Verordening Bosschap bestrijding nonvlinder 2003

[Regeling vervallen per 15-07-2006.]
Geldend van 17-05-2003 t/m 14-07-2006

Verordening Bosschap Bestrijding Nonvlinder 2003

Het bestuur van het Bosschap;

Gelet op de artikelen 93 en 95 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 2, 8, 9 en 10 van de Instellingsverordening Bosschap;

BESLUIT VAST TE STELLEN de navolgende

VERORDENING

Artikel 1

[Vervallen per 15-07-2006]

  • 2 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder hout mede begrepen schors van hout.

Artikel 2

[Vervallen per 15-07-2006]

Het bepaalde in artikel 1 geldt niet ten aanzien van geheel ontschorst hout.

Artikel 3

[Vervallen per 15-07-2006]

  • 1 Het bestuur van het Bosschap kan van het verbod bedoeld in artikel 1 ontheffing verlenen.

  • 2 Aan de ontheffing kunnen voorschriften, voorwaarden en beperkingen worden verbonden.

  • 3 Het is verboden terzake van een aanvrage om ontheffing onjuiste of onvolledige gegevens te verstrekken.

  • 4 De in lid 3 genoemde gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waartoe zij worden verstrekt.

Artikel 4

[Vervallen per 15-07-2006]

Het bestuur kan nadere regelen stellen ter uitvoering van deze verordening.

Artikel 5

[Vervallen per 15-07-2006]

De bepalingen van deze verordening zijn mede van toepassing op natuurlijke en rechtspersonen voorzover zij handelingen verrichten welke bedrijfsmatig in bosbouwondernemingen plegen te worden verricht.

Artikel 6

[Vervallen per 15-07-2006]

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening is een strafbaar feit.

Artikel 7

[Vervallen per 15-07-2006]

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Bosschap bestrijding nonvlinder 2003.

Artikel 8

[Vervallen per 15-07-2006]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die der afkondiging in het Mededelingen- en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 9

[Vervallen per 15-07-2006]

De Verordening Bosschap Bestrijding Nonvlinder 1986, goedgekeurd door de minister van Landbouw en Visserij bij beschikking no. J 1596 d.d. 20 maart 1986 wordt ingetrokken.

Zeist, 29 januari 2003

P.J.J.M. Mangelmans

voorzitter

A.J.H. Willems

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 2 mei 2003 en door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 23 april 2003, nr. TRCJZ/2003/1098.

Terug naar begin van de pagina