Verordening GZP fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen 2003

[Regeling vervallen per 06-07-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2008.]
Geldend van 01-06-2003 t/m 30-06-2008

Verordening van het Granen, Zaden en Peulvruchten van 6 februari 2003 houdende regels ter zake van het instellen van een fonds (Verordening GZP fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen 2003)

Het bestuur van het Granen, Zaden en Peulvruchten;

Gelet op artikel 93 en 123 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, in aanmerking nemende artikel 2 van de Verordening GZP Beleidsadviescommissie landbouwzaaizaden 1993, gehoord de Beleidsadviescommissie landbouwzaaizaden;

Besluit:

§ 1. Het fonds

[Vervallen per 06-07-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 06-07-2008]

 • 1 Er is een Fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen, dat deel uitmaakt van het vermogen van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten.

 • 2 Het dagelijks bestuur van het productschap beheert dit fonds.

 • 3 De baten van het fonds bestaan uit:

  • a. de opbrengst van de heffing uit hoofde van de Heffingsverordening GZP zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen;

  • b. de van de middelen van het fonds gekweekte rente.

 • 4 Het saldo van het fonds zal een bedrag van € 650.000 niet te boven gaan.

Artikel 2

[Vervallen per 06-07-2008]

Ten laste van het fonds kan het bestuur van het productschap brengen:

 • a. bijdragen in de financiering van aangelegenheden verband houdende met het optimaliseren van de productie, de afzet en be- of verwerking van granen, peulvruchten en andere gewassen;

 • b. door derden ten behoeve van het productschap verrichte, met de taak van het productschap verband houdende, werkzaamheden;

 • c. bijdragen aan de Hoofdfunctie Bestuur van het productschap indien het bedrag genoemd in artikel 1, vierde lid, dreigt te worden overschreden.

§ 2. Slotbepalingen

[Vervallen per 06-07-2008]

Artikel 3

[Vervallen per 06-07-2008]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 06-07-2008]

De Verordening GZP fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen 1994 wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 06-07-2008]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening GZP fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen 2003.

Den Haag, 6 februari 2003

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

M. Elema

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 22 mei 2003.

Terug naar begin van de pagina