Motorrijtuigenbelasting, bijzonder tarief voor motorrijtuigen ingericht als werktuig

[Regeling vervallen per 15-07-2007.]
Geldend van 13-01-2003 t/m 14-07-2007

Motorrijtuigenbelasting, bijzonder tarief voor motorrijtuigen ingericht als werktuig

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Inleiding

[Vervallen per 15-07-2007]

Bij besluit van 4 juni 1996, nr. VB95/2161, is onder voorwaarden goedgekeurd dat voor de toepassing van het bijzondere tarief van artikel 30 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 (Wet MB’94) voor de onder het begrip ‘werktuig’ vallende kraanauto’s, autopletters, motorrijtuigen voorzien van een betonpompinstallatie en dumpers, de beperking dat met deze voertuigen niet meer dan 60 dagen gedurende de vier aaneengesloten tijdvakken van de weg gebruik wordt gemaakt, niet geldt. De ratio van deze goedkeuring is de volgende: als één van de heffingsgrondslagen voor het vaststellen van het te betalen bedrag aan motorrijtuigenbelasting voor vrachtauto’s gold tot 1 juli 1997 de eigen massa. Hieraan was geen bovengrens gekoppeld, zodat in voorkomende gevallen het te betalen bedrag zeer hoog was. Dit werd ondervangen door goed te keuren dat bij de toepassing van het zogenoemde kwarttarief de voorwaarde van het maximale gebruik van 60 dagen niet wordt gesteld.

Tevens is bij het besluit van 4 juni 1996 goedgekeurd dat voor een bestelauto zoals bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Wet MB’94 en ingericht als werktuig de belasting wordt voldaan naar het zogenoemde kwarttarief overeenkomstig het bepaalde in artikel 30 Wet MB’94. De reden van deze goedkeuring was dat destijds in artikel 30, eerste lid, onderdeel e, Wet MB’94 slechts gesproken werd over een ‘werkplaats’ en een bestelauto ingericht als werktuig op basis van dat artikel niet voor het kwarttarief in aanmerking zou komen.

Maximum tarief

[Vervallen per 15-07-2007]

Vanaf 1 juli 1997 zijn de tarieven motorrijtuigenbelasting voor vrachtauto’s verlaagd en is de maatstaf van heffing niet langer de eigen massa van de vrachtauto, maar de toegestane maximummassa (TMM). Daarbij geldt er een maximum tarief voor vrachtauto’s met een TMM van 40.000 kg en meer.

Door de invoering van dit maximum tarief is de noodzaak van de goedkeuring voor toepassing van het kwarttarief voor genoemde zware vrachtauto’s zonder dat aan de voorwaarde van het maximale gebruik van de weg van 60 dagen werd voldaan, verloren gegaan. Immers deze goedkeuring werd verleend, omdat er geen maximum tarief gold voor deze zware vrachtauto’s.

Aangepast artikel 30

[Vervallen per 15-07-2007]

Met ingang van 1 juli 1997 is artikel 30 Wet MB’94 zodanig aangepast dat ook voor bestelauto’s die ingericht zijn als werktuig het kwarttarief van toepassing kan zijn. Daarmee is eveneens de noodzaak van eerdergenoemde goedkeuring verloren gegaan.

Vervallen

[Vervallen per 15-07-2007]

Het Besluit van 4 juni 1996 nr. VB95/2161 heeft gelet op het bovenstaande zijn belang verloren en komt te vervallen.

Overgangsregeling

[Vervallen per 15-07-2007]

Reeds toegekende verzoeken voor het kwarttarief voor de onder het begrip ‘werktuig’ vallende kraanauto’s, autopletters, motorrijtuigen voorzien van een betonpompinstallatie en dumpers, zonder dat aan de voorwaarde van het maximale gebruik van de weg van 60 dagen wordt voldaan, moeten na afloop van het lopende tijdvak, waaronder ook de vier aaneengesloten tijdvakken waarvoor het bijzondere tarief is voldaan, worden ingetrokken. Vanaf die datum moeten deze motorrijtuigen weer voor het volledige tarief in de heffing worden betrokken.

Terug naar begin van de pagina