Reglement erkenning ECABO-leerbedrijven

[Regeling vervallen per 01-08-2015.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-07-2015

Reglement erkenning ECABO-leerbedrijven

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2015]

In dit reglement wordt verstaan onder

ECABO

Het bestuur van de te Amersfoort gevestigde Stichting ECABO, landelijk orgaan als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Beroepspraktijk

Bedrijfsprocessen en omstandigheden binnen een bedrijf of organisatie, die de context vormen waarin beroepsidentificatie mogelijk is.

Beroepspraktijkvorming

Verwerving in de beroepspraktijk van de kennis, de houding en de vaardigheden die eigen zijn aan de gekwalificeerde uitoefening van een beroep.

Leerbedrijf

Vestiging van een bedrijf dat -of organisatie die- op grond van gunstige beoordeling door ECABO, bevoegd is om beroepspraktijkvorming te verzorgen voor een mbo-opleiding of een groep van mbo-opleidingen, zoals bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Simulatie-leerbedrijf

Vestiging van een organisatie, niet zijnde een onderwijsinstelling, die in staat is bedrijfsprocessen en omstandigheden zodanig na te bootsen dat een context ontstaat waarin beroepsidentificatie mogelijk is en op grond van gunstige beoordeling door ECABO, bevoegd is om beroepspraktijkvorming te verzorgen voor een mbo-opleiding of een groep van mbo-opleidingen, zoals bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Onderwijsinstelling

Instelling als bedoeld in titel 3 of titel 4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Reglement

Reglement erkenning ECABO-leerbedrijven met bijbehorende criteria opgesteld ingevolge artikel 7.2.10 lid 1 Wet educatie en beroepsonderwijs.

Eindtermen

Als zodanig omschreven kwaliteiten (competenties) op het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden en in voorkomende gevallen beroepshoudingen, waarover degene die de opleiding voltooit, met het oog op het maatschappelijk en beroepsmatig functioneren dient te beschikken en in voorkomende gevallen betekenis hebben voor de doorstroming naar vervolgonderwijs.

Deelnemer mbo

Een ingeschrevene in een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2 eerste lid WEB, waarvoor in het kader van de landelijke kwalificatiestructuur, bedoeld in artikel 7.2.4 WEB, eindtermen zijn vastgesteld.

Praktijkopleider

Een door het leerbedrijf aangewezen persoon, die belast is met de in artikel 7.2.8 derde lid WEB, bedoelde begeleiding van deelnemers mbo binnen het bedrijf.

Artikel 2. Doel

[Vervallen per 01-08-2015]

De beoordeling door ECABO van bedrijven, instellingen op de bereidheid en geschiktheid om als leerbedrijf of als simulatie-leerbedrijf beroepspraktijkvorming te verzorgen voor een mbo-opleiding of een groep van mbo-opleidingen waarvan de eindtermen (beschreven competenties) zijn vastgesteld door de minister van OCW.

Artikel 3. Voorwaarden

[Vervallen per 01-08-2015]

De bereidheid en geschiktheid om als leerbedrijf of simulatie-leerbedrijf beroepspraktijkvorming te verzorgen wordt door ECABO mede bepaald aan de hand van daartoe opgestelde criteria, die als bijlage aan dit Reglement zijn gehecht en hiermee een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 4. Aanvraag

[Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 De aanvraag tot beoordeling heeft betrekking op een mbo-opleiding of een groep van mboopleidingen waarvan de eindtermen (beschreven competenties) op voorstel van ECABO zijn vastgesteld door de minister van OCW.

 • 2 Met inachtneming van de bepalingen van het reglement kan de beoordeling plaatsvinden:

  • op verzoek van (de vestiging van) het bedrijf dat of de organisatie die als leerbedrijf beroepspraktijkvorming wil verzorgen;

  • op verzoek van een onderwijsinstelling, zulks met voorafgaande instemming van (de vestiging van) het bedrijf dat of de organisatie die als leerbedrijf beroepspraktijkvorming wil verzorgen;

  • op initiatief van ECABO, zulks met voorafgaande instemming van (de vestiging van) het bedrijf dat – of de organisatie die – als leerbedrijf beroepspraktijkvorming wil verzorgen;

  • op verzoek van een simulatiebedrijf dat beroepspraktijkvorming in simulatie wil verzorgen.

 • 3 ECABO kan verlangen dat de aanvraag tot beoordeling schriftelijk en ondertekend wordt gedaan, of wordt bevestigd door het betrokken bedrijf of de betrokken organisatie, al dan niet met gebruikmaking van een daartoe door ECABO te verstrekken aanvraagformulier.

 • 4 Het leerbedrijf verschaft de gegevens en bescheiden, die naar het oordeel van ECABO voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover het leerbedrijf redelijkerwijs kan beschikken.

 • 5 Een herhaalde aanvraag tot beoordeling na eerdere ongunstige beoordeling wordt uitsluitend in behandeling genomen indien tussen de eerder ongunstige beoordeling en het herhaalde verzoek tot beoordeling tenminste zes maanden is verstreken. Bij de nieuwe aanvraag is de aanvrager gehouden nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden te vermelden.

Artikel 5. Beoordeling

[Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 ECABO kan een bedrijf of organisatie als leerbedrijf erkennen indien naar haar oordeel is voldaan aan de in artikel 3 van dit Reglement genoemde voorwaarden.

 • 2 Tenzij wet of regelgeving zich daartegen verzetten, kan ECABO een simulatiebedrijf als leerbedrijf erkennen indien naar haar oordeel:

  • is voldaan aan de in artikel 3 genoemde voorwaarden, alsmede;

  • een op nabootsing van bedrijfsprocessen en omstandigheden gebaseerde context wordt geboden waarin beroepsidentificatie mogelijk is, alsmede;

  • sprake is van bijzondere maatschappelijke behoeften of arbeidsmarktomstandigheden die nopen tot (gedeeltelijke) vervanging van of aanvulling op de mogelijkheden van leerbedrijven om beroepspraktijkvorming te verzorgen, dan wel sprake is van een situatie waarin bij gebreke van voldoende leerbedrijven voor de beroepspraktijkvorming de toegankelijkheid van de betreffende opleiding gevaar loopt.

 • 3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel kan ECABO op grond van zwaarwegende redenen besluiten om de erkenning niet te verlenen.

Artikel 6. Besluit

[Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 Uiterlijk acht weken na dagtekening van een verzoek tot erkenning, besluit ECABO over de erkenning van het bedrijf of de organisatie als leerbedrijf. Ingeval de aanvraag de erkenning van een simulatie-leerbedrijf betreft is de beslistermijn zestien weken.

 • 2 Indien een beschikking niet binnen voornoemde acht of zestien weken kan worden gegeven, stelt ECABO de aanvrager daarvan in kennis en noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

 • 3 De termijn voor het geven van een beschikking wordt opgeschort met ingang van de dag dat ECABO de aanvrager uitnodigt de aanvraag aan te vullen of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

 • 4 Een besluit als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt binnen vier weken schriftelijk bekend gemaakt aan de aanvrager, het betrokken bedrijf of de betrokken organisatie en onder opgave van reden en onder vermelding van de mogelijkheden van bezwaar en of beroep.

 • 5 Een besluit treedt niet in werking voordat het is bekendgemaakt.

 • 6 De erkenning is geldig voor de duur van twee jaar.

Artikel 7. Verlening

[Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 Na het verstrijken van de in artikel 6 lid 6 genoemde periode, kan de erkenning voor een zelfde periode door ECABO worden verlengd.

 • 2 Indien ECABO niet binnen drie maanden na het verstrijken van de in artikel 6 lid 6 van het reglement vermelde termijn het besluit over het verlengen van de erkenning aan het leerbedrijf heeft kenbaar gemaakt, is de in lid 1 van dit artikel bedoelde verlenging toegekend.

Artikel 8. Intrekking

[Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 ECABO kan besluiten tot intrekking van de erkenning, indien naar haar oordeel:

  • a. niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 3 en 5, die aan het besluit tot erkenning ten grondslag hebben gelegen;

  • b. omstandigheden optreden waardoor de persoonlijke belangen van een mbo-deelnemer worden geschaad, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend begrepen: omstandigheden waarbij sprake is van (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en/of geweld en omstandigheden waarbij arbeid -, gezondheid -, milieu – en veiligheidsrisico’s optreden.

  • c. andere zwaar wegende omstandigheden optreden, waardoor de erkenning in redelijkheid niet kan worden gehandhaafd.

 • 2 Een besluit tot intrekking van de erkenning wordt binnen vier weken schriftelijk onder opgave van reden bekend gemaakt aan het betrokken bedrijf of de betrokken organisatie onder vermelding van de mogelijkheid tot het maken van bezwaar en/of het instellen van beroep.

Artikel 9. Bezwaar en beroep

[Vervallen per 01-08-2015]

Een besluit van ECABO om een verzoek tot erkenning af te wijzen, een verlenging van de erkenning te weigeren of een verleende erkenning in te trekken is vatbaar voor bezwaar en beroep conform de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden

[Vervallen per 01-08-2015]

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslit ECABO.

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2015]

Het reglement treedt in werking op 1 januari 2004 en komt in de plaats van eerdere Reglementen inzake de erkenning van ECABO-leerbedrijven en ECABO-simulatiebedrijven met bijbehorende criteria.

Bijlage Criteria inzake de bereidheid en de geschiktheid om beroepspraktijkvorming te verzorgen

[Vervallen per 01-08-2015]

 • 1. Het leerbedrijf is bereid om beroepspraktijkvorming te verzorgen voor de mbo-opleidingen, waarvan ECABO heeft vastgesteld, dat het leerbedrijf in staat is om (een deel van) de eindtermen (c.q. de aan te leren competenties) via beroepspraktijkvorming te realiseren.

 • 2. Het leerbedrijf is bereid en in staat om tijd, middelen en voorzieningen in te zetten voor de verzorging van beroepspraktijkvorming.

  • Voor de begeleiding van elke mbo-deelnemer is/wordt een vakkundige praktijkopleider aangewezen, die aantoonbaar op basis van ervaring en/of opleiding over begeleidings- en beoordelingscompetenties beschikt, of binnen een nader te bepalen periode kan beschikken.

  • Beroepspraktijkvorming wordt op de mbo-deelnemer afgestemd door het kiezen en structureren van werkzaamheden via een (praktijk)opleidingsplan, door het voeren van begeleidingsgesprekken en/of het uitvoeren van beoordelingen.

 • 3. Het leerbedrijf is bereid om gevolg te geven aan een verzoek om beroepspraktijkvorming te verzorgen door het aangaan van een praktijkovereenkomst met de betrokken mbo-deelnemer en mbo-onderwijsinstelling.

  • In de praktijkovereenkomst worden de te realiseren eindtermen (c.q. te verwerven competenties) bepaald en worden de overige rechten en de plichten van het leerbedrijf, de mbo-deelnemer en de mbo -onderwijsinstelling ten aanzien van de beroepspraktijkvorming geregeld, met inachtneming van hetgeen daaromtrent bij of krachtens de Wet educatie en beroepsonderwijs is bepaald.

  • De praktijkovereenkomst verschaft de grondslag voor overleg tussen (de praktijkopleider van) het leerbedrijf en (de praktijkdocent van) de betrokken mbo-onderwijsinstelling over de inrichting, de voortgang en de beoordeling van de beroepspraktijkvorming.

 • 4. Het leerbedrijf stemt er mee in, dat actuele gegevens over zijn mogelijkheden (de bevoegdheid) om beroepspraktijkvorming te verzorgen voor een mbo-opleiding of een groep van opleidingen worden vermeld in een door ECABO aangehouden register.

 • 5. Het leerbedrijf stelt adviseurs van ECABO op afspraak in de gelegenheid tot het afleggen van een bezoek ten einde opnieuw te beoordelen of de bereidheid en geschiktheid van het leerbedrijf om beroepspraktijkvorming te verzorgen nog steeds aanwezig zijn.

 • 6. Het leerbedrijf geeft adviseurs van ECABO gelegenheid aanbevelingen te doen, die de kwaliteit kunnen bevorderen van de door het leerbedrijf verzorgde beroepspraktijkvorming. Van het leerbedrijf wordt verwacht dat deze aanbevelingen waar mogelijk worden opgevolgd.

Aanvullende criteria inzake de bereidheid en geschiktheid om beroepspraktijkvorming te verzorgen in de sector Orde en Veiligheid

 • 7. Het leerbedrijf is bevoegd beveiligings- en/of recherchewerkzaamheden uit te oefenen overeenkomstig het bepaalde in of bij de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, de gelijknamige regeling en/of andere relevante wet en regelgeving.

 • 8. Praktijkopleiders dienen hun begeleidings- en beoordelingscompetenties (mede) te hebben verworven, of alsnog binnen een afgesproken termijn te verwerven door het volgen van een door ECABO ten behoeve van de sector ontwikkelde en verzorgde training.

 • 9. Het leerbedrijf dat beroepspraktijkvorming verzorgt voor de mbo-opleiding Beveiliger en/of Particulier onderzoeker aanvaardt de kwaliteitsbevorderende dienstverlening van ECABO. De inhoud, de strekking en de kosten van deze dienstverlening berusten op een door Stichting Opleidingsfonds voor de Bedrijfstak Beveiliging SOBB met ECABO aangegane overeenkomst en op de door de minister van justitie afgekondigde Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

Aanvullend criterium inzake de bereidheid en geschiktheid om beroepspraktijkvorming te verzorgen in de sector ICT

 • 10. Praktijkopleiders dienen hun begeleidings- en beoordelingscompetenties ten aanzien van beroepspraktijkvorming in de beroepsbegeleidende leerweg (mede) te hebben verworven - of alsnog binnen een afgesproken termijn te verwerven - door het volgen van een door ECABO ten behoeve van de sector ontwikkelde en verzorgde training. ECABO kan een praktijkopleider vrij stellen van deelname aan deze training indien de betrokkene aantoont over de gevraagde competenties te beschikken.

Terug naar begin van de pagina