Verordening Bosschap ter bestrijding insectenplagen in Picea en Larix 2003

[Regeling vervallen per 15-07-2006.]
Geldend van 17-05-2003 t/m 14-07-2006

Verordening Bosschap ter bestrijding insectenplagen in Picea en Larix 2003

Het bestuur van het Bosschap,

gelet op de artikelen 93, 95 en 100 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en de artikelen 2, 8, 9 en 10 van de Instellingsverordening Bosschap,

besluit vast te stellen de navolgende verordening.

Artikel 1

[Vervallen per 15-07-2006]

Het is verboden in de door het bestuur van het Bosschap aangewezen gemeenten in het tijdvak van 1 mei tot 1 oktober

 • a. hout behorende tot de geslachten Picea en Larix te laten liggen of gestapeld te houden;

 • b. geheel of gedeeltelijk ontwortelde of gebroken houtopstand behorende tot de geslachten Picea en Larix aanwezig te hebben.

Artikel 2

[Vervallen per 15-07-2006]

Het bepaalde in artikel 1 geldt niet ten aanzien van:

 • a. geheel ontschorst hout en hout dat in water ligt;

 • b. hout als bedoeld in artikel 1, onder a, en houtopstand als bedoeld in artikel 1 onder b, waarvan de grootste doorsnede niet meer dan 7 cm bedraagt, onverminderd het bepaalde in artikel 4.

Artikel 3

[Vervallen per 15-07-2006]

 • 1 Het bestuur van het Bosschap kan van het verbod, bedoeld in artikel 1 ontheffing verlenen.

 • 2 Ontheffingen ten aanzien van vaste houtopslagplaatsen, houtstapelplaatsen en terreinen, welke daarmee gelijk zijn te stellen, kunnen worden verleend voor een periode van ten hoogste vijf jaren.

 • 3 Aan de ontheffing kunnen voorwaarden, voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 • 4 Het bestuur van het Bosschap is bevoegd, de ontheffing geheel of gedeeltelijk in te trekken indien een doelmatige bestrijding van bastkevers zulks naar zijn oordeel noodzakelijk maakt; één en ander in overeenstemming met de Algemene Wet Bestuursrecht.

Artikel 4

[Vervallen per 15-07-2006]

 • 1 Het bestuur van het Bosschap is bevoegd tot het opleggen van de verplichting tot:

  • a. het leggen van vangstammen van bomen behorende tot de geslachten Picea en Larix;

  • b. het verwijderen van kwijnende en/of door bastkevers aangetaste bomen behorende tot de geslachten Picea en Larix.

 • 2 Het bestuur van het Bosschap is bevoegd geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van de verplichtingen bedoeld in lid 1.

 • 3 Het bestuur van het Bosschap is bevoegd de ontheffing geheel of gedeeltelijk in te trekken indien een doelmatige bestrijding van bastkevers zulks naar zijn oordeel noodzakelijk maakt; één en ander in overeenstemming met de Algemene Wet Bestuursrecht.

Artikel 5

[Vervallen per 15-07-2006]

Het bestuur kan nadere regelen stellen ter uitvoering van deze verordening.

Artikel 6

[Vervallen per 15-07-2006]

De bepalingen van deze verordening zijn mede van toepassing op natuurlijke en rechtspersonen voor zover zij handelingen verrichten welke bedrijfsmatig in bosbouwondernemingen plegen te worden verricht.

Artikel 7

[Vervallen per 15-07-2006]

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening is een strafbaar feit.

Artikel 8

[Vervallen per 15-07-2006]

Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening Bosschap ter bestrijding insectenplagen in Picea en Larix 2003.

Artikel 9

[Vervallen per 15-07-2006]

De Verordening Bosschap ter bestrijding insectenplagen in Picea en Larix 1996, goedgekeurd door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking no. J 973789 d.d. 25 april 1997 wordt ingetrokken.

Artikel 10

[Vervallen per 15-07-2006]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag, na die der afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zeist, 29 januari 2003

P.J.J.M. Mangelmans

voorzitter

A.J.H. Willems

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 2 mei 2003 en door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 23 april 2003, nr. TRCJZ/2003/1119.

Terug naar begin van de pagina