Regeling vaststelling quota suiker, isoglucose en inulinestroop voor het verkoopseizoen 2002/2003

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 18-01-2003 t/m 23-01-2004

Regeling vaststelling quota suiker, isoglucose en inulinestroop voor het verkoopseizoen 2002/2003

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (PbEG 2001, L 178) en Verordening (EG) nr. 1745/2002 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 30 september 2002 houdende verlaging, voor het verkoopseizoen 2002/2003, van de in het kader van de productiequotaregeling gegarandeerde hoeveelheid in de sector suiker, en van de geraamde maximale behoeften van de raffinaderijen in het kader van de preferentiële invoerregelingen(PbEG 2002, L 263);

Gelet op artikel 7 van de Regeling suiker, isoglucose en inulinestroop 1999;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In afwijking van artikel 1 van de Regeling vaststelling quota suiker, isoglucose en inulinestroop 1999 voor de verkoopseizoenen 2001/2002 tot en met 2005/2006 worden de quota, bedoeld in artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1260/2001, voor het verkoopseizoen 2002/2003 als volgt vastgesteld:

 • a. witte suiker:

  • Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. te Breda

   • A-quotum: 399.973.125 kg

   • B-quotum: 104.431.717 kg

  • CSM Suiker B.V. te Amsterdam

   • A-quotum: 239.983.875 kg

   • B-quotum: 64.368.883 kg

 • b. isoglucose;

  Amylum Nederland B.V. te Koog aan de Zaan

  • A-quotum: 6.904.300 kg

  • B-quotum: 1.626.100 kg

 • c. inulinestroop:

  Sensus Operations C.V. te Roosendaal

  • A-quotum: 61.959.700 kg

  • B-quotum: 14.594.500 kg

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze Regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling quota suiker, isoglucose en inulinestroop voor het verkoopseizoen 2002/2003.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 juli 2002.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina