Regeling tarieven I&R

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2009

Regeling tarieven I&R 2003

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 9 van verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juli 2000 (PbEG L 204) tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad;

Gelet op artikel 13 van de Landbouwwet, op artikel 94 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel 3 van het Besluit identificatie en registratie van dieren;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

 • b. regeling: Regeling identificatie en registratie van dieren;

 • c. rund: dier dat behoort tot de familie der Bovidae en het geslacht Bos, met inbegrip van de soorten Bison bison en Bubalus bubalus;

 • d. varken: dier dat behoort tot de familie der Suidae;

 • e. schaap: dier dat behoort tot de familie der Bovidae en het geslacht Ovis;

 • f. geit: dier dat behoort tot de familie der Bovidae en het geslacht Capra;

 • g. dieren: runderen, varkens, schapen en geiten;

 • h. UBN: uniek bedrijfsnummer als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de regeling;

 • i. I&R-systeem rund: I&R-systeem rund als bedoeld in artikel 14, onderdeel a, van de regeling;

 • j. slachthuis: inrichting of installatie die wordt gebruikt voor het commercieel slachten of doden van runderen of varkens;

 • k. verzamelcentrum: plaats die wordt gebruikt ten behoeve van het bijeenbrengen van varkens;

§ 2. Runderen

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Ter zake van het voorhanden of het in voorraad hebben van runderen is de houder van een of meer runderen jaarlijks een bedrag verschuldigd dat bestaat uit:

  • a. een vast bedrag per aan de houder toegekend UBN van € 34,10, en

  • b. een bedrag afhankelijk van de aantallen runderen die op het bedrijf van de houder zijn geboren, zijn aangevoerd vanuit Nederland, of zijn aangevoerd uit het buitenland.

 • 2 Het verschuldigde bedrag, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, bedraagt:

  • a. € 2,21 per rund dat is geboren,

  • b. € 0,096 per rund dat is aangevoerd vanuit Nederland, en

  • c. € 1,07 per rund dat is aangevoerd uit het buitenland,

  op het bedrijf van de houder, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, onderdeel c, is het verschuldigde bedrag per rund dat vanuit het buitenland rechtstreeks wordt aangevoerd op een slachthuis € 0,096.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

De aantallen runderen die op het bedrijf van een houder zijn geboren, dan wel aangevoerd vanuit Nederland of uit het buitenland, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, zijn de aantallen in een kalenderjaar op het bedrijf van de houder geboren of aangevoerde runderen zoals geregistreerd onder het aan de houder toegekende UBN in het I&R-systeem Rund.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Voor het op aanvraag verlenen van een goedkeuring van een model van een oormerk voor runderen als bedoeld in artikel 12a, onderdeel a, van de regeling is de leverancier van het oormerk een vergoeding verschuldigd aan de minister van:

  • a. voor zover het betreft de goedkeuring van een nieuw model: € 1604,29;

  • b. voor zover het betreft de goedkeuring van de wijziging van een bestaand model: € 397,00.

 • 2 Voor de registratie van een leverancier als bedoeld in artikel 12a, onderdeel b, van de regeling, is de leverancier van het oormerk een vergoeding verschuldigd aan de minister van € 211,87.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor het op aanvraag in papieren versie verstrekken van de overzichten, bedoeld in artikel 14, onderdelen c, d, e, f en h, van de regeling, is de aanvrager de volgende vergoedingen verschuldigd:

 • a. mutatieoverzicht:

  • 1°. een vast bedrag van € 3,81, en

  • 2°. een bedrag van € 0,005 per regel die betrekking heeft op een dier;

 • b. stallijst:

  • 1°. een vast bedrag van € 2,53, en

  • 2°. een bedrag van € 0,005 per regel die betrekkin heeft op een dier;

 • c. afschrift bedrijfsregister:

  • 1°. een vast bedrag van € 3,81, en

  • 2°. een bedrag van € 0,005 per regel die betrekking heeft op een dier;

 • d. overzicht dierhistoriestatus: € 1,61;

 • e. overzicht dierstatus: € 1,61.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Voor het verwerken van een kennisgeving als bedoeld in artikel 21, tweede lid, van de regeling is de houder door wie of namens wie de kennisgeving is verricht een vergoeding van € 1,04 per kennisgeving per rund verschuldigd.

 • 2 Voor het in artikel 22, derde lid, van de regeling bedoelde invoeren van ontbrekende of juiste gegevens is de houder namens wie de kennisgeving is verricht de volgende vergoedingen per kennisgeving per rund verschuldigd:

  • a. ingeval aanvullend onderzoek nodig is: € 26,88;

  • b. ingeval geen aanvullend onderzoek nodig is: € 16,21.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Voor het verwerken van een verzoek tot herstel als bedoeld in artikel 23, tweede lid, van de regeling is de houder die het verzoek tot herstel doet een vergoeding verschuldigd van € 1,04 per gegeven.

 • 2 Voor het verwerken van een kennisgeving als bedoeld in artikel 23, derde lid, van de regeling is de houder door wie of namens wie de kennisgeving is verricht een vergoeding van € 4,97 per kennisgeving per rund verschuldigd.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2010]

Ter zake van het afleggen van een bedrijfsbezoek ten behoeve van het hermerken van runderen, is de houder van die runderen een bedrag verschuldigd van € 42,42 vermeerderd met een bedrag dat overeenkomt met € 52,51 vermenigvuldigd met het aantal uren dat met de afhandeling van het verzoek is gemoeid.

§ 3. Varkens

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Ter zake van het voorhanden of het in voorraad hebben van varkens is de houder van een of meer varkens jaarlijks een bedrag verschuldigd dat bestaat uit:

  • a. een vast bedrag per aan de houder toegekend UBN, zoals opgenomen in het tweede en derde lid, en

  • b. een bedrag van € 0,17 per door of namens de houder verrichte melding als bedoeld in artikel 32, tweede lid, van de regeling.

 • 2 Het vaste bedrag, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, bedraagt indien de houder van de varkens geen handelaar in varkens, of eigenaar of exploitant van een slachthuis of een verzamelcentrum voor varkens is:

  • a. € 25,09 indien het door de houder op het desbetreffende UBN aantal gehouden varkens minder dan 20 bedraagt, of

  • b. € 86,89 indien het door de houder op het desbetreffende UBN aantal gehouden varkens 20 of meer dan 20 bedraagt.

 • 3 Het vaste bedrag, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, bedraagt € 86,89 indien de houder van de varkens een handelaar in varkens, of eigenaar of exploitant van een slachthuis of een verzamelcentrum voor varkens is.

 • 4 Het aantal gehouden varkens, bedoeld in tweede lid, onderdelen a en b, is het gemiddeld aantal in het desbetreffende kalenderjaar door de houder gehouden varkens. Het gemiddeld aantal gehouden varkens wordt door de houder bepaald door het aantal door de houder op de eerste dag elk kwartaal gehouden varkens op te tellen en vervolgens te delen door vier.

 • 5 Een houder komt in aanmerking voor het tarief, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, indien het door de houder bepaalde gemiddeld aantal gehouden varkens op verzoek van ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst met schriftelijke stukken kan worden gestaafd.

§ 4. Schapen en geiten

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2010]

Ter zake van het voorhanden of het in voorraad hebben van een of meer schapen of geiten is de houder van schapen of geiten jaarlijks een bedrag van € 18,31 per aan de houder toegekend UBN verschuldigd.

Artikel 12a

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Voor het op aanvraag verlenen van een goedkeuring van een model van een oormerk voor schapen en geiten als bedoeld in artikel 12g, eerste lid, van de regeling is de leverancier van het oormerk een vergoeding aan de Minister verschuldigd van:

  • a. € 1604,29, voor zover het de goedkeuring betreft van een nieuw model;

  • b. € 397,00, voor zover het de goedkeuring betreft van de wijziging van een bestaand model.

 • 2 Voor de registratie van een leverancier als bedoeld in artikel 12h, eerste lid, is de leverancier van het oormerk een vergoeding verschuldigd aan de Minister van € 211,87.

§ 5. Overige bepalingen en slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2010]

Indien een houder dieren van meerdere diersoorten houdt en aan die houder is één UBN toegekend, is de houder voor elke diersoort die hij houdt in voorkomend geval het vaste bedrag verschuldigd, bedoeld in artikel 2, eerste lid, en 11, eerste lid, en het bedrag, bedoeld in artikel 12.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De hoogte van het totaal verschuldigde bedrag wordt vastgesteld door de minister.

 • 2 De ingevolge deze regeling verschuldigde bedragen zijn verschuldigd aan de minister.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De Regeling tarieven oormerken I&R runderen 2002 wordt ingetrokken.

 • 2 De Regeling tarieven I&R 2002 wordt ingetrokken.

 • 3 De in het eerste en tweede lid genoemde regelingen blijven van toepassing ten aanzien van de bevoegdheid van de minister om de hoogte van de totaal verschuldigde bedragen over het jaar 2002 overeenkomstig die regelingen vast te stellen.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2010]

In afwijking van artikel 11, vierde lid, tweede volzin, bepaalt de houder het gemiddeld aantal in 2003 door de houder gehouden varkens door het aantal door de houder op 15 januari 2003 en vervolgens op de eerste dag van elk volgend kwartaal gehouden varkens op te tellen en vervolgens te delen door vier.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

B.J. Odink

Terug naar begin van de pagina