Mandaatbesluit provincies Gelderland en Overijssel Saneringsregeling asbestbevattende wegen tweede fase

Geldend van 01-02-2003 t/m heden

Mandaatbesluit provincies Gelderland en Overijssel Saneringsregeling asbestwegen tweede fase

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gezien de schriftelijke instemming van gedeputeerde staten van de provincie Overijssel d.d. 1 oktober 2002, met kenmerk EMT/2002/3297, en van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland d.d. 24 oktober 2002 met kenmerk MW2002.29573;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Aan het hoofd van de onderafdeling Afvalbewerking en Hergebruik van de dienst Milieu en water van de provincie Gelderland wordt mandaat verleend tot het geven van beschikkingen op aanvragen voor het doen verrichten van handelingen als bedoeld in artikel 3 van de Saneringsregeling asbestwegen tweede fase, voorzover wegen en stroken, waarop die aanvragen betrekking hebben, zijn gelegen op het grondgebied van de provincie Gelderland, alsmede tot het intrekken of wijzigen van deze beschikkingen overeenkomstig artikel 7 van de Saneringsregeling asbestwegen tweede fase.

 • 2 Aan het adjuncthoofd van de eenheid Water en Bodem van de provincie Overijssel wordt mandaat verleend tot het geven van beschikkingen op aanvragen voor het doen verrichten van handelingen als bedoeld in artikel 3 van de Saneringsregeling asbestwegen tweede fase, voorzover wegen en stroken, waarop de aanvragen betrekking hebben, zijn gelegen op het grondgebied van de provincie Overijssel, alsmede tot het intrekken of wijzigen van deze beschikkingen overeenkomstig artikel 7 van de Saneringsregeling asbestwegen tweede fase.

 • 3 De functionarissen, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden tevens gemachtigd tot het afdoen van alle op de daarin bedoelde beschikkingen betrekking hebbende stukken.

Artikel 2

 • 1 Aan het hoofd van de onderafdeling Afvalbewerking en Hergebruik van de dienst Milieu en water van de provincie Gelderland wordt mandaat verleend tot het geven van beschikkingen met betrekking tot het subsidiëren van het saneren van asbestbevattende wegen en stroken, bedoeld in artikel 11 van de Saneringsregeling asbestwegen tweede fase, voorzover die wegen en stroken zijn gelegen op het grondgebied van de provincie Gelderland.

 • 2 Aan het adjuncthoofd van de eenheid Water en Bodem van de provincie Overijssel wordt mandaat verleend tot het geven van beschikkingen met betrekking tot het subsidiëren van het saneren van asbestbevattende wegen en stroken, bedoeld in artikel 11 van de Saneringsregeling asbestwegen tweede fase, voorzover die wegen en stroken zijn gelegen op het grondgebied van de provincie Overijssel.

 • 3 De functionarissen, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden tevens gemachtigd tot het afdoen van alle op de daarin bedoelde beschikkingen betrekking hebbende stukken.

Artikel 3

 • 1 Aan gedeputeerde staten van Gelderland wordt mandaat verleend tot het beslissen op bezwaarschriften tegen beschikkingen als bedoeld in de artikelen 1, eerste lid, en 2, eerste lid.

 • 2 Gedeputeerde staten van Gelderland worden tevens gemachtigd tot het afdoen van alle op de in het eerste lid bedoelde beschikkingen betrekking hebbende stukken.

 • 3 Aan gedeputeerde staten van Overijssel wordt mandaat verleend tot het beslissen op bezwaarschriften tegen beschikkingen als bedoeld in de artikelen 1, tweede lid, en 2, tweede lid.

 • 4 Gedeputeerde staten van Overijssel worden tevens gemachtigd tot het afdoen van alle op de in het derde lid bedoelde beschikkingen betrekking hebbende stukken.

Artikel 4

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1, 2 of 3, luidt de ondertekening:

`De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:'

gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

Artikel 5

 • 1 De staatssecretaris kan aanwijzingen geven ter zake van de uitvoering van de gemandateerde bevoegdheid.

 • 2 Gemandateerde oefent zijn bevoegdheden uit met in achtneming van de in het eerste lid bedoelde aanwijzingen.

Artikel 6

 • 1 Aan gedeputeerde staten van de provincie Overijssel wordt volmacht verleend voor het doen verrichten van handelingen als bedoeld in artikel 3 van de Saneringsregeling asbestwegen tweede fase.

 • 2 Aan gedeputeerde staten van de provincie Gelderland wordt volmacht verleend voor het doen verrichten van handelingen als bedoeld in artikel 3 van de Saneringsregeling asbestwegen tweede fase.

Artikel 7

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 6, luidt de ondertekening:

‘De Staat der Nederlanden,

ten dezen vertegenwoordigd door,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:’

gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de gevolmachtigde.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit provincies Gelderland en Overijssel Saneringsregeling asbestbevattende wegen tweede fase.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 januari 2003

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina