Beleidsregel inzake toetsing vakbekwaamheid in het taxivervoer

[Regeling vervallen per 29-06-2013.]
Geldend van 31-01-2003 t/m 28-06-2013

Beleidsregel inzake de toetsing van de vakbekwaamheid in het taxivervoer: de uitleg van de term 'permanent en daadwerkelijk leiding geven aan het vervoer' in het tweede lid van artikel 26 van het Besluit personenvervoer 2000

De Inspecteur-Generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, gelet op artikel 5 van de Wet personenvervoer 2000, artikel 5 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging plaatsvervangend secretaris-generaal en diensthoofden Verkeer en Waterstaat 2001, en artikel 2 van het Instellingsbesluit Inspectie Verkeer en Waterstaat, maakt bekend dat bij de uitleg van de term 'permanent en daadwerkelijk leiding geven aan het vervoer' in het kader van de toetsing van de vakbekwaamheid in het taxivervoer de volgende regels en uitgangspunten in acht worden genomen.
De taxivervoerder dient te voldoen aan de eis van vakbekwaamheid op grond van artikel 9 van de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000) en artikel 26 eerste lid van het Besluit personenvervoer 2000 (Bp2000). Artikel 26 tweede lid Bp2000 bepaalt dat dit het geval is indien degene die permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan het vervoer aan de eis van vakbekwaamheid voldoet, of, indien deze leiding bij meer personen berust, tenminste een van hen. Een dergelijk persoon dient te beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid als bedoeld in art. 28 Bp2000 of op grond van artikel 116 van de Wp2000 vakbekwaam te zijn. Dit houdt in dat deze persoon een erkend getuigschrift kan overleggen of een EG-verklaring, of op grond van het bezit van een vergunning voor taxivervoer of groepsvervoer vóór 1 augustus 1978 respectievelijk op 1 januari 1982 vakbekwaam wordt geacht.
Volgens de Nota van Toelichting bij het Bp 2000 (Stb. 2000, 563) wordt met 'daadwerkelijk' bedoeld dat slechts een natuurlijk persoon kan worden belast met de leiding en dat deze persoon inhoudelijk betrokken dient te zijn; met 'permanent' wordt bedoeld dat de vakbekwame leidinggevende continu moet zijn betrokken bij het vervoer. Deze beleidsregel geeft een nadere uitleg. Bij de uitleg van wat onder 'permanent en daadwerkelijk leiding geven aan het vervoer' moet worden verstaan is de omvang van de vervoerder van belang. De vervoerders worden in het kader van deze beleidsregel daarom in categorieën onderverdeeld.

1. de 'eigen rijder'

[Vervallen per 29-06-2013]

In een eenmanszaak zonder chauffeurs in dienst wordt de eigenaar van de eenmanszaak aangemerkt als degene die permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan het vervoer.

De eigenaar van een dergelijke eenmanszaak moet dus zelf aan de eis van vakbekwaamheid voldoen.

2. de kleine onderneming

[Vervallen per 29-06-2013]

In een onderneming met een omvang van 1 tot 10 taxi's, met chauffeurs in dienst, en in een vennootschap onder firma met een omvang van 1 tot 10 taxi's moet aan de eis van vakbekwaamheid worden voldaan door

 • a. de eigenaar van de eenmanszaak,

 • b. een bevoegde bestuurder van de rechtspersoon,

 • c. een vennoot van de vennootschap onder firma, of

 • d. een derde die uit hoofde van een schriftelijke overeenkomst met de vervoerder is belast met de leiding aan het vervoer. Deze vakbekwame derde

  • is blijkens de overeenkomst tenminste 20 uren per week werkzaam in een leidinggevende functie voor de vervoerder;

  • ontvangt blijkens de overeenkomst een redelijke beloning, waarbij wordt aangesloten bij de relevante functieklassen in de CAO;

  • is als gevolmachtigde ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • heeft een volledige volmacht, of ten minste een volmacht gelijk aan die van de meest bevoegde in de onderneming; en

  • is niet meer dan 20 uren per week werkzaam in een andere functie.

3. de middelgrote onderneming

[Vervallen per 29-06-2013]

In ondernemingen met een omvang van 10 tot 50 taxi's moet aan de eis van vakbekwaamheid worden voldaan door

 • a. de eigenaar van de eenmanszaak,

 • b. een bevoegd bestuurder van de rechtspersoon,

 • c. een vennoot van de vennootschap onder firma, of

 • d. een derde die uit hoofde van een schriftelijke overeenkomst met de vervoerder is belast met de leiding aan het vervoer. Deze vakbekwame derde

  • is blijkens de overeenkomst fulltime werkzaam in een leidinggevende functie voor de vervoerder;

  • ontvangt blijkens de overeenkomst een redelijke beloning, waarbij wordt aangesloten bij de relevante functieklassen in de CAO;

  • is als gevolmachtigde ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • heeft een volledige volmacht, of ten minste een volmacht gelijk aan die van de meest bevoegde in de onderneming; en

  • is niet beroepsmatig elders werkzaam.

4. de grote onderneming

[Vervallen per 29-06-2013]

In een onderneming met een omvang van 50 taxi's of meer is het toetsingskader voor de middelgrote onderneming van toepassing. Indien de onderneming bestaat uit verschillende vestigingen, dient aan de eis van vakbekwaamheid te worden voldaan door degenen die op operationeel niveau belast zijn met de leiding.

Toepassing

[Vervallen per 29-06-2013]

Voor elke ondernemingsvorm geldt dat in beginsel wordt aangenomen dat de vakbekwame persoon belast is met de permanente en daadwerkelijke leiding, indien door de eigenaar van de eenmanszaak, door een bevoegd bestuurder van de rechtspersoon of door een vennoot van de vennootschap onder firma aan de eis van vakbekwaamheid wordt voldaan. Indien er echter aanwijzingen zijn die aanleiding geven tot twijfel daaromtrent, wordt nader onderzoek gedaan. Onder meer als blijkt dat de bevoegdheden van de vakbekwame persoon geringer zijn dan gebruikelijk, als blijkt van een ongebruikelijk geringe hoeveelheid tijd die door de vakbekwame persoon aan het leiden van de onderneming wordt besteed, als blijkt van een ongebruikelijk lage vergoeding, of als in het algemeen blijkt dat een ander dan de vakbekwame persoon feitelijk in plaats van deze de leiding heeft over het vervoer, is dat aanleiding voor nader onderzoek.

Inwerkingtreding en overgangsregeling

[Vervallen per 29-06-2013]

Deze beleidsregel is van toepassing bij de behandeling van aanvragen om een vergunning voor taxivervoer die zijn ingediend na de datum waarop deze beleidsregel is gepubliceerd.

Taxiondernemingen die op het moment van inwerkingtreding van deze beleidsregel houder zijn van een vergunning voor taxivervoer dienen op 1 januari 2005 te voldoen aan de eis van vakbekwaamheid volgens de criteria die zijn vervat in deze beleidsregel. Tot die datum worden deze ondernemingen geacht te voldoen aan de eis van vakbekwaamheid, indien de leiding aan het taxivervoer plaatsvindt op de manier die bij de aanvraag van de vergunning is aangegeven.

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Inspecteur-Generaal Verkeer en Waterstaat

,

F.J.H. Mertens

Terug naar begin van de pagina