Rechtspositieregeling voorzitter Raad van bestuur SVB

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 12-04-2016 t/m 31-12-2016

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte, van 29 januari 2003, Directie Uitvoering Werk en Inkomen, nr. W&I/SIU/2003/6102, houdende regels inzake de rechtspositie van de voorzitter van de Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2017]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Artikel 2. Beloning

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De beloning wordt bij beschikking vastgesteld, waarbij de WNT in acht wordt genomen.

 • 2 Het bedrag van de beloning is inclusief een vakantie- en een eindejaarsuitkering overeenkomstig de bepalingen van de voor de SVB geldende CAO en alle overige componenten die tot de beloning in de zin van de WNT worden gerekend.

 • 3 De beloning, bedoeld in het eerste lid, wordt, met uitzondering van de vakantie- en eindejaarsuitkering, uitbetaald in gelijke maandelijkse termijnen.

  De vakantie- en eindejaarsuitkering worden eens per jaar uitbetaald, in de maanden mei respectievelijk december van ieder jaar.

Artikel 3. Kostenvergoedingen

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De voorzitter heeft recht op een vergoeding van reis- en verblijfkosten overeenkomstig de regeling van de SVB voor het vergoeden van reis- en verblijfkosten.

 • 2 De voorzitter heeft voor zakelijk verkeer recht op een dienstauto.

Artikel 4. Verlof

[Vervallen per 01-01-2017]

De voorzitter heeft aanspraak op de verloffaciliteiten die gelden voor de personen in dienst van de SVB.

Artikel 5. Arbeidsongeschiktheid

[Vervallen per 01-01-2017]

In geval van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte, gebreken, zwangerschap of bevalling zijn de bepalingen ten aanzien van doorbetaling van de bezoldiging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Loopbaanbegeleiding

[Vervallen per 01-01-2017]

De voorzitter heeft recht op loopbaanbegeleiding, aangeboden door de Algemene Bestuursdienst.

Artikel 7. Ontslag en niet-herbenoeming

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 In geval van niet-herbenoeming dan wel tussentijds ontslag, anders dan op eigen verzoek en anders dan ten gevolge van eigen schuld of toedoen, heeft de voorzitter in aanvulling op de reguliere aanspraak op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet aanspraak op een bovenwettelijke uitkering.

Artikel 8. Functievervulling

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De voorzitter onthoudt zich van het openbaren van gedachten of gevoelens, indien daardoor de goede vervulling van zijn functie of het goede functioneren van de openbare dienst, voorzover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zouden zijn verzekerd.

 • 2 Het is de voorzitter verboden nevenbetrekkingen te vervullen die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van zijn functie of de handhaving van zijn onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.

 • 3 Het is de voorzitter in zijn ambt verboden vergoedingen, beloningen, giften of beloften van derden te vorderen, te verzoeken of aan te nemen.

 • 4 De voorzitter meldt een voornemen tot het openbaren van gedachten en gevoelens voorafgaand aan deze openbaring aan de minister.

Artikel 9. Uitvoering van deze regeling

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De kosten die voortvloeien uit deze regeling komen ten laste van de SVB.

 • 2 De SVB is belast met de uitvoering van deze regeling.

 • 3 De bepalingen van de voor de SVB geldende CAO zijn van overeenkomstige toepassing, voor zover daar in deze regeling niet van wordt afgeweken en met uitzondering van bepalingen omtrent bezoldiging als bedoeld in de WNT.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Rechtspositieregeling voorzitter Raad van bestuur SVB.

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking op 1 februari 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 januari 2003

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina