Voorlopig Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) 2003 - 2004

Geldend van 22-01-2003 t/m heden

Voorlopig Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) 2003 - 2004

De Informatie Beheer Groep is belast met de aanleg, het beheer en de bekendmaking van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) en met het verstrekken van informatie uit het register.

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) schrijft voor dat binnen vier maanden na de dag van inwerkingtredingvan de wet van 6 juni 2002 (Stb. 302) de wijzigingen als gevolg van de accreditatieplicht in het hoger onderwijs worden bekendgemaakt. Na overleg met de VSNU en de HBO-raad is besloten dat deze bekendmaking in januari 2003 zal geschieden .

Het voorlopig CROHO 2003 - 2004 wordt daarom in boekvorm en op diskette toegezonden aan:

 • alle instellingen voor het hoger onderwijs;

 • de leden van de Adviescommissie Onderwijsaanbod;

 • De Nederlandse Accreditatie Organisatie;

 • De HBO-raad;

 • De VSNU.

Belangstellenden kunnen schriftelijk een exemplaar van het CROHO aanvragen bij:

 • De Informatie Beheer Groep

  Onderwijsservice, afdeling Loting en Basisregistratie

  Postbus 30157

  9700 LJ GRONINGEN

Bij deze aanvragen geldt dat voor een standaardlevering (inclusief diskette) een bedrag van € 136,13 (exclusief BTW) verschuldigd is. Wenst u een andere selectie uit het CROHO, dan zullen de kosten daarvan apart worden berekend. U ontvangt daarvoor een offerte.

U wordt verzocht in uw aanvraag aan te geven:

 • welke gegevens u wenst te ontvangen;

 • in welke vorm u de gegevens wenst te ontvangen (schriftelijk of op diskette);

 • of het een éénmalig of reguliere levering betreft;

 • wie als contactpersoon kan worden benaderd voor het beantwoorden van eventuele vragen;

 • naar welke adres de levering moet worden verzonden;

 • indien het een standaardlevering betreft, uw aanvraag met het bedrag van € 136,13 (excl. BTW).

De

hoofddirecteur van de informatie beheer groep

,

Chr. G. Spanjaard

Terug naar begin van de pagina