Instellingsbesluit Programmaraad nationaal vervolgprogramma klimaatonderzoek

Geldend van 29-01-2003 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 januari 2003, nr. KvI2002106469, tot instelling van een programmaraad voor het nationaal vervolgprogramma klimaatonderzoek (Instellingsbesluit Programmaraad NVKO)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gezien de brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 3 juli 2002, kenmerk: KVI2002047962, en de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid deel 2 (Kamerstukken II, 2000/2001, 26 603, nr 28, VROM 17523/183);

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Programmaraad NVKO: programmaraad als bedoeld in artikel 2, eerste lid;

 • b. NVKO: Nationaal Vervolgprogramma Klimaatonderzoek;

 • c. staatssecretaris: de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 2

 • 1 Er is een Programmaraad voor het Nationaal Vervolgprogramma Klimaat Onderzoek.

 • 2 De Programmaraad NVKO heeft tot taak de staatssecretaris te adviseren over de inhoud van de hoofdlijnen Fundamenteel onderzoek en Beleidsanalyse & assessment van het NVKO, alsmede omtrent de communicatie en internationale inbedding die in het kader van het NVKO op programmaniveau wenselijk is.

 • 3 De Programmaraad NVKO kan voorts de staatssecretaris op diens verzoek adviseren omtrent de hoofdlijn Beleidsruimte.

 • 4 Tot de taak van de Programmaraad NVKO behoort eveneens de kwaliteitsborging op programmaniveau, welke gestalte krijgt door een evaluatie halverwege en aan het einde van het programma onder verantwoordelijkheid en op initiatief van de Programmaraad NVKO. De resultaten van deze evaluaties worden gerapporteerd aan de staatssecretaris.

Artikel 3

 • 1 De Programmaraad NVKO bestaat uit de volgende leden:

  • a. prof. dr. H. Verbruggen, directeur van het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit Amsterdam, in de functie van voorzitter;

  • b. prof. dr. G.J. Komen, hoofd klimaatonderzoek en seismologie van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, eveneens in de functie van voorzitter;

  • c. ir. G.J. Heij, programmamanager van het NVKO en tevens secretaris van de Programmaraad NVKO;

  • d. drs. T. Bucx, ministerie van Verkeer en Waterstaat;

  • e. Mw. drs. L. de Maat, ministerie van Economische Zaken;

  • f. ir. H.J. Haanstra, ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

  • g. Mw. ir. M. Oosterman, ministerie van Buitenlandse Zaken;

  • h. dr. ir. B. Metz, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu;

  • i. dr. R. Boers, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut;

  • j. dr. J. Marks, NWO;

  • k. ing. F.J. de Groot, VNO/NCW;

  • l. drs. S. Schöne, Wereld Natuur Fonds;

  • m. prof. dr. J.P. van Ypersele, Université Catholique de Louvain;

  • n. dr. A. Verbruggen, universiteit van Antwerpen;

  • o. dr. A. Verhagen, universiteit van Wageningen;

  • p. dr. P. Kabat, universiteit van Wageningen;

  • q. prof. dr. E.C. van Ierland, universiteit van Wageningen;

  • r. prof. dr. W.P.M. de Ruijter, universiteit van Utrecht;

  • s. prof. dr. Ir. J. Rotmans, universiteit van Maastricht;

  • t. prof. mr. dr. C.J. Jepma, universiteit van Groningen;

  • u. Mw. dr. J. Gupta, Vrije Universiteit Amsterdam;

  • v. dr. A.J. Dolman, Vrije Universiteit Amsterdam, en

  • w. dr. ing. J.W. Erisman, ECN.

 • 2 De Programmaraad NVKO kan besluiten om ten hoogste twee personen aan de Programmaraad NVKO als lid toe te voegen, welke personen andere maatschappelijke organisaties vertegenwoordigen dan die, genoemd in het eerste lid.

Artikel 4

De Programmaraad NVKO laat zich bijstaan door het Focal Point Climate Change, dat in opdracht van de staatssecretaris verantwoordelijk is voor de volgende taken:

 • a. het functioneren als secretaris van de Programmaraad NVKO, in welke hoedanigheid voorstellen worden voorbereid voor die raad over de inhoudelijke invulling van de hoofdlijnen fundamenteel onderzoek en beleidsanalyse en assessment, alsmede de dwarsdoorsneden communicatie en internationale inbedding op programmaniveau,

 • b. het functioneren als programmamanager voor het NVKO, in welke hoedanigheid wordt zorggedragen voor de algemene coördinatie van zowel de programmering en planning als de uitvoering van het door de staatssecretaris op hoofdlijnen vastgestelde programma,

 • c. het zorgdragen voor de coördinatie van de programmabrede communicatie en internationale inbedding van het NVKO, zoals vastgesteld door de staatssecretaris,

 • d. het functioneren als aanspreekpunt voor het programma, en

 • e. het zorgdragen voor de kwaliteitsborging van het programma.

Artikel 5

De Programmaraad NVKO is bevoegd, met inachtneming van dit besluit, nadere regels te stellen met betrekking tot zijn werkwijze.

Artikel 6

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de voorzitters en leden van de Programmaraad NVKO en aan de directie van in de die raad vertegenwoordigde organisaties, instituten en universiteiten, alsmede aan de ambtelijke leiding van de diensten van participerende ministeries.

Artikel 7

Dit besluit kan worden aangehaald als: Instellingbesluit Progammaraad nationaal vervolgprogramma klimaatonderzoek.

Dit besluit en de toelichting daarop zullen in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 januari 2003

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina