regeling Commissie Invoeringsaspecten behandeling heroïneverslaving

[Regeling vervallen per 01-07-2003.]
Geldend van 06-02-2003 t/m 30-06-2003

Instelling Commissie Invoeringsaspecten behandeling heroïneverslaving

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

§ 1. Definities

[Vervallen per 01-07-2003]

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2003]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de Staatssecretaris: de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS);

 • b. de commissie: de commissie, genoemd in artikel 2.

§ 2. Instelling Commissie

[Vervallen per 01-07-2003]

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2003]

 • 1 Er is een Commissie Invoeringsaspecten behandeling heroïneverslaving (CIBH).

 • 2 De CIBH wordt ingesteld voor een periode van vijf maanden, met terugwerkende kracht, te rekenen met ingang van 11 december 2002.

 • 3 De CIBH heeft de volgende taken (ook verwoord in het Kabinetsstandpunt vernieuwing behandeling heroïneverslaving, 24 077, nr. 102 van 12 maart 2002 die als toelichting is bijgevoegd):

  • a. De CIBH maakt een kostenberekening van de heroïnebehandeling. De CIBH betrekt hierbij de volgende kosten: die voor de landelijke kwaliteitsbewaking waaronder veiligheidsaspecten en dossiervorming; de kosten voor administratie en automatisering; de kosten van gebruik van overige voorzieningen, zoals psychosociale hulp. Ook zoekt de commissie naar mogelijke kostenbesparingen.

  • b. De CIBH onderzoekt welke financieringsstromen het meest gepast zijn:

   • -

    financiering op grond van artikel 10a van de Welzijnswet 1994

   • -

    financiering op grond van de AWBZ,

   • -

    financiering buiten de gezondheidszorg - via bijvoorbeeld het ministerie van BZK en van Justitie -, of

   • -

    een mengvorm van bovengenoemde mogelijkheden.

  • c. De CIBH werkt de aanbevelingen van de CCBH op het gebied van kwaliteitszorg uit. Dit betreft met name:

   • -

    Een opzet voor een blijvende structuur voor kwaliteitsontwikkeling, bewaking en kennisoverdracht voor de medische verslavingszorg.

  • d. De CIBH betrekt hierbij:

   • -

    De bestaande initiatieven zoals het programma Resultaten Scoren, het project medische verslavingszorg en de werkgroep multidisciplinaire richtlijnontwikkeling GGZ.

   • -

    De aanbevelingen uit het EDOCRA-onderzoek en het onderzoek van Driessen naar hoge doses methadon.

§ 3. Samenstelling

[Vervallen per 01-07-2003]

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2003]

De voorzitter en overige leden van de CIBH worden benoemd en ontslagen door de Staatssecretaris.

De Centrale commissie behandeling heroïneverslaving levert een secretaris ten behoeve van de CIBH.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2003]

 • 1 Tot lid van de CIBH worden benoemd:

  • a. Dhr. mr. drs. F.J. Paas, tevens voorzitter

  • b. Dhr. Th. Van Dam, namens het Landelijk Steunpunt Druggebruikers

  • c. Dhr. drs. A.F.W. Kok, namens de Inspectie voor de Gezondheidszorg

  • d. Dhr. drs. H.T.M. Groen, namens de Stichting Informatie Voorziening Zorg

  • e. Dhr. drs. R. ter Haar, sociaal geneeskundige, namens de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland

  • f. Dhr. ir. G.A.J. Hille, namens de deelnemende gemeenten

  • g. Dhr. G.J. Hoogeland MMO, namens Parnassia psycho-medisch centrum, directie circuit verslavingszorg

  • h. Dhr. prof.dr. J.M. van Ree, namens de CCBH

  • i. Mw. drs. E.M.E. Teunissen, namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten

  • j. Dhr. drs. A. de Vos, namens GGZ Nederland

  • k. Dhr. drs. C.A.J. de Jong, arts, namens het Platform Eerste Geneeskundigen in de Verslavingszorg

  Als ambtelijk waarnemer namens de Staatssecretaris van VWS wordt aangewezen: mevrouw drs. B. Langezaal (Directie Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang).

§ 4. Werkwijze

[Vervallen per 01-07-2003]

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2003]

De CIBH stelt haar eigen werkwijze vast in de vorm van een plan van aanpak. De CIBH informeert de Staatssecretaris door middel van dit plan van aanpak over de resultaten die de commissie wil behalen in vijf maanden, welke prioriteiten worden gesteld en welke tijdsplanning wordt aangehouden. Bij het plan van aanpak voegt de CIBH een begroting voor de werkzaamheden toe.

 • a. De CIBH kan voor delen van haar taak externe adviseurs inroepen.

 • b. De CIBH kan deskundigen verzoeken de vergaderingen bij te wonen met adviserende stem.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2003]

Na afloop van haar werkzaamheden zendt de CIBH haar advies aan de Staatssecretaris van VWS.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2003]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de CIBH geschiedt bij het Ministerie van VWS. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie opgeborgen in het archief van dat ministerie.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2003]

 • 1 Aan de leden van de CIBH wordt een vacatiegeld toegekend van € 102,10 per vergadering.

 • 2 De leden van de CIBH hebben recht op vergoeding van de reiskosten die gemaakt worden voor het bijwonen van vergaderingen, overeenkomstig het Reisbesluit Binnenland.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2003]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij met de toelichting wordt geplaatst en werkt terug tot en met 11 december 2002.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 juli 2003.

Artikel 10

[Vervallen per 01-07-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: regeling Commissie invoeringsaspecten behandeling heroïneverslaving.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina