Verordening GZP registratie ondernemingen granen, zaden en peulvruchtensector 2003

[Regeling materieel uitgewerkt per 08-06-2008.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 18-05-2003 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten van 6 februari 2003 houdende regels ter zake van de registratie van bedrijven (Verordening GZP registratie ondernemingen granen, zaden en peulvruchtensector 2003)

Het bestuur van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten;

Gelet op de artikelen 93 en 104, eerste en derde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op artikel 2 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

productschap

:

Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten

b.

voorzitter, onderscheidenlijk secretaris

:

voorzitter, onderscheidenlijk secretaris van het productschap;

c.

onderneming

:

onderneming waarvoor het productschap is ingesteld;

d.

ondernemer

:

degene die een onderneming drijft;

e.

in de handel brengen

:

in het verkeer brengen, kopen, verkopen of afleveren;

f.

granen

:

granen, ingedeeld in Hoofdstuk 10 van de Gecombineerde Nomenclatuur, met uitzondering van zaaigranen en rijst;

g.

meel en/of bloem van granen

:

alle producten geheel of gedeeltelijk bereid uit granen, ongeacht de naam, welke kunnen worden gebruikt bij het bereiden van bakkerijproducten.

§ 2. Het register

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het productschap houdt ten behoeve van het kunnen opleggen van een heffing een register van ondernemingen, die werkzaamheden verrichten met betrekking tot:

  • a. de be- of verwerking van granen, tot producten welke, al dan niet na verdere be- of verwerking, tot menselijke consumptie kunnen dienen of deze be- of verwerking in loon door een derde laten verrichten;

  • b. het in de handel brengen van:

   • -

    meel en/of bloem granen

   • -

    mout (vallend onder GN-code 1107) en

   • -

    rijst;

  • c. de verwerking van meel en/of bloem van granen tot producten bestemd voor menselijke consumptie;

  • d. het kweken van landbouwzaaizaden;

  • e. de be- en verwerking van landbouwzaaizaden;

  • f. het in de handel brengen van landbouwzaaizaden.

 • 2 Aan de ingeschreven ondernemingen wordt een registratienummer toegekend.

 • 3 Ondernemingen die zaaizaad uitsluitend aan de eindgebruikers leveren en daarin een omzet realiseren die kleiner is dan € 10.000,-- per jaar zijn vrijgesteld van registratie.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

De ondernemer is verplicht binnen 30 dagen na het tijdstip waarop de onderneming bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven, zich te laten registreren bij het productschap.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De ondernemer is verplicht aan de secretaris gegevens te verstrekken ten behoeve van het register bedoeld in artikel 2 op een bij het productschap te verkrijgen formulier.

 • 2 De te verstrekken gegevens betreffen de:

  • a. naam, handelsnaam en rechtsvorm van de onderneming;

  • b. naam van de ondernemer;

  • c. plaats van vestiging van de (hoofd)zetel van de onderneming;

  • d. functies die de onderneming in de granen, zaden en peulvruchtensector uitoefent;

  • e. overige aangelegenheden van belang voor een doelmatige registratie.

 • 3 Indien de ondernemer een opgave als bedoeld in de voorgaande leden heeft ingediend en géén registratie, dan wel een afwijkende registratie, van die opgave door de secretaris namens het bestuur plaatsvindt, deelt de secretaris hem dit schriftelijk en gemotiveerd mede.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De ondernemer is verplicht wijziging van de gegevens die op grond van artikel 4 zijn verstrekt schriftelijk aan de secretaris mede te delen.

 • 2 Deze gegevens moeten worden verstrekt binnen een maand nadat de wijziging heeft plaatsgevonden.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

Indien de secretaris, op een andere wijze dan ingevolge het bepaalde in artikel 5, kennis draagt van een wijziging van de gegevens, die op grond van artikel 4 zijn verstrekt, is hij namens het bestuur bevoegd een wijziging in het register aan te brengen. De ondernemer wordt hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

Op overtreding van het bepaalde in de artikelen 3, 4 en 5 worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld. Een door het bevoegde tuchtgerecht op te leggen geldboete mag niet hoger zijn dan € 450,-- per overtreding, totdat het op 24 februari 2000 ingediende voorstel van wet “Nieuwe regelen inzake tuchtrechtspraak in de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002 )”, Kamerstukken II, nr. 27025 (1999-2000), tot wet wordt verheven en in werking treedt.

§ 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

De Verordening GZP registratie ondernemingen granen, zaden en peulvruchtensector 1991 wordt ingetrokken.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening GZP registratie ondernemingen granen, zaden en peulvruchtensector 2003.

Den Haag, 6 februari 2003

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

M. Elema

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 2 mei 2003.

Terug naar begin van de pagina