Uitvoeringsregeling Opiumwet

Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Uitvoeringsregeling Opiumwet

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 4, tweede lid, en 7 van de Opiumwet;

Besluit:

Paragraaf 2. Vergoedingen

Artikel 2

  • 3

Het eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag voor verlenging met vijf jaren van een ontheffing van een verbod als bedoel in die bepaling.

Paragraaf 3. Bestellen opiumwetmiddelen

Artikel 3

  • 1 Een bestelling bij een apotheker voor een opiumwetmiddel ter toediening in een geneeskundige, tandheelkundige of diergeneeskundige praktijk dan wel in een instelling als bedoeld in artikel 16, onder c, van het Opiumwetbesluit, wordt in onuitwisbare letters gesteld en door degene die bestelt ondertekend, onder vermelding van de datum van ondertekening. De bestelling bevat:

    • a. de naam en voorletters, het adres en het telefoonnummer van degene die bestelt;

    • b. de naam van het desbetreffende opiumwetmiddel alsmede, voluit in letters uitgedrukt, de hoeveelheid daarvan.

  • 2 Indien een middel is bestemd ter toediening in een instelling als bedoeld in artikel 16, eerste lid, onder c, van het Opiumwetbesluit, bevat de bestelling tevens de naam, het adres en de vestigingsplaats van de instelling alsmede de woorden 'tot uitoefening van geneeskunst in' onder toevoeging van de naam en het adres van de instelling.

  • 3 Indien een middel is bestemd ter toediening in de praktijk van degene die het middel heeft voorgeschreven op recept, bevat de bestelling tevens de woorden 'tot uitoefening van de geneeskunst' of 'tot uitoefening van de diergeneeskunde'.

  • 4 Elke bestelling van een opiumwetmiddel bij een apotheker geschiedt op een afzonderlijk formulier.

Artikel 4

Het Besluit in-, uit- en doorvoer van Opiumwetmiddelen en het Besluit voorschrijven Opiumwetmiddelen worden ingetrokken.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 13 juli 2002 tot wijziging van de Opiumwet (Stb. 2002, 520) in werking treedt.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A.J. de Geus

Naar boven