Zeedagenregeling 2003

[Regeling vervallen per 01-02-2004.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-01-2004

Zeedagenregeling 2003

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 3 en 4 van het Reglement zee- en kustvisserij 1977;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-02-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2004]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. minister:

  Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  b. ondernemer:

  degene te wiens naam het vissersvaartuig in het visserijregister, bedoeld in het Besluit registratie vissersvaartuigen 1998, staat geregistreerd;

  c.

  [Red: vervallen;]

  d.

  [Red: vervallen;]

  e.

  [Red: vervallen;]

  f. groep:

  groep als bedoeld in artikel 16 van de Regeling contingentering zeevis;

  g. groepscontingent:

  groepscontingent als bedoeld in artikel 16 van de Regeling contingentering zeevis;

  h. segment:

  segment als bedoeld in tabel 1 van bijlage I van verordening (EG) nr. 2091/98 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 30 september 1998 betreffende de indeling van de communautaire vissersvloot en de visserij-inspanning in segmenten ten behoeve van de meerjarige oriëntatieprogramma's (PbEG L 266);

  i. bijlage XVII:

  Bijlage XVII van verordening (EG) nr. 2341/2002 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 2002 tot vaststelling, voor 2003, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften (PbEG L 356);

  j. kalenderdag:

  aaneengesloten tijdvak van 24 uur;

  k.

  [Red: vervallen;]

  l.

  [Red: vervallen;]

  m.

  [Red: vervallen;]

  n.

  [Red: vervallen;]

  o.

  [Red: vervallen;]

  p.

  [Red: vervallen;]

  q.

  [Red: vervallen;]

  r. groepsinspanning:

  per segment van de in de desbetreffende groep gemaakte som van de uitkomsten van de per vissersvaartuig toegepaste vermenigvuldiging van het aantal kalenderdagen waarvoor het vissersvaartuig op grond van onderdeel 5, 6a, 6e, 7, 8 en 9 van bijlage XVII, op grond van beschikking nr. 2003/557/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 24 juli 2003 houdende voorlopige toekenning aan Nederland van extra buitengaats door te brengen dagen voor vaartuigen die boomkorren aan boord hebben (PbEU L 189) en op grond van artikel 13, tweede, derde en achtste lid, in aanmerking komt, met het motorvermogen van dat vissersvaartuig.

 • 2 Voor de toepassing van deze regeling vindt het aanlanden plaats op het tijdstip waarop het vissersvaartuig direct of indirect verbinding met de wal heeft gekregen.

Paragraaf 5. Herstelplan

[Vervallen per 01-02-2004]

Artikel 13

[Vervallen per 01-02-2004]

 • 1 Het is verboden in januari 2004 met een vissersvaartuig de visserij uit te oefenen met de typen vistuig, bedoeld in onderdeel 3 van bijlage XVII, in de in onderdeel 2 van die bijlage bedoelde geografische gebieden, en die typen vistuig aan boord te houden, indien:

  • a. het aantal kalenderdagen, waarvoor het vissersvaartuig in aanmerking komt op grond van de onderdelen 6a, 6e, 8 en 9 van bijlage XVII en van het tweede en derde lid, is bereikt, of

  • b. de ondernemer van het vissersvaartuig deelneemt aan een groepscontingent en de voor het segment waartoe het vissersvaartuig behoort geldende groepsinspanning is bereikt.

 • 2 Voor de toepassing van het eerste lid worden in aanvulling op de kalenderdagen die op grond van het eerste lid gelden, voor januari 2004 twee kalenderdagen toegekend aan een vissersvaartuig dat in die periode één van de in onderdeel 4a van bijlage XVII genoemde vistuigen aan boord heeft of gebruikt en dat niet in aanmerking komt voor kalenderdagen op grond van onderdeel 6e van die bijlage.

 • 3 De minister kan op verzoek van de ondernemer het aantal kalenderdagen waarvoor die ondernemer op grond van het eerste en tweede lid in aanmerking komt, aanpassen in verband met onvoorziene omstandigheden, als gevolg waarvan het niet mogelijk is met het desbetreffende vissersvaartuig de visserij uit te oefenen en het vissersvaartuig tijdelijk verhinderd is in een haven aan te landen.

 • 4 De minister kan op verzoek van een groepsbestuur toestaan dat een gedeelte van de groepsinspanning wordt benut door tot een andere groep behorende vissersvaartuigen van hetzelfde segment.

 • 5 Een verzoek als bedoeld in het tweede lid wordt vóór 24 januari 2004 ingediend bij de minister op een daartoe bestemd formulier.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

B.J. Odink

Terug naar begin van de pagina