Reglement Raad van Bestuur SVB

[Regeling vervallen per 03-07-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-02-2013.]
Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 19-03-2003 t/m 31-01-2013

Reglement Raad van Bestuur SVB

De Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank,

Gelet op artikel 3, zesde lid, van de Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 03-07-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-02-2013]

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a. de wet: de Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 • b. de SVB: de Sociale Verzekeringsbank als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet;

 • c. de Raad van Bestuur: de Raad van Bestuur van de SVB als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet;

 • d. voorzitter: het ingevolge artikel 3, tweede lid, van de wet als zodanig benoemde lid van de Raad van Bestuur;

 • e. leden: de ingevolge artikel 3, tweede lid, van de wet als zodanig benoemde leden van de Raad van Bestuur.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 03-07-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-02-2013]

 • 1 De Raad van Bestuur wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aan die de voorzitter vervangt bij diens afwezigheid of ontstentenis.

 • 2 Hetgeen in dit reglement over de voorzitter is bepaald, is mede van toepassing op de plaatsvervangend voorzitter, wanneer deze de voorzitter vervangt.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 03-07-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-02-2013]

 • 1 De Raad van Bestuur oefent de taken en bevoegdheden uit die bij of krachtens de wet of enige andere wet of regeling onder goedkeuring zoals bedoeld in artikel 13 van de wet, aan de SVB zijn opgedragen.

 • 2 De Raad van Bestuur regelt de onderlinge verhouding en de taakverdeling tussen de voorzitter en de leden.

 • 3 De voorzitter van de Raad van Bestuur vertegenwoordigt de SVB in en buiten rechte.

 • 4 De Raad van Bestuur kan bepaalde taken en bevoegdheden mandateren aan de voorzitter, aan een of meer leden en aan functionarissen van de SVB.

  De Raad van Bestuur kan daarbij tevens bepalen dat de gemandateerde de bevoegdheid heeft om ondermandaat te verlenen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 03-07-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-02-2013]

 • 1 De Raad van Bestuur vergadert op het hoofdkantoor van de SVB tenzij de voorzitter een andere plaats aanwijst.

 • 2 De Raad van Bestuur vergadert regelmatig op de door de voorzitter vast te stellen data en tijdstippen en voorts telkens als een of meer leden dat met redenen omkleed verzoeken.

 • 3 Van elke vergadering wordt een zakelijk verslag opgemaakt, ter vaststelling in de eerstvolgende vergadering.

 • 4 De vergaderingen van de Raad van Bestuur zijn niet openbaar, tenzij de Raad van Bestuur anders beslist.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 03-07-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-02-2013]

 • 1 Besluitvorming binnen de Raad van Bestuur geschiedt eenstemmig.

 • 2 Indien blijkt dat over een bepaalde aangelegenheid geen eenstemmige besluitvorming mogelijk is omdat een of meer leden overwegende bezwaren hebben tegen het standpunt van de overige leden, wordt - behoudens in spoedeisende gevallen in welk geval de voorzitter beslist - de besluitvorming omtrent die aangelegenheid uitgesteld tot een volgende vergadering.

 • 3 Indien in de volgende vergadering blijkt dat nog steeds geen eenstemmige besluitvorming mogelijk is, beslist de voorzitter.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 03-07-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-02-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2003.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 03-07-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-02-2013]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Reglement Raad van Bestuur SVB.

Amstelveen, 24 januari 2003

E.F. Stoové

voorzitter Raad van Bestuur SVB

Naar boven