Regeling vergoeding exploitatiekosten voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo, lwoo en praktijkonderwijs, schooljaar 2003-2004

[Regeling vervallen per 01-08-2004.]
Geldend van 01-08-2003 t/m 31-07-2004

Regeling vergoeding exploitatiekosten voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo, lwoo en praktijkonderwijs, schooljaar 2003-2004

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

 • de artikelen 86, vijfde lid, en 89, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • wet:

  de Wet op het voortgezet onderwijs

 • vwo:

  voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

 • havo:

  hoger algemeen voortgezet onderwijs

 • mavo:

  middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

 • vbo:

  voorbereidend beroepsonderwijs

 • praktijkonderwijs:

  praktijkonderwijs, met uitzondering van scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging

 • lwoo:

  leerwegondersteunend onderwijs

 • onderwijsinhoudcode:

  code die de schoolsoort, afdeling of leerjaren aangeeft

 • school:

  een school voor vwo, havo, mavo, vbo, lwoo of praktijkonderwijs

 • afdeling:

  een afdeling voor vbo, lwoo of praktijkonderwijs

Artikel 2. Bedrag per school

[Vervallen per 01-08-2004]

Het bedrag per school, bedoeld in artikel 86, derde lid, onderdeel a, van de wet, bedraagt € 13.957,38.

Artikel 3. Bedrag afhankelijk van de normatieve ruimtebehoefte

[Vervallen per 01-08-2004]

Het bedrag, bedoeld in artikel 86, derde lid, onderdeel b, van de wet bestaat uit een vast bedrag per school en een bedrag per leerling. Het vaste bedrag per school bedraagt € 10.224,57 en het bedrag per leerling is opgenomen in artikel 4, eerste lid.

Artikel 4. Bedragen per leerling

[Vervallen per 01-08-2004]

 • 1 Het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 3, is het bedrag van de desbetreffende schoolsoort, afdeling of leerjaren, zoals aangegeven in kolom II van de tabel, opgenomen in het zesde lid van dit artikel.

 • 2 Het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 86, derde lid, onderdeel c, van de wet, is de som van de bedragen van de desbetreffende schoolsoort, afdeling of leerjaren, zoals aangegeven in de kolommen I en III van de tabel, opgenomen in het zesde lid van dit artikel.

 • 3 De bedragen in de kolommen I, II en III van de tabel, opgenomen in het zesde lid van dit artikel, betreffen de vergoeding in verband met respectievelijk schoonmaken, instandhouding gebouwen en overige exploitatiekosten.

 • 4 De som van de bedragen per leerling als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt verhoogd volgens de toeslagen lwoo in de tabel, opgenomen in het zesde lid van dit artikel, ingeval een leerling per 1 oktober 2002 is ingeschreven bij een afdeling of een school voor leerwegondersteunend onderwijs.

 • 5 Voor zover afdelingen of scholen niet zijn vermeld in het zesde lid van dit artikel, is in de bijlage van deze regeling aan de hand van de onderwijsinhoudcodes aangegeven tot welke schoolsoort, afdeling of leerjaren deze worden gerekend.

 • 6 Tabel met de vergoedingsbedragen per leerling in euro's:

  Schoolsoort

  Leerjaren

  I (schoon- maken)

  II (instand- houding gebouwen)

  III (overige exploitatie) kosten)

  Som van I, II en III

  vwo, havo, mavo of vbo

  1 en 2

  161,58

  89,40

  330,51

  581,49

  vwo, havo of mavo 1

  3 t/m 6

  133,54

  72,28

  271,94

  477,76

  mavo/vbo: gemengde

  3 en 4 van alle afdelingen en

  166,81

  89,40

  474,91

  731,12

  leerweg

  intra-sectorale programma’s

  vbo 2

  3 en 4 van de afdeling:

  209,10

  102,72

  524,39

  836,21

  • handel en verkoop

  • administratie

  • handel en administratie 3

  vbo 4

  3 en 4 van de afdeling:

  197,23

  188,80

  1290,39

  1.676,42

  • grafische techniek

  alle leerjaren van de afdeling:

  • nautisch onderwijs

  vbo 5

  3 en 4 van de afdeling:

  138,77

  89,40

  577,75

  805,92

  • landbouw en natuurlijke

  omgeving

  • landbouw breed 6

  vbo 7

  3 en 4 van de afdeling:

  240,00

  165,97

  858,47

  1.264,44

  • bouwtechniek

  • metaaltechniek

  • elektrotechniek

  • voertuigentechniek

  • installatietechniek

  • transport en logistiek

  • bouw-breed 8

  • metalektro 9

  • instalektro 10

  • verzorging

  • uiterlijke verzorging

  • zorg en welzijn-breed 11

  • mode en commercie

  • consumptief

  • consumptief breed 12

  praktijkonderwijs

  n.v.t. 13

  178,69

  89,40

  671,70

  939,79

  toeslag lwoo

  1 en 2

  3,80

  8,08

  73,58

  85,46

  toeslag lwoo

  3 en 4

  4,28

  15,22

  189,56

  209,06

Artikel 5. Aanvullende vergoeding nevenvestiging met spreidingsnoodzaak

[Vervallen per 01-08-2004]

Indien de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen op grond van artikel 85a van de wet aan een nevenvestiging in verband met spreidingsnoodzaak een aanvullende vergoeding voor personeelskosten toekent, wordt een aanvullende exploitatiekostenvergoeding verstrekt van € 10.224,57 per nevenvestiging.

Artikel 6. Aanvullende vergoeding scholen onder de opheffingsnorm

[Vervallen per 01-08-2004]

In geval de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen ten aanzien van een school artikel 108, vierde lid, van de wet toepast, heeft het bevoegd gezag aanspraak op een extra vergoeding van ? 8.492,08 per school.

Artikel 7. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 8. Inwerkingtreding en duur

[Vervallen per 01-08-2004]

Deze regeling treedt in werking op een- door de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen te bepalen tijdstip en vervalt met ingang van 1 augustus 2004.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoeding exploitatiekosten voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo, lwoo en praktijkonderwijs, schooljaar 2003-2004.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage

[Vervallen per 01-08-2004]

De onderwijsinhoudcodes van de schoolsoort vbo zijn inclucief de onderwijsinhoudcodes van de beroepsgerichte leerwegen (inclusief leerwerktrajecten), de onderwijsinhoudcodes van de schoolsoort mavo zijn inclusief de onderwijsinhoudcodes van de theoretische leerweg. De afkorting isp staat voor intra-sectoraal programma binnen de leerwegen.

Schoolsoort/afdeling

Leerjaren

Onderwijsinhoudcode

Onderwijsinhoudcode

leerwegondersteunend onderwijs

vwo, havo, mavo of

1 en 2

0010, 0021, 0030,

0035, 2210

vbo

0100, 0200, 0300,

0400, 0420, 0600,

0700, 0800

vwo, havo of mavo

3 t/m 6

0010, 0050, 0100,

2210

0150, 0151, 0152,

0153, 0154, 0155,

0156, 0157, 0158,

0159, 0200, 0250,

0251, 0252, 0253,

0254, 0255, 0256,

0257, 0258, 0259,

0300, 0350, 0351,

0352, 0353, 0354,

0355, 0356, 0357,

0358, 0359, 0400,

0420, 0600, 0650,

0651, 0652, 0653,

0654, 0655, 0656,

0657, 0658, 0659,

0700, 0800

vbo - bouwtechniek

3 en 4

2010, 2011, 2012,

1310, 1311, 1312,

2013, 2014, 2015,

1313, 1314, 1315,

2016, 2017, 2018,

1316, 1317, 1318,

2019, 2811, 2911,

2411, 2511, 2611

3011

vbo - isp bouw-breed

3 en 4

2823, 2923, 3023

2423, 2523, 2623

vbo - metaaltechniek

3 en 4

2020, 2023, 2024,

1320, 1323, 1324,

2025, 2027, 2812,

1325, 2412, 2512,

2912, 3012

2612

vbo -

3 en 4

2030, 2031, 2813,

1330, 2413, 2513,

elektrotechniek

2913, 3013

2613

vbo - isp metalektro

3 en 4

2821, 2921, 3021

2421, 2521, 2621

vbo - isp

3 en 4

2822, 2922, 3022

2422, 2522, 2622

instalektro

vbo -

3 en 4

2050, 2051, 2052,

1350, 1351, 2414,

voertuigentechniek

2053, 2814, 2914,

2514, 2614

3014

vbo -

3 en 4

2040, 2041, 2042,

1340, 1341, 1342,

installatietechniek

2043, 2815, 2915,

2415, 2515, 2615

3015

vbo - transport en

3 en 4

2075, 2076, 2817,

1375, 2417, 2517,

logistiek

2917, 3017

2617

vbo - verzorging (en

3 en 4

1660, 1661, 2831,

0036, 1150, 2431,

AVMB)

2931, 3031

2531, 2631

vbo - uiterlijke

3 en 4

1680, 1681, 2832,

1140, 2432, 2532,

verzorging

2932, 3032

2632

vbo - isp zorg en

3 en 4

2841, 2941, 3041

2441, 2541, 2641

welzijn-breed

vbo - mode en

3 en 4

1670, 1671, 2085,

1130, 1385, 2453,

commercie

2099, 2853, 2953,

2553, 2420, 2520,

2820, 2920, 3020,

2620, 2653

3053

vbo - consumptief

3 en 4

2060, 2061, 2062,

1360, 1361, 1362,

2063, 2064, 2065,

1363, 1364, 2454,

2854, 2954, 3054

2554, 2654

vbo - isp

3 en 4

2861, 2961, 3061

2461, 2561, 2661

consumptief breed

vbo - handel en

3 en 4

1800, 1801, 2852,

1120, 2452, 2552,

verkoop

2952, 3052

2652

vbo - administratie

3 en 4

1640, 1641, 2851,

1110, 2451, 2551,

2951, 3051

2651

vbo - isp handel en

3 en 4

2862, 2962, 3062

2462, 2562, 2662

administratie

vbo - nautisch

Alle leerjaren

1902, 1908, 1909,

1391, 1393, 1397,

onderwijs

1910, 1911, 1913,

1398, 1399, 2418,

1915, 2818, 2819,

2419, 2518, 2519,

2918, 2919, 3018,

2618, 2619

3019

vbo - grafische

3 en 4

2070, 2071, 2072,

1370, 1371, 2416,

techniek

2073, 2816, 2916,

2516, 2616

3016

vbo - landbouw en

3 en 4

1410, 1411, 1420,

1201, 1202, 2471,

natuurlijke omgeving

1421, 2871, 2971,

2571, 2671

(en levensmiddelen-

3071

technologie)

vbo - isp landbouw

3 en 4

2881, 2981, 3081

2481, 2581, 2681

breed

vbo/mavo:

3 en 4

gemengde leerweg -

• Bouwtechniek

2711

2311

• isp bouw-breed

2723

2323

• metaaltechniek

2712

2312

• elektrotechniek

2713

2313

• isp metalektro

2721

2321

• isp instalektro

2722

2322

• voertuigentechniek

2714

2314

• installatietechniek

2715

2315

• transport en

2717

2317

logistiek

• verzorging

2731

2331

• uiterlijke

2732

2332

verzorging

• isp zorg en

2741

2341

welzijn-breed

• mode en commercie

2753, 2720

2353, 2320

• consumptief

2754

2354

• isp consumptief

2761

2361

breed

• handel en verkoop

2752

2352

• administratie

2751

2351

• handel en

2762

2362

administratie

• nautisch onderwijs

2718, 2719

2318, 2319

• grafische techniek

2716

2316

• landbouw en

2771

2371

natuurlijke omgeving

• isp landbouw breed

2781

2381

Praktijkonderwijs

n.v.t. 14

0090

 1. het mavo-tarief betreft de theoretische leerweg, het vbo-tarief betreft de beroepsgerichte leerwegen

  ^ [1]
 2. het mavo-tarief betreft de theoretische leerweg, het vbo-tarief betreft de beroepsgerichte leerwegen

  ^ [2]
 3. intra-sectorale programma binnen de leerwegen

  ^ [3]
 4. het mavo-tarief betreft de theoretische leerweg, het vbo-tarief betreft de beroepsgerichte leerwegen

  ^ [4]
 5. het mavo-tarief betreft de theoretische leerweg, het vbo-tarief betreft de beroepsgerichte leerwegen

  ^ [5]
 6. intra-sectorale programma binnen de leerwegen

  ^ [6]
 7. het mavo-tarief betreft de theoretische leerweg, het vbo-tarief betreft de beroepsgerichte leerwegen

  ^ [7]
 8. intra-sectorale programma binnen de leerwegen

  ^ [8]
 9. intra-sectorale programma binnen de leerwegen

  ^ [9]
 10. intra-sectorale programma binnen de leerwegen

  ^ [10]
 11. het mavo-tarief betreft de theoretische leerweg, het vbo-tarief betreft de beroepsgerichte leerwegen

  ^ [11]
 12. het mavo-tarief betreft de theoretische leerweg, het vbo-tarief betreft de beroepsgerichte leerwegen

  ^ [12]
 13. het praktijkonderwijs kent geen leerjaren

  ^ [13]
 14. het praktijkonderwijs kent geen leerjaren

  ^ [14]
Terug naar begin van de pagina