Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Luchtvaart, 2003 inzake [...] van Overeenstemming tussen Nederland en Frankrijk

Geldend van 17-10-2003 t/m heden

Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Luchtvaart, 2003 inzake ondertekening Verklaring van Overeenstemming tussen Nederland en Frankrijk inzake onderlinge coördinatie en wederzijdse bijstand met betrekking tot de nieuwe Gecombineerde Groep die door Air France (AF) en Koninklijke Luchtvaartmaatschappij (KLM) wordt opgericht

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. minister: Minister van Verkeer en Waterstaat;

  • b. staatssecretaris: Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;

  • c. directeur-generaal: de directeur-generaal Luchtvaart van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;

  • d. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de minister, onderscheidenlijk de staatssecretaris, besluiten te nemen;

  • e. volmacht: de bevoegdheid om in naam van de minister, onderscheidenlijk de staatssecretaris, privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

  • f. machtiging: de bevoegdheid om in naam van de minister, onderscheidenlijk de staatssecretaris, handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2

De minister verleent het mandaat, de volmacht en de machtiging aan de directeur-generaal Luchtvaart om namens de minister, onderscheidenlijk de staatssecretaris, de Verklaring van Overeenstemming tussen Nederland en Frankrijk te ondertekenen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 16 oktober 2003. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 14 oktober 2003, treedt het in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 16 oktober 2003.

Artikel 5

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Luchtvaart, 2003 inzake ondertekening Verklaring van Overeenstemming tussen Nederland en Frankrijk.

Artikel 6

Het in een document vastleggen van een besluit, een privaatrechtelijke rechtshandeling of een andere handeling, dient als volgt te geschieden:

‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

namens deze:

DE DIRECTEUR-GENERAAL LUCHTVAART,’

gevolgd door de handtekening en de naam van de directeur-generaal Luchtvaart.

‘DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

namens deze:

DE DIRECTEUR-GENERAAL LUCHTVAART,’

gevolgd door de handtekening en de naam van de directeur-generaal Luchtvaart.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina