2003

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

M. Elema

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 2 mei 2003 en door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij beschikking van 24 juni 2003, nr. TRCJZ/2003/2613.

Terug naar begin van de pagina