Benoemingsbesluit Raad van advies inzake de Inspectie van het onderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 08-02-2003 t/m 31-07-2008

Regeling van 10 januari 2003, houdende de benoeming van de leden van de Raad van advies inzake de Inspectie van het onderwijs

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, handelende na overleg met de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op artikel 24 van de Wet op het onderwijstoezicht,

Besluit:

Artikel 1. Benoeming

[Vervallen per 01-08-2008]

In de Raad van advies, bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de Wet op het onderwijstoezicht - hierna te noemen: de Raad van advies - worden benoemd:

  • a. prof. dr. R.J. Bosker,

  • b. mr. E.H.M. Brans, en

  • c. prof. dr. P. Schnabel.

Artikel 2. Secretariaat

[Vervallen per 01-08-2008]

  • 1 De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen voegt aan de klachtadviescommissie een secretariaat toe.

  • 2 Het secretariaat wordt verzorgd door de Inspectie van het Onderwijs.

Artikel 3. Deskundigen

[Vervallen per 01-08-2008]

De Raad van advies kan voor zijn werkzaamheden deskundigen raadplegen.

Artikel 4. Beheer archiefbescheiden

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 6 van het Beheersreglement Documentatie Informatie Verzorging OCenW is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5. Inlichtingenplicht

[Vervallen per 01-08-2008]

De Inspectie van het onderwijs en de Inspectie landbouwonderwijs en kennisprogramma's verstrekken de Raad van advies desgevraagd dan wel uit eigen beweging de inlichtingen die deze nodig heeft voor de uitoefening van zijn taak.

Artikel 6. Vergoeding

[Vervallen per 01-08-2008]

  • 1 Als vergoeding worden toegekend vacatiegeld en reiskosten op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Stb. 1988, 205) en de daarop gebaseerde voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen geldende regelingen, waarbij de Raad van advies als zware commissie in de zin van de Regeling maximumbedragen vacatiegeld (Stcrt. 1988, 98) wordt aangemerkt.

  • 2 Indien de Raad van advies besluit ten behoeve van zijn werkzaamheden deskundigen te raadplegen en hieraan kosten zijn verbonden dan dient voor de vergoeding van deze kosten vooraf door de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen goedkeuring te zijn verleend.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg waarin het besluit is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2003.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit Raad van advies inzake de Inspectie van het onderwijs.

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Maria J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina