Instellingsbesluit ISO

[Regeling vervallen per 01-02-2007.]
Geldend van 01-02-2003 t/m 31-01-2007

Besluit tot instelling van het Interdepartementaal Steun Overleg

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2007]

Het ISO is belast met de coördinatie van:

 • a. de vaststelling van het Nederlandse standpunt over Europees beleid, wetgeving en rechtspraak op het gebied van staatssteun;

 • b. een inhoudelijk, organisatorisch en procedureel adequate uitvoering van het Europees beleid, wetgeving en rechtspraak op het gebied van staatssteun in Nederlands beleid, wetgeving, rechtspraak en rechtspraktijk.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2007]

 • 1 Het ISO bestaat uit:

  • a. een voorzitter;

  • b. een lid en een plaatsvervangend lid op adequaat ambtelijk niveau, aan te wijzen door of vanwege iedere minister;

  • c. een lid op adequaat ambtelijk niveau, aan te wijzen door de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie;

  • d. een lid op adequaat ambtelijk niveau, aan te wijzen door het Interprovinciaal Overleg;

  • e. een lid op adequaat ambtelijk niveau, aan te wijzen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

  • f. een lid op adequaat ambtelijk niveau, aan te wijzen door de Unie van Waterschappen.

 • 2 Er kunnen ten hoogste twee agendaleden per ministerie worden aangewezen, steeds aan te wijzen door of vanwege de minister.

 • 3 Het hoofd van het Kenniscentrum staatssteun van het ministerie van Economische Zaken is de voorzitter van het ISO.

 • 4 Het secretariaat van het ISO berust bij de directie Europese Integratie en Strategie van het directoraat-generaal voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Ministerie van Economische Zaken.

 • 5 Het secretariaat is verantwoordelijk voor het organiseren en voorbereiden van het overleg, alsmede voor de coördinatie en afstemming met andere interdepartementale gremia op het gebied van Europees recht.

 • 6 Het ISO kan zijn werkwijze en die van het secretariaat nader regelen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2007]

Bij het overleg over een bepaald onderwerp kan een lid of diens plaatsvervanger zich laten vergezellen door een ambtenaar die ter zake van het desbetreffende onderwerp specifieke deskundigheid bezit.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2007]

 • 1 Het ISO evalueert zijn functioneren vóór 1 februari 2007.

 • 2 Het verslag van de evaluatie wordt ter kennis gebracht van de Minister van Economische Zaken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-02-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2003 en vervalt met ingang van 1 februari 2007.

Dit besluit wordt met de toelichting geplaatst in de Staatscourant en wordt gezonden aan de leden van het ISO.

's-Gravenhage, 26 januari 2003

De

Minister

van Economische Zaken,

D.J. Bruinsma

,

directeur-generaal van de Buitenlandse Economische Betrekkingen

Terug naar begin van de pagina