Regeling tegemoetkoming schade bij overstroming van de Maas januari 2003

Geraadpleegd op 23-05-2024.
Geldend van 02-04-2003 t/m heden

Regeling tegemoetkoming schade bij overstroming van de Maas januari 2003

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Economische Zaken, van Financiën, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op de artikelen 1, 2, 4, 6, 7, 9 en 12 van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen en de artikelen 2 en 3 van het Besluit tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de wet: de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen;

 • b. LASER: Dienst Landelijke service bij regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

 • c. schadebedrag: de omvang van de schade vastgesteld door de schade-expert, bedoeld in artikel 5 van de wet, waarop in mindering zijn gebracht de schade die redelijkerwijs verzekerbaar is, de schade waarvoor uit andere hoofde een tegemoetkoming is verkregen of kan worden verkregen en de schade die is veroorzaakt door eigen schuld of doordat de gedupeerde onvoldoende maatregelen heeft getroffen ter voorkoming of beperking van de schade;

 • d. kostenbedrag: de gemaakte kosten vastgesteld door de schade-expert, bedoeld in artikel 5 van de wet, waarop in mindering zijn gebracht de kosten die redelijkerwijs verzekerbaar zijn, de kosten waarvoor uit anderen hoofde een tegemoetkoming is verkregen of kan worden verkregen en de kosten die zijn veroorzaakt door eigen schuld of doordat de gedupeerde onvoldoende maatregelen heeft getroffen ter voorkoming of beperking van de kosten.

Artikel 2

 • 1 Deze regeling is van toepassing op de schade en kosten die zijn ontstaan als gevolg van een overstroming door zoet water door:

  • a. de hoge waterstanden in gedeelten van de Maas, voor zover daar geen primaire waterkeringen als bedoeld in de Wet op de waterkering of anderszins gereglementeerde waterkeringen aanwezig zijn, veroorzaakt door een rivierafvoer met een gemiddelde kans van voorkomen van minder dan 1/10 per jaar, in de periode tussen 2 en 6 januari 2003.

  • b. het overlopen of bezwijken van een gereglementeerde waterkering langs een gedeelte van de Maas ter hoogte van Tegelen op 5 januari 2003.

 • 2 Als schadegebied, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, en 2 van de wet, voor de schade en kosten ontstaan in de periode tussen 2 en 6 januari 2003 wordt het in de bijlage bij deze regeling aangeduide gebied aangewezen.

 • 3 Indien het onverkort vasthouden aan het in het tweede lid aangewezen schadegebied tot onbillijke situaties leidt, kan de minister in individuele gevallen bij zijn besluitvorming van dat schadegebied afwijken.

Artikel 3

Aan deze regeling kan slechts aanspraak tot tegemoetkoming worden ontleend nadat de Europese Commissie de verenigbaarheid van deze regeling met artikel 87 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen heeft vastgesteld.

§ 2. Hoogte van de tegemoetkoming

Artikel 4. Schade aan de woning, woonwagen of woonschip

De hoogte van de tegemoetkoming in de schade, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de wet bedraagt 90% van het schadebedrag.

Artikel 5. Schade aan inboedel

 • 1 De hoogte van de tegemoetkoming in de schade, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de wet bedraagt:

  • a. 90% van het schadebedrag tot € 9.100;

  • b. 75% van het schadebedrag tussen € 9.100 en € 13.600;

  • c. 50% van het schadebedrag tussen € 13.600 en € 27.200.

 • 2 Over het schadebedrag dat € 27.200 te boven gaat, wordt geen tegemoetkoming verstrekt.

Artikel 6. Bereddings- en opruimingskosten aan woning

De hoogte van de tegemoetkoming in de kosten, bedoeld in artikel 4, onderdelen i en j, van de wet, gemaakt ter voorkoming, beperking of opruiming van schade als bedoeld in de artikelen 4 en 5, bedraagt 65% van het kostenbedrag.

Artikel 7. Schade aan openbare infrastructurele voorzieningen

De hoogte van de tegemoetkoming in de schade, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel c, van de wet bedraagt 58,5% van het schadebedrag.

Artikel 8. Schade aan vaste en vlottende activa

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt de tegemoetkoming voor schade, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel d, van de wet voor een gedupeerd kerkgenootschap, een gedupeerde vereniging of een gedupeerde stichting vastgesteld overeenkomstig de artikelen 4 en 5, tenzij de stichting of vereniging een zorginstelling of onderneming in stand houdt.

Artikel 9. Teeltplanschade

 • 2 De gedupeerde heeft geen recht op een tegemoetkoming in teeltplanschade, voor zover deze schade bestaat uit een productieverlies van minder dan 30% ten opzichte van de door de minister vast te stellen normbedragen voor de gemiddelde opbrengst in het betrokken schadegewas in de drie jaren voorafgaande aan het jaar waarin de productieverliezen zich voordoen.

 • 3 Indien een gedupeerde op grond van het bepaalde in het tweede lid geen recht heeft op een tegemoetkoming in teeltplanschade, wordt deze schade niet meegenomen bij de berekening van het drempelbedrag, bedoeld in artikel 13, of het eigen risico, bedoeld in artikel 15.

Artikel 12. Bereddings- en opruimingskosten bedrijven

De hoogte van de tegemoetkoming in de kosten, bedoeld in artikel 4, onderdelen i en j, van de wet, gemaakt ter voorkoming, beperking of opruiming van schade als bedoeld in de artikelen 7 tot en met 10, bedraagt 65% van het kostenbedrag.

Artikel 13. Drempelbedrag

 • 1 Indien de som van de schade- en kostenbedragen, bedoeld in de artikelen 7 tot en met 12, niet meer bedraagt dan € 1.000, heeft de gedupeerde geen recht op een tegemoetkoming in de schade en kosten.

 • 2 In afwijking van het eerste lid heeft een gedupeerd kerkgenootschap, een gedupeerde vereniging of een gedupeerde stichting geen recht op een tegemoetkoming in de schade en kosten, indien de som van de schade- en kostenbedragen niet meer bedraagt dan € 500.

 • 3 Indien de som van de schade- en kostenbedragen, bedoeld in de artikelen 4 tot en met 6, voor particulieren niet meer bedraagt dan € 500, heeft de gedupeerde geen recht op een tegemoetkoming in de schade en kosten.

Artikel 14. Evacuatiekosten

 • 1 De hoogte van de tegemoetkoming in de kosten, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel h, van de wet bedraagt 100% van het kostenbedrag als gevolg van een door het bevoegd gezag geboden of geadviseerd verlaten van de woon- of vestigingsplaats, doch ten minste € 680.

 • 2 Tenzij de stichting of vereniging een zorginstelling of onderneming in stand houdt, bedraagt in afwijking van het eerste lid de hoogte van de tegemoetkoming voor particulieren, kerkgenootschappen, verenigingen en stichtingen 100% van het kostenbedrag als gevolg van een door het bevoegd gezag geboden of geadviseerd verlaten van de woon- of vestigingsplaats, doch ten minste € 230 en ten hoogste € 455.

Artikel 15

Het eigen risico als gevolg van het resultaat van de berekeningen, genoemd in de artikelen 8 tot en met 13, bedraagt voor bedrijven niet meer dan € 4.550.

§ 3. Berekeningsgrondslag

Artikel 16

De schadetermijn voor de teeltplanschade en de bedrijfsschade, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdelen e en f, van de wet wordt gerekend vanaf 6 januari 2003 tot het moment waarop het bedrijf redelijkerwijs in staat moet worden geacht op zijn normale productieniveau te werken, rekening houdend met de geteelde gewassen of de gehouden diersoorten, doch maximaal tot een periode van 52 weken.

§ 4. Procedure

Artikel 18

 • 1 Degene die aanspraak wenst te maken op een tegemoetkoming in de schade of kosten meldt dit uiterlijk 21 februari 2003 bij LASER door middel van het daartoe bestemde schademeldingformulier. Een schademelding kan tot deze datum worden aangevuld.

 • 2 Na ontvangst van het schademeldingformulier draagt LASER zorg voor de taxatie van de schade.

 • 3 Een aanvraag tot verlening van een tegemoetkoming in de schade of kosten wordt ingediend door middel van het door de schade-expert, in overleg met de aanvrager, ingevulde en door de aanvrager ondertekende formulier. De aanvraag wordt binnen acht dagen na verstrekking van het formulier ingediend.

 • 4 Aanvragen en meldingen worden niet per fax of e-mail ingediend.

Artikel 19

De minister beslist binnen dertien weken na ontvangst op de aanvraag. Indien niet binnen deze termijn een besluit op de aanvraag kan worden genomen, stelt de minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

Artikel 20

De beschikking op de aanvraag bevat in ieder geval:

 • a. de omvang van de schade, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdelen a tot en met f, van de wet, berekend met inachtneming van het schaderapport, bedoeld in artikel 5 van de wet;

 • b. de in aanmerking te nemen kosten, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdelen g, i en j, van de wet, berekend met inachtneming van het schaderapport, bedoeld in artikel 5 van de wet;

 • c. de omvang van de schade en kosten waarvoor verzekeringspenningen zijn verkregen of hadden kunnen worden verkregen, de omvang van de schade waarvoor uit andere hoofde een tegemoetkoming is verkregen of had kunnen worden verkregen en de omvang van de schade die is veroorzaakt door eigen schuld of doordat de gedupeerde onvoldoende maatregelen heeft getroffen ter voorkoming of beperking van de schade of kosten waarmee de schade en de kosten zijn verminderd;

 • d. het bedrag van de tegemoetkoming.

Artikel 21

Het college van gedeputeerde staten van de provincie Limburg draagt zorg voor de verspreiding van de door LASER vastgestelde schademeldingformulieren.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H. Hessing

Bijlage behorend bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling tegemoetkoming schade bij overstroming van de Maas januari 2003

Als schadegebied wordt aangewezen het gearceerde deel van de kaart, gelegen in de winterbedding van de Maas tussen de landsgrens en de Maasbrug bij Gennep, op het grondgebied van de gemeenten gelegen tussen Eijsden en Gennep, met uitzondering van de gebieden langs de Maas waar primaire waterkeringen als bedoeld in de Wet op de waterkering of anderszins gereglementeerde waterkeringen aanwezig zijn.

Bijlage 55381.png

Tot het schadegebied behoort tevens het op onderstaande kaart donkergekleurde grondgebied van Tegelen (gemeente Venlo) direct gelegen achter de op 5 januari 2003 bezweken damwand. Hiertoe behoren de aan de straten Maashoek en de Sint Michaelstraat gelegen objecten.

Bijlage 55382.png
Naar boven