Instellingsbesluit Projectorganisatie Ruimte voor de Rivier

Geldend van 22-12-2009 t/m heden

Instellingsbesluit Projectorganisatie Ruimte voor de Rivier

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 8 van het Organiek Besluit Rijkswaterstaat;

Besluit:

Artikel 1. Instelling

  • 1 Er is een Projectorganisatie Ruimte voor de Rivier, in dit besluit te noemen: de projectorganisatie.

  • 2 De projectorganisatie maakt deel uit van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat.

Artikel 2. Taak

De projectorganisatie heeft tot taak het beschrijven van maatregelpakketten bestaande uit ruimtelijke en technische maatregelen, waarmee de maatgevende afvoer van de Rijntakken, die per 2001 is vastgesteld, uiterlijk in 2015 binnen de thans geldende veiligheidsnormen kan worden verwerkt.

Artikel 3. Organisatie

De projectorganisatie bestaat uit:

  • - de projectdirecteur,

  • - de plaatsvervangend projectdirecteur, en

  • - het landelijk projectbureau.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer

Terug naar begin van de pagina