Tijdelijke stimuleringsregeling Hoogwaardige Handhaving

[Regeling vervallen per 01-04-2005.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-03-2005

Regeling van 27 januari 2003, tot het verstrekken van subsidie ter stimulering van Hoogwaardige Handhaving

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte,

Gelet op artikel 3, eerste lid, en artikel 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-04-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Abw:

Algemene bijstandwet;

b. IOAW:

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

c. IOAZ:

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

d. WWIK:

Wet werk en inkomen kunstenaars;

e. Hoogwaardige Handhaving:

een samenstel van activiteiten gericht op het voorkomen en bestrijden van fraude in het kader van de Abw, IOAW, IOAZ en de WWIK;

f. Kennisbank Hoogwaardige Handhaving:

een conceptueel cyclisch geheel van op handhaving gerichte activiteiten dat in schriftelijke en digitale vorm door de Minister aan de colleges van burgemeester en wethouders beschikbaar is gesteld;

g. samenwerkingverband:

een organisatorisch verband waarin colleges van burgemeester en wethouders van twee of meer gemeenten op het gebied van handhaving samenwerken op basis van een daartoe strekkende overeenkomst;

h. overeenkomst:

een geschrift waaruit blijkt dat tussen colleges van burgemeester en wethouders van twee of meer gemeenten overeenstemming bestaat om een samenwerkingsverband op te zetten;

i. de Minister:

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 1a

[Vervallen per 01-04-2005]

Voor de uitvoering van deze regeling wordt voor zover de regeling betrekking heeft op de periode na 1 januari 2004 met ingang van die datum in plaats van ‘Abw’ gelezen: WWB, en in plaats van ‘Algemene bijstandswet’ gelezen: Wet werk en bijstand.

Artikel 2. Subsidie Hoogwaardige Handhaving

[Vervallen per 01-04-2005]

De Minister kan op aanvraag subsidie verstrekken ter stimulering van de ontwikkeling van beleid of de uitvoering van activiteiten gericht op het tot stand brengen van Hoogwaardige Handhaving.

Artikel 4. Subsidieaanvrager

[Vervallen per 01-04-2005]

 • 1 De subsidie wordt aangevraagd door het college van burgemeester en wethouders van een gemeente, dan wel, indien de subsidie wordt aangevraagd ten behoeve van een samenwerkingsverband, door het college van burgemeester en wethouders dat daartoe door de colleges van burgemeester en wethouders die partij zijn bij de overeenkomst is aangewezen.

 • 2 De subsidie wordt verstrekt aan de subsidieaanvrager.

Artikel 5. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-04-2005]

 • 1 Bij de aanvraag wordt overgelegd een activiteitenplan en een daarbij behorende begroting van de kosten die voor subsidie in aanmerking worden gebracht.

 • 2 Indien de aanvraag wordt gedaan ten behoeve van een samenwerkingsverband, wordt bij de aanvraag tevens overgelegd:

  • a. een afschrift van de overeenkomst, en

  • b. een door de colleges van burgemeester en wethouders die partij zijn bij de overeenkomst ondertekend document, waaruit blijkt dat het college van burgemeester en wethouders dat de subsidie aanvraagt, daartoe door hen is aangewezen.

 • 3 De Minister ontvangt uiterlijk 1 september 2003 de aanvraag.

Artikel 6. Activiteitenplan

[Vervallen per 01-04-2005]

Het activiteitenplan, bedoeld in artikel 5, eerste lid, bevat in ieder geval:

 • a. een inventarisatie van de stand van zaken met betrekking tot de handhaving op het moment van de aanvraag,

 • b. een beschrijving van de voor subsidie in aanmerking te brengen activiteiten op het gebied van Hoogwaardige Handhaving,

 • c. een beschrijving van de resultaten die met de activiteiten, bedoeld in onderdeel b, worden beoogd, en

 • d. een beschrijving van de wijze waarop de resultaten worden gemeten.

Artikel 7. Subsidiabele kosten

[Vervallen per 01-04-2005]

Voor subsidie kunnen in aanmerking worden gebracht, de noodzakelijke, rechtstreeks aan de ontwikkeling van beleid of de uitvoering van activiteiten gericht op het tot stand brengen van Hoogwaardige Handhaving toe te rekenen, gemaakte en betaalde kosten.

Artikel 8. Omvang subsidie

[Vervallen per 01-04-2005]

De subsidie voor de kosten, bedoeld in artikel 7, bedraagt 100% van de werkelijk gemaakte kosten tot een maximum van € 75.000,- per subsidieaanvrager.

Artikel 9. Weigering subsidie

[Vervallen per 01-04-2005]

 • 1 De Minister weigert de subsidie, indien het aantal uitkeringen dat op 31 december 2002 op grond van de Abw, IOAW, IOAZ en de WWIK gezamenlijk wordt verstrekt in de gemeente van de subsidieaanvrager, dan wel binnen het samenwerkingsverband dat de subsidieaanvrager vertegenwoordigt, minder dan 100 bedraagt.

Artikel 10. Verantwoording

[Vervallen per 01-04-2005]

 • 1 De Minister ontvangt van de subsidieontvanger uiterlijk 1 augustus 2005 een verantwoording met betrekking tot de voor subsidie in aanmerking gebrachte kosten en de bereikte resultaten. Bij de verantwoording wordt een declaratie ingediend.

Artikel 11. Evaluatie

[Vervallen per 01-04-2005]

De subsidieontvanger verleent op verzoek van de Minister medewerking aan een door de Minister ingesteld evaluatieonderzoek, bedoeld om te beoordelen in welke mate de subsidieontvanger met het gebruik van het instrumentarium van de Kennisbank Hoogwaardige Handhaving een bijdrage heeft geleverd aan de verhoging van de kwaliteit van de handhaving.

Artikel 12. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-04-2005]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 april 2005.

 • 2 De regeling, zoals die onmiddellijk voor de datum waarop deze vervalt geldt, blijft van toepassing op de financiële afwikkeling van de subsidie van de Minister aan de subsidieontvanger.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 01-04-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke stimuleringsregeling Hoogwaardige Handhaving.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage van deze regeling worden met ingang 1 februari 2003 ter inzage gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.

's-Gravenhage, 27 januari 2003

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina