Wet Adviesraad gevaarlijke stoffen

[Regeling vervallen per 04-04-2012.]
Geldend van 01-06-2004 t/m 03-04-2012

Wet van 30 januari 2003 tot instelling van een vast college van advies op het terrein van veiligheid van gevaarlijke stoffen (Wet Adviesraad gevaarlijke stoffen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een vast college van advies van het Rijk in te stellen op het terrein van de veiligheid van het omgaan met gevaarlijke stoffen en dat het in verband met artikel 79 van de Grondwet noodzakelijk is daartoe wettelijke bepalingen vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

[Vervallen per 04-04-2012]

  • 1 Er is een Adviesraad gevaarlijke stoffen, hierna te noemen de raad.

  • 2 De raad bestaat uit een voorzitter en ten minste 8 en ten hoogste 10 andere leden.

Artikel 2

[Vervallen per 04-04-2012]

De raad heeft tot taak de regering en de beide kamers der Staten-Generaal te adviseren over beleid en wetgeving inzake technische en technisch-organisatorische maatregelen ter voorkoming van ongevallen en rampen als gevolg van het gebruik, de opslag, de productie en het vervoer van gevaarlijke stoffen en ter beperking van de gevolgen van dergelijke ongevallen en rampen.

Artikel 3

[Vervallen per 04-04-2012]

  • 1 Indien voor de voorbereiding van een advies een specifieke deskundigheid is vereist die niet reeds in voldoende mate in de raad aanwezig is, kunnen in de door de raad in te stellen commissies, in afwijking van artikel 16 van de Kaderwet adviescolleges, andere personen dan leden van de raad zitting hebben. Het aantal personen van buiten de raad bedraagt in een commissie ten hoogste vijf.

Artikel 4

[Vervallen per 04-04-2012]

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 5

[Vervallen per 04-04-2012]

Deze wet wordt aangehaald als: Wet Adviesraad gevaarlijke stoffen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 30 januari 2003

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. L. B. A. van Geel

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

Uitgegeven de zesde maart 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina