HBAG-Registratie-, enquête- en controleverordening 2003

[Regeling vervallen per 06-04-2008.]
Geldend van 01-07-2005 t/m 05-04-2008

Verordening van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel tot regeling van de registratie van ondernemingen waarin het bedrijf wordt uitgeoefend waarvoor het Hoofdbedrijfschap is ingesteld, en verstrekking van gegevens en inzage in boeken en bescheiden en bezichtiging van de onderneming

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel,

gelet op de artikelen 93, 100 en 102 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en de artikelen 3, 11 en 14 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (Stb 2002, nr. 155), en het bepaalde in de Wet Persoonsregistraties,

besluit vast te stellen de navolgende verordening.

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 06-04-2008]

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a) hoofdbedrijfschap:

  het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel;

 • b) HBAG-commissie:

  de Commissie pootaardappelen, de Commissie consumptie-, fabrieks- en voeraardappelen, de Commissie bloemen & planten, respectievelijk de Commissie groenten en fruit;

 • c) onderneming:

  een onderneming waarin het bedrijf wordt uitgeoefend waarvoor het hoofdbedrijfschap is ingesteld;

 • d) ondernemer:

  degene die een onderneming drijft waarvoor het hoofdbedrijfschap is ingesteld.

Artikel 2. Register

[Vervallen per 06-04-2008]

 • 1 Er is een register waarin gegevens over ondernemingen en ondernemers alsmede van belang zijnde administratieve gegevens worden opgenomen. Het register is niet openbaar.

 • 2 In het geautomatiseerde systeem, waarin de registratie is opgenomen, kan eventueel ook worden opgenomen de ledenadministraties van rechtspersonen die gerechtigd zijn tot het benoemen van een lid/leden van een HBAG-commissie.

 • 3 Het doel van het register is het hoofdbedrijfschap respectievelijk zijn HBAG-commissies in staat te stellen zijn opgedragen taken naar behoren en efficiënt te vervullen.

 • 4 Het hoofdbedrijfschap en de HBAG-commissies zijn zowel houder als bewerker van de registratie in de zin van de Wet Persoonsregistraties voorzover die onder haar bevoegdheid valt.

 • 5 De secretarissen van het hoofdbedrijfschap en van de HBAG-commissies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de beheerstaken krachtens de Wet Persoonsregistraties.

 • 6 Bij deze verordening is gevoegd een bijlage betreffende de sector van de bloemkwekerijproducten, welke een uitgewerkte lijst van gegevens bevat die zijn opgenomen in de registratie.

Artikel 3. Gegevens over de onderneming

[Vervallen per 06-04-2008]

 • 1 In het register worden over de onderneming de volgende gegevens per hoofd- en eventuele nevenvestiging(en) opgenomen:

  • a) naam, handelsnaam, rechtsvorm en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken;

  • b) adres, postcode, plaats, telefoon- en faxnummer(s), email-adres(sen);

  • c) het bedrijf dat wordt uitgeoefend alsmede de hoofd- en nevenactiviteiten;

  • d) het aantal werknemers;

  • e) de omzet(ten) per tijdseenheid;

  • f) andere door het bestuur van het hoofdbedrijfschap c.q. van een HBAG-commissie aan te wijzen gegevens die voor de vervulling van de taak van het hoofdbedrijfschap respectievelijk van de betrokken HBAG-commissie van belang zijn.

 • 2 Ten aanzien van de aardappelsector worden onder de door het bestuur van de HBAG- commissie pootaardappelen respectievelijk van de HBAG-commissie consumptie-, fabrieks- en voeraardappelen aan te wijzen gegevens die van belang zijn voor de vervulling van de taak van die commissie, een en ander als bedoeld in het eerste lid sub f, in ieder geval de volgende gegevens begrepen:

 • 3 Ten aanzien van de sector van de bloemkwekerijprodukten worden onder de door het bestuur van de HBAG-commissie bloemkwekerijproducten aan te wijzen gegevens die van belang zijn voor de vervulling van de taak van die commissie, een en ander als bedoeld in het eerste lid sub f, in ieder geval de volgende gegevens begrepen:

  • a) de handelsactiviteiten van de onderneming, in de volgende rubrieken onderverdeeld: bedrijfstype, afnemerstype, productgroep;

  • b) de totale gefactureerde binnenlandse omzet bloemkwekerijprodukten (inclusief doorberekende kosten, maar exclusief BTW) over het afgelopen boekjaar van de onderneming;

  • c) de procentuele verdeling van de in lid b. bedoelde binnenlandse omzet via de verkoopwijzen: cash & carry/afhaalcentrum, binnenlands lijnvervoer, andere verkoopwijze;

  • d) de procentuele verdeling van de in lid b. bedoelde binnenlandse omzet in verschillende productgroepen;

  • e) de totale waarde van de, in het afgelopen boekjaar, door de onderneming vanuit het buitenland aangevoerde bloemkwekerijprodukten, (inclusief eventuele commissie, maar exclusief de afzet en inkoop van buitenlandse producten via Nederlandse veilingen);

  • f) de in lid e. bedoelde totale waarde, onderverdeeld in: aanvoer vanuit landen buiten de EU, aanvoer vanuit andere landen binnen de EU;

  • g) de procentuele verdeling van de in lid e. bedoelde totale waarde in verschillende productgroepen;

  • h) alsmede de gegevens die verband houden met de uitvoering van de Verordening "In - en uitvoerformulieren" van het Productschap Tuinbouw en de daarop gebaseerde gegevens inzake de verdeling van de uitvoer over afzetkanalen en productgroepen;

 • 4 Ten aanzien van de groenten- en fruitsector wordt/worden:

  • bij het bedrijf als bedoeld in het eerste lid sub c van dit artikel de volgende functiegroepen onderscheiden:

   • a. de binnenlandse groothandelaren in groenten en fruit, uitoefenend de binnenlandse groothandel in groenten en fruit, met uitzondering van die genoemd onder b en c hierna.

   • b. De grossiers in verse zuidvruchten, waaronder begrepen bananen, uitoefenend de binnenlandse groothandel en/of het bedrijf van tussenpersoon in verse zuidvruchten en ander geïmporteerd fruit, waaronder begrepen bananen.

   • c. De verzendhandelaren in groenten en fruit, uitoefenend de binnenlandse groothandel en/of het bedrijf van tussenpersoon in groenten en fruit van binnenlandse oorsprong en gevestigd in een productiegebied van groenten en fruit;

   • d. de fruitpachters, uitoefenend het bedrijf van het kopen van fruit op stam, dan wel ongesorteerd rechtstreeks van de producent gekocht fruit.

   • e. De exporteurs en exportagenten in groenten en fruit, uitoefenend de export en/of het bedrijf van tussenpersoon bij export van groenten en fruit.

   • f. De importeurs en importagenten in groenten en fruit, uitoefenend de import en/of het bedrijf van tussenpersoon bij import van groenten en fruit.

  • bij het aantal werknemers als bedoeld in het eerste lid sub d van dit artikel onderscheid gemaakt tussen werknemers in vaste dienst (onder te verdelen in leidinggevend personeel, inkopers en verkopers, administratief personeel, pakhuispersoneel, alsmede chauffeurs en bijrijders, een en ander per 31 december van het voorafgaande kalenderjaar en aangevuld met de per die datum te verwachten mutaties) en werknemers die in tijdelijke dienst werkzaam zijn in de onderneming (het hoogste aantal werknemers in het voorafgaande kalenderjaar).

  • bij de omzet(ten) als bedoeld in het eerste lid sub e van dit artikel verstaan de omzet in:

   • -

    het voorafgaande kalenderjaar,

   • -

    of - ter keuze van de ondernemer - het boekjaar afgesloten in het voorafgaande kalenderiaar, dan wel indien er sprake is van een nieuwe registratie:

   • -

    het jaar waarin de registratieplicht is ontstaan,

   • -

    of een zo nauwkeurig mogelijke schatting hiervan, een en ander per functiegroep als bedoeld in het volgende lid van dit artikel, alsmede - voorzover het betreft ondernemingen behorend tot genoemde functiegroep e:

   • -

    de in het betreffende jaar verhandelde hoeveelheden, gespecificeerd per product en per land, alsmede ingeval de ondernemer uitsluitend exporteert naar en/of importeert uit België en Luxemburg en tevens is ingedeeld in genoemde functiegroep a of c:

   • -

    wordt hij voor deze ex- en import niet geacht te behoren tot genoemde functiegroepen e of f, maar wordt deze omzet gevoegd bij zijn omzet in de genoemde functiegroepen, waarin hij voor het overige de hoogste omzet heeft behaald.

  • bij andere gegevens als bedoeld in het eerste lid sub f van dit artikel mede begrepen de veilinglocatie(s) als plaats van verhandeling.

Artikel 4. Gegevens over de ondernemer

[Vervallen per 06-04-2008]

In het register worden over de ondernemer(s) de volgende gegevens opgenomen:

 • a) de namen, voornamen en geboortedata van de ondernemer(s);

 • b) het correspondentieadres;

 • c) het telefoonnummer;

 • d) eventueel het lidmaatschap van de privaatrechtelijke organisatie die gerechtigd is tot het benoemen van een lid/leden van een HBAG-commissie.

 • e) andere door het bestuur van het hoofdbedrijfschap respectievelijk van een HBAG- commissie aan te wijzen gegevens die voor de vervulling van de taak van het hoofdbedrijfschap respectievelijk van de betrokken HBAG-commissie van belang zijn.

Artikel 5. Administratieve gegevens

[Vervallen per 06-04-2008]

In het register kunnen de volgende administratieve gegevens worden opgenomen:

 • a) het nummer waaronder de onderneming wordt geregistreerd (registratienummer);

 • b) de lijst van gegevens zoals die worden opgenomen in de registratie;

 • c) het beheer van de gegevens.

Artikel 6. Opgave en bronnen van gegevens

[Vervallen per 06-04-2008]

 • 1 De ondernemer is verplicht op een daartoe bestemd formulier binnen twee weken na verzending van dat formulier alle gegevens te verstrekken, welke hem in verband met de in artikel 2 bedoelde registratie worden gevraagd:

  • a) door de secretaris van het hoofdbedrijfschap in opdracht van het bestuur van het hoofdbedrijfschap, voor zover deze gegevens nodig zijn voor de vervulling van de taak van het hoofdbedrijfschap en/of van een of meerdere HBAG-commissies;

  • b) door de secretaris van een HBAG-commissie in opdracht van die commissie, voor zover de ondernemer onder die commissie ressorteert en deze gegevens nodig zijn voor de vervulling van de taak van die commissie.

 • 2 De ondernemer is verplicht wijziging in de door hem opgegeven of door het hoofdbedrijfschap of haar HBAG-commissies geregistreerde gegevens als bedoeld in de artikelen 3 en 4 binnen vier weken nadat de wijziging heeft plaatsgevonden schriftelijk aan het betrokken secretariaat van het hoofdbedrijfschap respectievelijk van de betrokken HBAG-commissie op te geven.

 • 3 Indien een ondernemer behorende tot de groenten- en/of fruitsector op 1 juli van enig jaar van het secretariaat van de HBAG-commissie groenten en fruit geen formulier heeft ontvangen, is hij verplicht toezending van een formulier aan het secretariaat van de HBAG-commissie groenten en fruit te verzoeken.

 • 4 De gegevens over de onderneming en de ondernemer als bedoeld in de artikelen 3 respectievelijk 4 worden ontleend aan:

  • a) de opgave door de ondernemer(s);

  • b) het handelsregister, bedoeld in artikel 1 van de Handelsregisterwet (Stb. 1918,493);

  • c) de Kamers van Koophandel en Fabrieken

  • d) het Produktschap Tuinbouw te Zoetermeer

  • e) de vereniging Kwaliteits-Controle-Bureau te 's-Gravenhage.

  • f) een zelfstandig door het hoofdbedrijfschap c.q. een HBAG-commissie ingesteld onderzoek; of

  • g) een combinatie van de hiervoor genoemde bronnen.

 • 5 De gegevens over het lidmaatschap van de privaatrechtelijke organisatie die gerechtigd is tot het benoemen van een lid/leden van de HBAG-commissie kunnen worden ontleend aan de opgave van die organisatie.

 • 6 De secretaris van het hoofdbedrijfschap respectievelijk van een HBAG-commissie is bevoegd de ondernemer op te dragen de gevraagde gegevens te verstrekken of doen verstrekken aan een door hem aangewezen publiekrechtelijk lichaam, overheidsstichting of ander lichaam dat met een publiekrechtelijke taak is belast, dan wel een natuurlijk of rechtspersoon, waarvan de directie en het personeel tot geheimhouding van aan hen bekend geworden zaken- en bedrijfsgeheimen of andere vertrouwelijke gegevens van de ondernemers zijn verplicht respectievelijk die aangesloten is bij een organisatie welke haar leden aan tuchtrecht onderwerpt.

Artikel 7. Registratie

[Vervallen per 06-04-2008]

 • 1 Nadat een onderneming of ondernemer in het register is opgenomen of de gegevens betreffende een reeds geregistreerde onderneming of ondernemer zijn gewijzigd, is de secretaris van het hoofdbedrijfschap c.q. van de betrokken HBAG-commissie verplicht de ondernemer zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken een bewijs van registratie waarop de gegevens zijn vermeld te zenden.

 • 2 Indien hetgeen is geregistreerd, afwijkt van de opgave van de ondernemer, is de secretaris van het hoofdbedrijfschap c.q. van de betrokken HBAG-commissie verplicht dit schriftelijk en met redenen omkleed aan de ondernemer mede te delen.

 • 3 Indien een opgave dooreen onderneming of ondernemer is ingediend en geen registratie naar aanleiding daarvan plaatsvindt, is de secretaris van het hoofdbedrijfschap c.q. van de betrokken HBAG-commissie verplicht dit schriftelijk en met redenen omkleed mede te delen aan degene die de opgave deed.

 • 4 De in de vorige leden van dit artikel vermelde verplichtingen gelden niet:

  • a) indien de betrokkene weet of redelijkerwijs kan weten dat een dergelijke opname heeft plaatsgevonden,

  • b) indien een gewichtig belang van de betrokkene zich daartegen verzet;

  • c) voor zover het achterwege laten van de mededeling noodzakeIijk is met het oog op andere gewichtige belangen, die van het hoofdbedrijfschap en haar HBAG-commissies daaronder begrepen.

Artikel 8. Inzage en verbetering van gegevens

[Vervallen per 06-04-2008]

 • 1 De secretaris van het hoofdbedrijfschap c.q. een HBAG-commissie verleent degene van wie persoonsgegevens in het register zijn opgenomen op diens verzoek uiterlijk binnen vier weken inzage van die gegevens, tenzij zich één van de in artikel 30 van de Wet Persoonsregistraties bedoelde omstandigheden voordoet of gewichtige belangen, die van het hoofdbedrijfschap respectievelijk de betrokken HBAG-commissie daaronder begrepen, zich daartegen verzetten.

 • 2 Degene aan wie overeenkomstig dit artikel kennis is gegeven van hem betreffende persoonsgegevens, kan de houder schriftelijk verzoeken deze te verbeteren of aan te vullen, indien de gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in de registratie zijn opgenomen. Het verzoek behelst de aan te brengen wijzigingen.

 • 3 De secretaris van het hoofdbedrijfschap c.q. van een HBAG-commissie neemt een verzoek tot verbetering, aanvulling of verwijdering van gegevens door verzoeker en een verzoek tot opgave van aan derden verstrekte gegevens van verzoeker, een en ander als bedoeld in artikel 31 respectievelijk 32 van de Wet op de Persoonregistraties, slechts in behandeling, indien de secretaris van het hoofdbedrijfschap respectievelijk van een HBAG-commissie de identiteit van de verzoeker heeft vastgesteld.

 • 4 Indien een gemachtigde van een geregistreerde telefonisch informatie vraagt, stelt de secretaris van het hoofdbedrijfschap c.q. van een HBAG-commissie, voordat hij de informatie verstrekt, vast dat de betrokkene inderdaad namens de ondernemer handelt.

 • 5 Indien gegevens onjuist of onvolledig zijn, wordt hiervan aantekening gemaakt en worden de juiste of ontbrekende gegevens tevens in de registratie opgenomen.

Artikel 9. Verwijdering gegevens

[Vervallen per 06-04-2008]

 • 1 De gegevens worden uit het register verwijderd uiterlijk twee jaren nadat:

  • a) uit opgave van de ondernemer of uit inzage in het Handelsregister is gebleken dat de onderneming haar activiteiten heeft gestaakt;

  • b) uit een door het hoofdbedrijfschap c.q. de betrokken HBAG-commissie ingesteld onderzoek is gebleken dat de onderneming haar activiteiten heeft gestaakt.

  In de onder a en b bedoelde gevallen vindt verwijdering van de gegevens eerst plaats nadat betalingen van eventuele achterstallige heffingen is geschied.

 • 2 De secretaris van het hoofdbedrijfschap c.q. van de betrokken HBAG-commissie stelt de ondernemer schriftelijk in kennis van de uitschrijving van zijn onderneming.

Artikel l0. Verstrekking gegevens aan derden

[Vervallen per 06-04-2008]

 • 1 Uit het register worden desgevraagd slechts gegevens aan een derde verstrekt voor zover dit

  • a) voortvloeit uit het doel van de registratie;

  • b) wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift;

  • c) geschiedt op gerechtelijk bevel;

  • d) geschiedt met schriftelijke toestemming van de geregistreerde;

  • e) geschiedt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek en de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden niet onevenredig wordt geschaad;

  • f) geschiedt op grond van een dringende en gewichtige reden en de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden niet onevenredig wordt geschaad;

  • g) voorzover deze derde de gegevens behoeft voor de uitvoering van een haar opgedragen publiekrechtelijke taak en de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden niet onevenredig wordt geschaad.

  • h) voorzover deze derde is belast met de handhaving van de openbare orde en de gegevens nodig heeft voor de uitvoering van haar taak.

  • i) deze derde als privaatrechtelijke vereniging gerechtigd is tot het benoemen van een lid/leden van een HBAG-commissies. In dit geval worden alleen de gegevens betreffende naam, adres, plaats, rechtsvorm en omzetgroep verstrekt.

  • j) voor zover dit betreft door het bestuur van het hoofd bedrijfschap c.q. van een HBAG-commissie aangewezen gegevens in door deze aangewezen gevallen, waarin dit naar zijn oordeel in het belang is van de bedrijfsgenoten, en voor zover deze derde de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of naar het oordeel van het bestuur van het hoofdbedrijfschap respectievelijk van de betrokken HBAG-commissie daarmede gelijk te stellen privaatrechtelijke instellingen betreft.

 • 2 Aan de in het eerste lid bedoelde derden worden in beginsel slechts gegevens verstrekt die betreffen naam, adres, plaats en soortgelijke voor communicatie bestemde gegevens.

 • 3 Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek kunnen alle in de artikelen 3 en 4 genoemde gegevens met uitzondering van naam, adres en plaats worden verstrekt.

 • 4 De secretaris van het hoofdbedrijfschap c.q. van de betrokken HBAG-commissie beslist welke gegevens worden verstrekt en voor welk doel de gegevens mogen worden gebruikt.

 • 5 De secretarissen van het hoofdbedrijfschap en van de HBAG-commissies leggen de verstrekking van gegevens aan derden vast, doch kan dit achterwege laten, indien hij redelijkerwijs kan aannemen dat het belang van de geregistreerde daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 11. Beheer van het register

[Vervallen per 06-04-2008]

 • 1 Het beheer van de registratie binnen de organisatie van de houder berust bij het hoofd en de medewerkers van de afdeling registratie van het hoofdbedrijfschap respectievelijk van de HBAG-commissies. Zij hebben rechtstreeks toegang tot het betrokken systeem.

 • 2 De ter beschikking van het hoofdbedrijfschap en de HBAG-commissies staande gegevens, voor zover deze kennelijk van vertrouwelijke aard zijn, mogen voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald, zonder toestemming van de betrokken belanghebbende:

  • a. uitsluitend worden gebruikt ter vervulling van de taak van het hoofdbedrijfschap respectievelijk van de HBAG-commissies;

  • b. niet, onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming waarop zij betrekking hebben, worden bekendgemaakt aan anderen dan personeelsleden van het hoofdbedrijfschap respectievelijk de betrokken HBAG-commissie alsmede - voor zover het kennis nemen van de gegevens voor die controle noodzakelijk is - de door het dagelijks bestuur van het hoofdbedrijfschap respectievelijk van de betrokken HBAG- commissie met de controle op het financiële beheer van het hoofdbedrijfschap respectievelijk de betrokken HBAG-commissie belaste registeraccountants en hun personeel.

 • 3 Het personeel van het hoofdbedrijfschap is verplicht tot geheimhouding van de gegevens tegenover een ieder, met uitzondering van de accountants en van de leden van het personeel van vorenbedoeld accountantskantoor en behoudens de eerdergenoemde toestemming van de betrokken belanghebbenden.

 • 4 De in het register opgenomen gegevens mogen niet worden gebruikt in strijd met het doel van het register.

 • 5 Binnen de organisatie van het hoofdbedrijfschap en van de HBAG-commissies worden uit het register slechts gegevens verstrekt aan personen die ingevolge hun taak die gegevens mogen ontvangen, mits een dergelijke verstrekking geschiedt voor doeleinden die met het doel van de registratie verenigbaar zijn.

 • 6 De secretaris van het hoofdbedrijfschap respectievelijk van een HBAG-commissie bepaalt welke personen toegang hebben tot welke gegevens.

 • 7 De secretaris van het hoofdbedrijfschap respectievelijk van een HBAG-commissie geeft regels over:

  • a) het beheer van het register,

  • b) de technische en administratieve inrichting van het register en de registratie,

  • c) de werking van de registratie,

  • d) en de beveiliging van het register.

 • 8 De regels over het beheer liggen voor een ieder ter inzage.

 • 9 De secretarissen van het hoofdbedrijfschap en van de HBAG-commissies zijn verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van de gegevens en draagt er voor zorg dat de wet Persoonsregistraties en dit reglement worden nageleefd.

Artikel 12. Inzage boeken en bescheiden

[Vervallen per 06-04-2008]

 • 1 De ondernemer is verplicht toe te staan, dat door of vanwege het hoofdbedrijfschap c.q. de HBAG-commissies - voor zover nodig in verband met de uitvoering onderscheidenlijk het toezicht op de naleving van de verordeningen en besluiten van het hoofdbedrijfschapc.q. een HBAG-commissie - inzage wordt genomen van boeken en bescheiden van een door hem gedreven onderneming, dan wel de bedrijfsmiddelen of voorraden van die onderneming worden bezichtigd en opgenomen. Hij is gehouden aan de inzage, bezichtiging of opneming de nodige medewerking te verlenen.

 • 2 De inzage, bezichtiging of opneming vindt slechts plaats door de secretaris van het hoofdbedrijfschap c.q. van een HBAG-commissie of personen, die daartoe aan de ondernemer een schriftelijke opdracht van de secretaris van het hoofdbedrijfschap respectievelijk van een HBAG-commissie kunnen overleggen, welke opdracht het doel waarvoor de inzage, bezichtiging of opname plaatsvindt dient te vermelden.

 • 3 De secretaris van het hoofdbedrijfschap c.q. van een HBAG-commissie geeft opdrachten als bedoeld in het voorgaande lid uitsluitend aan personeelsleden van het hoofdbedrijfschap respectievelijk van de betrokken HBAG-commissie en aan de directie of het personeel van het accountantskantoor dat door het dagelijks bestuur van het hoofdbedrijfschap respectievelijk van de betrokken HBAG-commissie is belast met de controle op het financieel beheer van het hoofdbedrijfschap respectievelijk van de betrokken HBAG-commissie dan wel aan door het bestuur van het hoofdbedrijfschap respectievelijk van de betrokken HBAG-commissie aangewezen accountantskantoren, aangesloten bij een organisatie, die haar leden aan tuchtrecht onderwerpt.

Artikel 13. Geheimhoudingsplicht

[Vervallen per 06-04-2008]

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze verordening en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijke voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze verordening de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 14. Slotbepaling

[Vervallen per 06-04-2008]

 • 1 Deze verordening vervangt:

  • -

   de Verordening registratie, verstrekking van gegevens en inzage van boeken en bescheiden 1957 van het Bedrijfschap voor de Groothandel en de Tussenpersonen in Aardappelen;

  • -

   de Registratieverordening Bedrijfschap voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten 1994 van het Bedrijfschap voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten;

  • -

   de Registratie- en Enquêteverdening 1990 van het Bedrijfschap voor de Groothandel en de Tussenpersonen in Groenten en Fruit.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag van de kalendermaand na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

 • 3 Deze verordening kan worden aangehaald als HBAG-Registratie-, enquête- en controleverordening 2003.

Aalsmeer, 9 januari 2003

B.J.M. ter Haar

voorzitter

P.M.M. van Ostaijen

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 12 juni 2003 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 2 mei 2005, nr. TRCJZ/2005/681.

Bijlage betreffende de sector van de bloemkwekerijproducten

[Vervallen per 06-04-2008]

Deze bijlage bevat een uitgewerkte lijst van gegevens, die zijn opgenomen in de registratie.

Omdat in de Registratieverordening wordt gesproken over:

 • a) gegevens over de onderneming,

 • b) gegevens over de ondernemer,

 • c) administratieve gegevens

zal per onderdeel een overzicht van de geregistreerde gegevens worden gegeven.

Gegevens over de onderneming

[Vervallen per 06-04-2008]

Deze gegevens zijn opgenomen in het registratiebestand onder:

Gegevens

Omschrijving van de gegevens

Registratienummer

Het nummer, waarmede de bedrijfsvestiging uniek in het registratiebestand geïdentificeerd wordt. Het registratienummer is een willekeurig toegekend nummer.

Ondernemingsnaam

De naam wordt afgeleid uit de opgegeven naam. Indien de naam groter is dan 24 tekens wordt deze in afgekorte vorm opgenomen. De naam wordt ingevoerd conform de conventies voor de uniforme schrijfwijze van namen, samengesteld door de PTT.

Straatnaam

Zaakadres van de vestiging. Dit gegeven wordt opgenomen conform de voorgeschreven schrijfwijze van adressen, vastgesteld door de PTT.

Huisnummer

Het nummer van de vestiging in het zaakadres.

Postcode

De officiële door de PTT gehanteerde code.

Plaatsnaam

De naam van de plaats in het zaakadres van de vestiging.

Telefoon-/Telefaxnummers

De netnummers en abonneenummers van de vestiging.

E-mail adres(sen)

Het e-mail adres(sen) van de onderneming.

Vestigingsdatum

De datum van vestiging van de onderneming.

Plaatsnaam K.v.K.

De naam van de ptaats van de K.v.K., alwaar de vestiging in het Handelsregister is ingeschreven.

Handelsregisternummer

Het nummer van het dossier bij de K.v.K., waarin de vestiging is opgenomen.

Grootteklasse

Klassenindeling fulltime en parttime werkzame personen. Een code die de omvangsklasse aangeeft van het aantal fulltime werkzame personen enerzijds en het aantal parttime werkzame personen anderzijds.

 

Grootteklasse 1 = minder dan 2 personen

 

2 = 2 tot 5

"

 

3 = 5 tot 10

"

 

4 = 10 tot 20

"

 

6 = 5O tot 100

"

 

7 = 100 tot 200

"

 

8 = 200 tot 500

"

 

9 = 500 en meer

 
   

Rechtsvorm

Een code die de vorm aangeeft waarin de onderneming, waartoe de vestiging behoort, aan het economisch verkeer deelneemt.

 

Code 1 = eenmanszaak

 

Code 2 = vennootschap onder firma

 

Code 3 = besloten vennootschap

 

Code 4 = naamloze vennootschap

 

Code 5 = coöperatieve vereniging

 

Code 6 = stichting

 

Code 7 = maatschap

 

Code 8 = commanditair vennootschap

 

Code 9 = rechtsvorm naar niet-Nederlands recht.

   

Handelsactiviteit

Door deze code wordt aangegeven hoe de vestiging, uitgaande van de hoofd- en nevenactiviteiten, zich in de branche manifesteert.

Voor dit gegeven zijn 5 rubrieken gereserveerd.

Rubriek 1 = Bedrijfstype

hoofdactiviteit

(Code)

nevenactiviteiten

(Code)

Verzendexporteur

1,4

80,81

Lijnrijder buitenland

2

82

Binnenlandse lijnrijder

3

90

Commissionair

8

96

Cash & Carry binnenland

9

97

Handelskweker

5,6

83,98

Importeur

7

99

Rubriek 2 = Productgroep

hoofd product

(Code)

neven producten

(Code)

Snijbloemen

15

35

Snijgroen

16

36

Potplanten

17

37

Uitgangsmateriaal snijbl.

18

38

Uitgangsmateriaal potpl.

19

39

Overige sierteeltproducten

20

40

Rubriek 3 = Afnemerstype

hoofdafnemer

nevenafnemers

Groothandel

44

84

Bloemist

45

85

Tuincentrum

46

86

Grootwinkelbedrijf

47

87

Cash & Carry

48

88

Vermeerderaar/teler

49

89

Via een veiling

50

94

Rubriek 4 = Aantal nevenvestigingen

Rubriek 5 = Veilinglocaties

Code 32 = Aalsmeer

Code 56 = Westland

Code 60 = Rijnsburg

Code 04 = Roelofarendsveen

Code 34 = Bleiswijk

Code 74 = Eelde

Code 33 = Vieuten

Code 58 = Bemmel

Code 59 = Grubbenvorst

GEGEVENS OVER DE ONDERNEMER

Ondernemersnaam

De naam van de eigenaar. Indien meer dan 30 tekens, wordt deze in afgekorte vorm opgenomen. De naam wordt ingevoerd conform de conventies voor de uniforme schrijfwijze van namen samengesteld door de PTT.

Straatnaam

De naam van de straat in het correspondentieadres van de eigenaar.

Huisnummer

Het nummer van de vestiging in het correspondentieadres van de eigenaar.

Postcode

De officiële door de PTT gehanteerde code zoals deze geldt voor het correspondentieadres.

Telefoonnummer(facuItatief)

Het netnummer en abonneenummer van de eigenaar.

VGB-lidmaatschap

Het eventuele lidmaatschap van de privaatrechtelijke organisatie voor de groothandel in bloemkwekerijprodukten.

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Registratienummer

Het nummer waarmee de bedrijfsvestiging uniek in het registratiebestand geïdentificeerd wordt. Het registratienummer is een willekeurig toegekend nummer.

Vorige registratienummer

Bij voortzetting van een onderneming (door een nieuwe eigenaar) wordt in de registratie door middel van dit gegeven, een relatie gelegd naar het vervallen record.

Inschrijvingsdatum

Datum van inschrijving in het registratiebestand.

Gebruikersnaam

Naam van de medewerker die een mutatie in het registratiebestand heeft aangebracht.

Recordstatus

Hierin wordt door middel van een letter aangegeven:

* of de onderneming nog bestaat c.q. handelsactief is ("J" of "N "),

* dan wel failliet of opgeheven is ("F"),

* dat met de onderneming geen schriftelijke communicatie mogelijk is ("P"),

* dat de onderneming naar aanleiding van een schriftelijk verzoek geen blijk heeft gegeven handhaving van de registratie op prijs te stellen ("S").

Terug naar begin van de pagina