Regeling informatie voor derden

[Regeling vervallen per 14-04-2016.]
Geraadpleegd op 11-08-2022.
Geldend van 14-11-2014 t/m 13-04-2016

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 februari 2003, FO2003/U53097 houdende nadere voorschriften met betrekking tot informatie voor derden

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 71, tweede lid, en 72, tweede lid, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;

Besluit:

Artikel 3

[Regeling vervallen per 14-04-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst (en werkt terug tot en met 1 februari 2003), met dien verstande dat de informatie voor derden behorende bij de begroting met ingang van het begrotingsjaar 2004 voldoet aan deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Bijlage 1a. als bedoeld in artikel 1 van de Regeling informatie voor derden

[Regeling vervallen per 14-04-2016]

Functionele indeling provincies

1

Algemeen Bestuur

1.0

Provinciale staten

1.1

Gedeputeerde staten

1.2

Kabinetszaken

1.3

Bestuurlijke organisatie

1.4

Financieel toezicht op de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

1.5

Uitvoering van overige wettelijke regelingen

1.6

Overige zaken betreffende algemeen bestuur

1.7

Overige baten en lasten

   

2

Openbare orde en veiligheid

2.0

Openbare orde en veiligheid, algemeen

2.1

Openbare orde en veiligheid

2.2

Overige beschermende maatregelen

   

3

Verkeer en vervoer

3.0

Verkeer en vervoer, algemeen

3.1

Landwegen

3.2

Boot- en veerdiensten

3.3

Waterwegen

3.4

Vervoer

   

4

Waterhuishouding

4.0

Waterhuishouding, algemeen

4.1

Waterschapsaangelegenheden

4.2

Waterkeringen

4.3

Kwantitatief beheer oppervlaktewater

4.4

Kwantitatief beheer grondwater

4.5

Landaanwinning

   

5

Milieubeheer

5.0

Milieubeheer, algemeen

5.1

Kwalitatief beheer oppervlaktewater

5.2

Kwalitatief beheer grondwater en bodem

5.3

Bestrijding luchtverontreiniging

5.4

Bestrijding geluidhinder

5.5

Vergunningverlening en handhaving

5.6

Ontgrondingen

   

6

Recreatie en natuur

6.0

Recreatie en natuur, algemeen

6.1

Recreatie

6.2

Natuur

   

7

Economische en agrarische zaken

7.0

Algemene economische aangelegenheden

7.1

Bevordering economische activiteiten

7.2

Nutsvoorzieningen

7.3

Agrarische aangelegenheden

   

8

Welzijn

8.0

Welzijn, algemeen

8.1

Educatie

8.2

Lichamelijke vorming en sport

8.3

Kunst en oudheidkunde

8.4

Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling

8.5

Maatschappelijke voorzieningen

8.6

Volksgezondheid

8.7

Ouderenzorg

8.8

Jeugdhulpverlening

   

9

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

9.0

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen

9.1

Ruimtelijke ordening

9.2

Volkshuisvesting

9.3

Stedelijke vernieuwing

   

0

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

0.0

Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar

0.1

Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar

0.2

Uitkering provinciefonds

0.3

Eigen middelen

0.4

Overige financiële middelen

0.5

Algemene baten en lasten / onvoorzien

0.6

Saldo van kostenplaatsen

0.7

Saldo van de rekening van baten en lasten

0.8

Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties

0.9

Resultaat van de rekening van baten en lasten

Bijlage 1b. als bedoeld in artikel 1 Regeling informatie voor derden

[Regeling vervallen per 14-04-2016]

Functionele indeling gemeenten

0

Algemeen bestuur

001

Bestuursorganen

002

Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

003

Burgerzaken

004

Baten en lasten secretarieleges burgerzaken

005

Bestuurlijke samenwerking

006

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)

   

1

Openbare orde en veiligheid

120

Brandweer en rampenbestrijding

140

Openbare orde en veiligheid

160

Opsporing en ruiming conventionele explosieven

   

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

210

Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen

211

Verkeersmaatregelen te land

212

Openbaar vervoer

214

Parkeren

215

Baten parkeerbelasting

220

Zeehavens

221

Binnenhavens en waterwegen

223

Veerdiensten

230

Luchtvaart

240

Waterkering, afwatering en landaanwinning

   

3

Economische zaken

310

Handel, ambacht en industrie

311

Baten Marktgelden

330

Nutsbedrijven

340

Agrarische productie en ontginning

341

Overige agrarische zaken, jacht en visserij

   

4

Onderwijs

420

Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)

421

Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)

430

Speciaal (voortgezet) onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)

431

Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)

440

Voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)

441

Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)

480

Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs

482

Volwasseneneducatie

   

5

Cultuur en recreatie

510

Openbaar bibliotheekwerk

511

Vormings- en ontwikkelingswerk

530

Sport

531

Groene sportvelden en terreinen

540

Kunst

541

Musea

550

Natuurbescherming

560

Openbaar groen en openluchtrecreatie

580

Overige recreatieve voorzieningen

   

6

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

610

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen en subsidies

611

Sociale werkvoorziening

613

Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk

614

Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

621

Vreemdelingen

623

Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet

641

Tehuizen

650

Kinderdagopvang

661

Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo

662

Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo

663

Opvang en beschermd wonen Wmo

667

Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo

670

Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

671

Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd

672

PGB Wmo en Jeugd

677

Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

682

Individuele voorzieningen Natura Jeugd

683

Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd

687

Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd

   

7

Volksgezondheid en milieu

711

Ambulancevervoer

712

Verpleeginrichtingen

714

Openbare gezondheidszorg

715

Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)

721

Afvalverwijdering en -verwerking

722

Riolering

723

Milieubeheer

724

Lijkbezorging

725

Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing

726

Baten rioolheffing

732

Baten begraafplaatsrechten

   

8

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

810

Ruimtelijke ordening

820

Woningexploitatie / woningbouw

821

Stads- en dorpsvernieuwing

822

Overige volkshuisvesting

823

Bouwvergunningen (Omgevingsvergunningen)

830

Bouwgrondexploitatie

   

9

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

911

Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar

913

Overige financiële middelen

914

Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar

921

Uitkeringen gemeentefonds

922

Algemene baten en lasten

923

Integratie-uitkering Sociaal domein

930

Uitvoering Wet WOZ

931

Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers

932

Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren

933

Baten roerende woon- en bedrijfsruimten

934

Baten baatbelasting

935

Baten forensenbelasting

936

Baten toeristenbelasting

937

Baten hondenbelasting

938

Baten reclamebelasting

939

Baten precariobelasting

940

Baten en lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

960

Saldo van kostenplaatsen

970

Saldo van de rekening van baten en lasten

980

Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9

990

Resultaat van de rekening van baten en lasten

Naar boven