Mandaatbesluit Novem Subsidieregeling milieugerichte technologie 2003

[Regeling vervallen per 20-05-2005.]
Geldend van 31-01-2003 t/m 19-05-2005

Besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 januari 2003, nr. DGM/KvI2002106469, houdende verlening van mandaat voor de uitvoering van de Subsidieregeling milieugerichte technologie 2003

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gezien de schriftelijke instemming van de directeur van de Nederlandse organisatie voor energie en milieu d.d. 18 december 2002, met kenmerk 02/920/JP/0204, en de schriftelijke instemming van het hoofd van de afdeling Juridische Zaken van die organisatie d.d. 18 december 2002, met kenmerk: 02/0349/931/00300;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-05-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder de Novem: de Nederlandse organisatie voor energie en milieu.

Artikel 2

[Vervallen per 20-05-2005]

De directeur van de Novem wordt:

Artikel 3

[Vervallen per 20-05-2005]

Het hoofd van de afdeling Juridische Zaken van de Novem wordt:

  • a) gemandateerd tot het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, en

  • b) gemachtigd tot het afdoen van alle stukken die betrekking hebben op het nemen van beslissingen als bedoeld in onderdeel a.

Artikel 4

[Vervallen per 20-05-2005]

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 2 of 3 luidt de ondertekening:

`De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:'

gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

Artikel 5

[Vervallen per 20-05-2005]

Deze besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 20-05-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Novem Subsidieregeling milieugerichte technologie 2003.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 januari 2003

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina