Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Veiligheid en Toezicht te Gorinchem 2003

[Regeling vervallen per 30-01-2008.]
Geldend van 23-10-2005 t/m 29-01-2008

Besluit van de Minister van Justitie van 30 januari 2003, kenmerk 5207894/DBZ/03, strekkende tot aanwijzing van de medewerkers van de Stichting Veiligheid en Toezicht te Gorinchem tot buitengewoon opsporingsambtenaar

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de betrokken Ministers;

Gelezen het verzoek van de Stichting Veiligheid en Toezicht te Gorinchem en de daarop volgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Zuid-Holland-Zuid en de hoofdofficier van justitie te Dordrecht;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-01-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

de buitengewoon opsporingsambtenaar:

de buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 30-01-2008]

 • 1 De personen, werkzaam bij de Stichting Veiligheid en Toezicht te Gorinchem, aangesteld in de functie van gemeentelijk opsporingsambtenaar zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2 De personen, werkzaam bij de Stichting Veiligheid en Toezicht te Gorinchem, aangesteld in de functie van controleur openbare ruimte zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 30-01-2008]

 • 3

  • a. De opsporingsbevoegdheid, voor de gemeentelijk opsporingsambtenaar, geldt voor het grondgebied van de gemeenten van het politiedistrict Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

  • b. De opsporingsbevoegdheid, voor de functie van controleur openbare ruimte, geldt voor het grondgebied vaan de gemeente Geldermalsen.

  • c. De verordeningen van de gemeente Geldermalsen waarbinnen de buitengewoon opsporingsambtenaar diens functie van controleur openbare ruimte uitoefent, voor zover betrokkene daarvoor door het bevoegde bestuursorgaan is aangewezen.

Artikel 4

[Vervallen per 30-01-2008]

 • 1 De Minister van Justitie is bevoegd tot de beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2 Op grond van dit besluit kunnen maximaal 35 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 30-01-2008]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie bij het arrondissementsparket te Dordrecht.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het politiekorps Zuid-Holland-Zuid.

Artikel 6

[Vervallen per 30-01-2008]

De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd bij de opsporing van de in artikel 3, eerste en tweede lid, genoemde strafbare feiten gebruik te maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Politiewet 1993. Hij gedraagt zich overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 7 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 7

[Vervallen per 30-01-2008]

 • 1 De directeur van de Stichting Veiligheid en Toezicht te Gorinchem brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, directie Bestuurszaken, afd. IBB/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 30-01-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 30 januari 2003 en vervalt op 30 januari 2008.

Artikel 9

[Vervallen per 30-01-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Veiligheid en Toezicht te Gorinchem 2003.

Dit besluit zal in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden geplaatst.

Den Haag, 30 januari 2003

De

Minister

van Justitie,

A.A.A.M. Huldy

Terug naar begin van de pagina