Besluit voorkoming verontreiniging door sanitair afval van schepen

[Regeling vervallen per 19-08-2005.]
Geldend van 05-02-2003 t/m 18-08-2005

Besluit van 24 december 2002, houdende regels ter voorkoming van verontreiniging door sanitair afval van schepen (Besluit voorkoming verontreiniging door sanitair afval van schepen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 15 juli 2002, nr. HDJZ/SCH/2002–1942, gedaan mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op Bijlage IV van het op 4 oktober 1991 te Madrid tot stand gekomen Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica, met Bijlagen (Trb. 1992, 110), en op de artikelen 5, 7, 10 en 38 van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen;

De Raad van State gehoord (advies van 19 september 2002, no. W09.02.0315/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 18 december 2002, nr. HDJZ/SCH/2002–3247, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 19-08-2005]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. Antarctisch gebied: gebied ten zuiden van 60° zuiderbreedte;

 • b. sanitair afval:

  • 1°. spoelwater en andere soorten afval afkomstig van toiletten, urinoirs en spuigaten van waterclosets;

  • 2°. spoelwater afkomstig van medische ruimten via wastafels, badkuipen en spuigaten in dergelijke ruimten;

  • 3°. spoelwater afkomstig uit ruimten waarin zich levende dieren, niet zijnde huisdieren, bevinden;

  • 4°. ander afvalwater indien vermengd met spoelwater, bedoeld onder 1°, 2° en 3°.

Artikel 2

[Vervallen per 19-08-2005]

De artikelen 3 tot en met 6 zijn van toepassing op schepen die zich in het Antarctisch gebied bevinden.

Artikel 3

[Vervallen per 19-08-2005]

Aan boord van een schip zijn één of meer verzameltanks met voldoende capaciteit voor het opslaan van sanitair afval aanwezig.

Artikel 4

[Vervallen per 19-08-2005]

 • 1 Het is verboden sanitair afval te lozen binnen 12 zeemijlen van het land of van ijsplaten.

 • 2 Het lozen van sanitair afval vanuit een verzameltank buiten het in het eerste lid bedoelde gebied geschiedt in een matig tempo waarbij het schip, voor zover mogelijk, de vaarroute vervolgt met een snelheid van ten minste vier knopen.

 • 3 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op schepen waarvoor een certificaat is afgegeven voor het vervoer van ten hoogste 10 personen.

Artikel 5

[Vervallen per 19-08-2005]

Artikel 4, eerste lid, is niet van toepassing in noodgevallen die verband houden met de veiligheid van het schip en opvarenden, of het redden van mensenlevens op zee.

Artikel 6

[Vervallen per 19-08-2005]

 • 3 Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de inrichting van het sanitair-afvaljournaal.

Artikel 7

[Vervallen per 19-08-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 19-08-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit voorkoming verontreiniging door sanitair afval van schepen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 december 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

M. H. Schultz van Haegen

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. L. B. A. van Geel

Uitgegeven de vierde februari 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina