Wijzigingsbesluit Reïntegratie-instrumentenbesluit Wet REA (afschaffing kostenvergoeding medisch geïndiceerde reïntegratietrainingen)

[Regeling vervallen per 29-12-2005.]
Geldend van 19-02-2003 t/m 28-12-2005

Besluit van 4 februari 2003 tot wijziging van het Reïntegratie-instrumentenbesluit Wet REA in verband met de afschaffing van kostenvergoeding van medisch geïndiceerde reïntegratietrainingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 november 2002, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/R&S/02/86543;

Gelet op artikel 16, derde lid, en 22, zevende lid, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;

De Raad van State gehoord (advies van 13 januari 2003, No. W12.02.0508/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 januari 2003, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/R&S/03/2959;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 29-12-2005]

[Red: Wijzigt het Reïntegratie-instrumentenbesluit Wet REA.]

Artikel II. Overgangsrecht

[Vervallen per 29-12-2005]

De Tijdelijke regeling medisch geïndiceerde reïntegratietrainingen Wet REA blijft van toepassing ten aanzien van subsidieaanvragen die zijn ingediend voor inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel III. Inwerkingtredingsbepaling

[Vervallen per 29-12-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 februari 2003

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de achttiende februari 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina