Vaststellingsregeling subsidieplafonds sanering wegverkeerslawaai 2003

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 27-11-2003 t/m 22-12-2004

Regeling van 22 januari 2003, houdende vaststelling subsidieplafonds wegverkeerslawaai 2003

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 2 De in het eerste lid bedoelde subsidieplafonds worden vastgesteld onder het voorbehoud dat zij binnen de rijksbegroting passen.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 In het tijdvak van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003 komen voor subsidie als bedoeld in hoofdstuk 2, paragrafen 2.3 en 2.4, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer in aanmerking:

  • a. projecten waarvoor de eerder verleende subsidie wordt verhoogd en die zijn geplaatst op een vóór 1 januari 2003 in de Staatscourant bekendgemaakte lijsten als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer;

  • b. projecten waarvoor de eerder op grond van de Regeling Saneringsprogramma Verkeerslawaai verleende subsidie wordt verhoogd;

  • c. voor wat betreft verkeersmaatregelen of geluidwerende maatregelen in plaats van of in aanvulling op verkeersmaatregelen: projecten die voor 1 juni 2003 worden geplaatst op een lijst als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer;

  • d. voor wat betreft afschermende maatregelen of geluidwerende maatregelen in plaats van of in aanvulling op afschermende maatregelen: projecten die voor 1 juni 2003 worden geplaatst op een lijst als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer;

  • e. subsidieaanvragen voor voorbereiding en begeleiding van en het toezicht op verkeersmaatregelen of afschermende maatregelen tegen wegverkeerslawaai, welke worden getroffen ter bescherming van een verzameling van woningen waarvan ten minste één woning een hogere geluidsbelasting vanwege een weg ondervindt dan 64 dB(A);

  • f. subsidieaanvragen voor voorbereiding en begeleiding van en het toezicht op geluidwerende maatregelen tegen wegverkeerslawaai welke worden getroffen ter bescherming van andere geluidsgevoelige gebouwen die een hogere geluidsbelasting vanwege een weg ondervinden dan 59 dB(A).

 • 2 De in het eerste lid, onder a en b, bedoelde projecten komen het eerst voor subsidieverlening in aanmerking. Vervolgens komen de in het eerste lid, onder c, d, e, en f bedoelde projecten voor subsidieverlening in aanmerking, waarbij voor de projecten, bedoeld in het eerste lid, onder e en f, geldt dat het eerst in aanmerking komen:

  • a. in het geval het verkeersmaatregelen betreft, projecten waarvan het quotiënt van het bedrag dat volgt uit toepassing van onderdeel 1 van Bijlage A bij de artikelen 12a, tweede lid, 12k, eerste lid, 18 en 19, derde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer en het aantal daarin betrokken woningen het grootste is;

  • b. in het geval het afschermende maatregelen betreft, projecten waarvan het quotiënt van de maximale schermkosten, bedoeld in Bijlage I, formulier WBb, bij de Uitvoeringsregeling sanering verkeerslawaai, exclusief de hierin genoemde toeslag voor bijzondere situaties, en de kale basisprijs van een geluidsscherm, bedoeld in Bijlage IV, behorend bij de Uitvoeringsregeling sanering verkeerslawaai, het grootste is;

  • c. in het geval het geluidwerende maatregelen aan andere geluidsgevoelige gebouwen of geluidwerende maatregelen in de plaats van verkeers- en afschermende maatregelen betreft, projecten waarvan de geluidsbelasting, zonder aftrek als bedoeld in artikel 103 van de Wet geluidhinder, het hoogst is.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer kan van het in artikel 2, tweede lid, onder a en b, bepaalde afwijken indien:

 • a. het gevolg van die afwijking is dat projecten vanuit het oogpunt van doelmatigheid en kostenbeheersing gezamenlijk uitgevoerd worden met andere werken aan de weg;

 • b. dit, gelet op het belang van het voorkomen of beperken van geluidhinder, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

Aanvragen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder e en f, worden voor 1 april 2003 ingediend bij de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en milieubeheer, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden.

Artikel 5

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 januari 2003

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina