Mandaatbesluit directie Wetenschap en Kennisoverdracht

[Regeling vervallen per 25-12-2003.]
Geldend van 02-02-2003 t/m 24-12-2003

Mandaatbesluit directie Wetenschap en Kennisoverdracht

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-12-2003]

De directeur en de plaatsvervangend directeur van de directie Wetenschap en Kennisoverdracht zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a. de bekostiging van Wageningen Universiteit, agrarische hogescholen, instellingen voor beroepsonderwijs en voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in de sector landbouw en natuurlijke omgeving, agrarische innovatie- en praktijkcentra, het landelijk orgaan voor het beroepsonderwijs in de agrarische sector en van instellingen op het terrein van onderwijs;

 • b. incidentele subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onderdeel d, van de Algemene wet bestuursrecht tot een bedrag van ten hoogste € 250.000,- per beschikking ten behoeve van andere organen en instellingen dan bedoeld in onderdeel a, werkzaam ten behoeve van of mede ten behoeve van het agrarisch onderwijs;

 • c. besluiten op basis van de Wet op het voortgezet onderwijs dan wel de Wet educatie en beroepsonderwijs met betrekking tot:

  • 1. gecommitteerden en deskundigen bij examens;

  • 2. de inrichting van het onderwijs;

  • 3. de benoemingseisen en verklaringen van bekwaamheid van leraren;

  • 4. de ingebruikneming, verhuur of vervreemding van roerende en onroerende zaken;

 • d. de verklaring, bedoeld in artikel 114 van de Overgangswet W.V.O.;

 • e. aangelegenheden betreffende de rechtstoestand van het personeel, werkzaam bij scholen in de sector landbouw en natuurlijke omgeving met uitzondering van stukken betreffende de uitvoering van het Rechtspositiebesluit Onderwijspersoneel (Stb. 1985, 110), voorzover het betreft uitkeringen wegens ontslag, ziekte na ontslag, verplaatsingskosten en overlijden;

 • f. besluiten op grond van Regeling subsidie Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, met uitzondering van de besluiten tot subsidieverlening van meer dan € 250.000,-;

 • g. de verlening van onderzoekopdrachten aan onderzoekinstellingen en aan organisaties die onderzoek- en technologieprojecten uitvoeren tot een bedrag van € 250.000,- per opdracht;

 • h. incidentele subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onderdeel d, van de Algemene wet bestuursrecht ten behoeve van onderzoekinstellingen en aan organisaties die onderzoek- en technologieprojecten uitvoeren tot een bedrag van ten hoogste € 250.000,- per beschikking;

 • i. de verlening van opdrachten tot het uitvoeren van een voorlichtingscampagne gericht tot de agrarische sector tot een bedrag van ten hoogste € 250.000,- per opdracht;

 • j. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard;

 • k. de beantwoording van aan de Minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van de directie betreffend, voorzover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de Minister persoonlijk of namens deze door de Secretaris-Generaal dient te worden ondertekend.

Artikel 2

[Vervallen per 25-12-2003]

De ondertekening, bedoeld in artikel 1, luidt:

“DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE DIRECTEUR WETENSCHAP EN KENNISOVERDRACHT,”,

onderscheidenlijk

“DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR WETENSCHAP EN KENNISOVERDRACHT,”.

Artikel 3

[Vervallen per 25-12-2003]

Voorzover een aangelegenheid als bedoeld in artikel 1 behoort tot het takenpakket van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, geschiedt het nemen van beslissingen of ondertekenen van stukken betreffende die aangelegenheid namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 4

[Vervallen per 25-12-2003]

Indien artikel 3 van toepassing is, luidt de ondertekening, bedoeld in artikel 1, in afwijking van artikel 2:

“DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE DIRECTEUR WETENSCHAP EN KENNISOVERDRACHT,”,

onderscheidenlijk

“DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR WETENSCHAP EN KENNISOVERDRACHT,”.

Artikel 5

[Vervallen per 25-12-2003]

 • 1 Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 december 1999, nr. TRCJZ/1999/12050, houdende machtiging aan ambtenaren van de directie Wetenschap en Kennisoverdracht tot het beslissen en ondertekenen van stukken namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Stcrt. 1999, nr. 251), wordt ingetrokken.

 • 2 Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 25 september 2000, nr. P&O/A 2000/3140, houdende machtiging aan ambtenaren van de directie Wetenschap en Kennisoverdracht tot het beslissen en ondertekenen van stukken namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Vervallen per 25-12-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2002.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina