Besluit mandaat Belastingdienst/Douane Noord inzake in- en uitvoer

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 17-11-2007 t/m 31-07-2008

Besluit mandaat Belastingdienst/Douane Noord inzake in- en uitvoer

De Minister van Economische Zaken,

Gezien de schriftelijke instemming van de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Douane Noord;

Besluit

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Economische Zaken;

b. de inspecteur:

de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Douane Noord.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2008]

  • 2 De Minister en de Staatssecretaris van Financiën maken omtrent de uitoefening door de inspecteur van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden nadere afspraken.

  • 3 In het geval de Minister een mededeling aan de inspecteur doet dat een aangelegenheid als bedoeld in het eerste lid niet door hem zal worden behandeld, wordt ten aanzien van die aangelegenheid mandaat en machtiging verleend aan de directeur-generaal van de Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Ministerie van Economische Zaken.

  • 4 De inspecteur kan van het aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan de onder hem ressorterende teamleiders en hun plaatsvervangers. Het verlenen van ondermandaat alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken.

  • 5 Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat als bedoeld in het vorige lid wordt gezonden aan de secretaris-generaal en aan de directeur Wetgeving en Juridisch Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat is verleend.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2008]

Het krachtens mandaat of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2008]

De uit dit besluit voor de inspecteur voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op zijn plaatsvervanger, met uitzondering van de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat en wijzigingen daarvan.

Artikel 5

[Vervallen per 01-08-2008]

De Mandaatregeling EZ-taken Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer van 16 december 1996, kenmerk WJA/JZ 96078211, wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-08-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2003.

Artikel 7

[Vervallen per 01-08-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat Belastingdienst/Douane Noord inzake in- en uitvoer.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 januari 2003

De

Minister

van Economische Zaken,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina