Verordening GZP fonds zaaizaad van voedergewassen 2003

[Regeling vervallen per 06-07-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2008.]
Geldend van 01-06-2003 t/m 30-06-2008

Verordening van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten van 6 februari 2003 houdende regels ter zake van het instellen van een fonds (Verordening GZP fonds zaaizaad van voedergewassen 2003)

Het bestuur van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten;

Gelet op artikel 93 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, in aanmerking nemende artikel 2 van de Verordening GZP Beleidsadviescommissie landbouwzaaizaden 1993, gehoord de Beleidsadviescommissie landbouwzaaizaden;

Besluit:

§ 1. Het fonds

[Vervallen per 06-07-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 06-07-2008]

 • 1 Er is een Fonds zaaizaad van voedergewassen, dat deel uitmaakt van het vermogen van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten.

 • 2 Het dagelijks bestuur van het productschap beheert dit fonds.

 • 3 De baten van het fonds bestaan uit:

  • a. de opbrengst van de heffing uit hoofde van de Heffingsverordening GZP zaaizaad van voedergewassen

  • b. de van de middelen van het fonds gekweekte rente.

 • 4 Het saldo van het fonds zal een bedrag van € 650.000 niet te boven gaan.

Artikel 2

[Vervallen per 06-07-2008]

Ten laste van het fonds kan het bestuur van het productschap brengen:

 • a. bijdragen in de financiering van aangelegenheden verband houdende met het optimaliseren van de productie, de afzet en be- of verwerking van zaaizaad van voedergewassen;

 • b. door derden ten behoeve van het productschap verrichte, met de taak van het productschap verband houdende, werkzaamheden;

 • c. bijdragen aan de Hoofdfunctie Bestuur van het productschap indien het bedrag genoemd in artikel 1, vierde lid, dreigt te worden overschreden.

§ 2. Slotbepalingen

[Vervallen per 06-07-2008]

Artikel 3

[Vervallen per 06-07-2008]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 06-07-2008]

De Verordening GZP fonds zaaizaad van voedergewassen 1994 wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 06-07-2008]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening GZP fonds zaaizaad van voedergewassen 2003.

Den Haag, 6 februari 2003

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

M. Elema

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 22 mei 2003.

Terug naar begin van de pagina