Regeling identificatie en registratie van dieren

[Regeling vervallen per 30-04-2022.]
Geraadpleegd op 09-12-2022.
Geldend van 21-04-2021 t/m 29-04-2022

Regeling identificatie en registratie van dieren

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op titel I en III, van verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juli 2000 (PbEG L 204) tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad; op verordening (EG) nr. 2629/97 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 december 1997 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad inzake oormerken, bedrijfsregisters en paspoorten overeenkomstig de identificatie- en registratieregeling voor runderen (PbEG L 354); op verordening (EG) nr. 494/98 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 27 februari 1998 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad wat de toepassing van de minimale administratieve sancties in het kader van de identificatie- en registratieregeling voor runderen betreft (PbEG L 060); op richtlijn nr. 64/432/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1964, inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautair handelsverkeer in runderen en varkens (PbEG L 121); op richtlijn nr. 92/102/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 november 1992 met betrekking tot de identificatie en de registratie van dieren (PbEG L 355); op beschikking nr. 2000/678/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 23 oktober 2000 houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de registratie van bedrijven in nationale gegevensbanken voor varkens, zoals bedoeld in Richtlijn 64/432/EEG van de Raad (PbEG L 281);

Gelet op de artikelen 105 en 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en op artikel 3 van het Besluit identificatie en registratie van dieren;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. Registratie van houders van dieren

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

§ 3. Merken

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

§ 5. Identificatie en registratie van runderen

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

§ 6. Identificatie en registratie van varkens

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

§ 7. Identificatie en registratie van schapen en geiten

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

§ 7a. Identificatie en registratie van honden

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 38k

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 38l

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Op een aanvraag tot aanwijzing als databank als bedoeld in artikel 10 van het besluit wordt binnen zes weken na de datum van ontvangst van de aanvraag een besluit genomen.

 • 2 De minister kan de termijn eenmaal met zes weken verlengen.

 • 3 Een aanvraag tot aanwijzing gaat vergezeld van:

  • a. bewijsstukken dat voldaan wordt aan artikel 10, vierde lid, van het besluit, waaronder bewijs dat de gegevens, bedoeld in artikel 10, derde lid, van het besluit, elektronisch kunnen worden uitgewisseld met de minister;

  • b. bewijsstukken dat voldaan wordt aan artikel 38m van deze regeling;

  • c. een bewijs van inschrijving in het handelsregister, en

  • d. een verklaring dat een bewerkersovereenkomst met de minister wordt gesloten, indien de databank wordt aangewezen.

Artikel 38m

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De beheerder van een aangewezen databank verstrekt aan de houder van een hond een digitaal of schriftelijk bewijs met de gegevens van de registratie of melding of van wijziging van de registratie.

 • 2 De beheerder van een aangewezen databank treft de volgende maatregelen, bedoeld in artikel 10, vierde lid, onderdeel f:

  • a. inzage geven aan een houder in de geregistreerde gegevens van die houder;

  • b. op verzoek aangeven of een hond geregistreerd is in zijn databank, en

  • c. indien de beheerder meent dat de gegevens van een houder correct zijn vastgelegd, maar de houder van een hond dit standpunt bestrijdt, vastleggen dat de houder van een hond zijn gegevens als niet correct beschouwt en dit melden aan de minister.

 • 5 Indien de beheerder van een databank te maken krijgt met een onvoorziene situatie waardoor hij niet kan voldoen aan de verplichtingen uit dit artikel, stelt hij onverwijld de minister daarvan op de hoogte.

Artikel 38n

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Voor in Nederland geboren honden wordt een chip gebruikt:

  • a. die een uniek en niet te wijzigen nummer bevat van vijftien cijfers, waarvan de eerste drie cijfers 528 zijn;

  • b. die bedoeld is voor de identificatie van dieren;

  • c. waarvan het nummer elektronisch afleesbaar is, en

  • d. die het welzijn en de gezondheid van de hond niet negatief beïnvloedt.

 • 2 Een chip die voldoet aan ISO-norm 11784 en 11785 wordt vermoed te voldoen aan het eerste lid, onderdelen a tot en met c.

 • 3 Indien een chip niet voldoet aan ISO-norm 11784 en 11785 levert de houder van een hond bij een controle de middelen om de chip af te kunnen lezen.

Artikel 38o

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Een chip wordt onderhuids aan de linkerzijde van de hals of aan de dorsale zijde tussen de schouderbladen ingebracht.

Artikel 38p

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De verstrekking van unieke nummers aan degene die chips vervaardigt of laat vervaardigen, geschiedt door de minister.

Artikel 38q

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Indien een chip wordt verwijderd als bedoeld in artikel 14, vierde lid, van het besluit, registreert de houder in een aangewezen databank:

§ 7b. Identificatie en registratie van paardachtigen

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

§ 7d. Aanwijzing elektronische portalen

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 38gg

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a. elektronisch portaal: digitaal portaal dat wordt gebruikt voor gegevensverzameling;

 • b. persoonsgegevens, verwerking, verwerkingsverantwoordelijke, betrokkene onderscheidenlijk verwerker: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 38hh

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De minister kan elektronische portalen aanwijzen door middel waarvan, bedoeld in artikel 32, of de registratie, bedoeld in artikel 38dd, eerste in samenhang met het tweede en derde lid, plaatsvindt.

 • 2 De gegevens worden verwerkt met als doel het ten behoeve van de bescherming van de dier- en volksgezondheid, het dierenwelzijn en het milieu verkrijgen van inzicht in de verplaatsingen van dieren waarop de verplichting tot melding of registratie van toepassing is en een effectief systeem van toezicht op en handhaving van de op deze dieren en de houders daarvan van toepassing zijnde regelgeving door de minister te bevorderen.

 • 3 De minister is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het elektronisch portaal.

 • 4 Een beheerder van een elektronisch portaal is verwerker van de persoonsgegevens.

 • 5 De minister en de beheerder van een elektronisch portaal verstrekken elkaar over en weer alle benodigde informatie teneinde een goede naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming en andere privacywetgeving mogelijk te maken. Op verzoek van de minister toont de beheerder aan dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen.

 • 6 De beheerder van het elektronisch portaal stelt de minister te allen tijde kosteloos in de gelegenheid alle benodigde controles, gericht op de uitvoering van deze paragraaf en de naleving van privacywetgeving zoals de Algemene verordening gegevensbescherming, uit te voeren of uit te doen voeren.

Artikel 38ii

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Een aanwijzing als bedoeld in artikel 38hh, eerste lid, vindt plaats, indien:

 • a. de beheerder van het elektronisch portaal een onderneming heeft als bedoeld in artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007 of een rechtspersoon is in de zin van artikel 54 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, die in een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte is gevestigd;

 • b. het elektronisch portaal schriftelijk of elektronisch voldoende bereikbaar is voor houders;

 • c. de beheerder van het elektronisch portaal de gemelde of geregistreerde gegevens elektronisch en tijdig kan uitwisselen met de minister;

 • d. de beheerder van het elektronisch portaal passende technische en organisatorische maatregelen neemt om de gemelde of geregistreerde gegevens afdoende te beveiligen teneinde verlies en onrechtmatige of onnodige verwerking hiervan te voorkomen;

 • e. de beheerder van het elektronisch portaal de gemelde of geregistreerde gegevens overeenkomstig deze paragraaf verwerkt en slechts voor andere doelen gebruikt dan verwerking overeenkomstig deze paragraaf, nadat toestemming is verkregen van de betrokkene;

 • f. de beheerder zorg draagt voor de kwaliteit van de gegevens.

Artikel 38jj

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 2 Een aanvraag tot aanwijzing gaat vergezeld van:

  • a. bewijsstukken dat voldaan wordt aan artikel 38ii en 38kk, en

  • b. een verklaring dat een verwerkersovereenkomst en een gegevensleveringsovereenkomst met de minister worden gesloten, indien het elektronisch portaal wordt aangewezen.

 • 4 Op een aanvraag tot aanwijzing wordt binnen zes weken na de datum van ontvangst van de aanvraag beslist.

 • 5 De minister kan de termijn, bedoeld in het vierde lid, eenmaal met zes weken verlengen.

Artikel 38kk

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 2 De beheerder van het elektronisch portaal bewaart de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, drie jaar, te rekenen vanaf de dag na de datum waarop de varkens zijn afgevoerd van het bedrijf, onderscheidenlijk het gevogelte is afgevoerd van de inrichting.

 • 3 Op verzoek van de houder, bedoeld in artikel 32, eerste lid, en artikel 38dd, eerste lid, verstrekt de beheerder van een elektronisch portaal informatie aan de houder om hem zijn rechten te kunnen laten uitoefenen en de plichten na te leven als bedoeld in hoofdstuk III van de Algemene verordening gegevensbescherming, waaronder in elk geval wordt verstaan dat hij de houder inzage geeft in de gegevens die de met betrekking tot die houder en door hem gehouden dieren geregistreerd of gemeld zijn.

 • 4 Indien de beheerder van een elektronisch portaal meent dat de gegevens van een houder correct zijn vastgelegd, maar de houder dit standpunt bestrijdt, registreert de beheerder dat de houder zijn gegevens als niet correct beschouwt.

 • 5 De beheerder van een elektronisch portaal die vanwege een onvoorziene situatie niet kan voldoen aan dit artikel of artikel 38ii, stelt de minister daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 38ll

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De minister kan de aanwijzing, bedoeld in artikel 38hh, eerste lid, intrekken, indien deze niet voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 38ii, of aan de artikelen 38hh, vijfde of zesde lid, of 38kk.

 • 2 Indien de aanwijzing van een elektronisch portaal wordt ingetrokken of beëindigd:

  • a. verstrekt de beheerder van het elektronisch portaal de geregistreerde of gemelde gegevens aan de minister of geeft de minister de opdracht aan de beheerder van een elektronisch portaal de gegevens te vernietigen, en

  • b. verleent de beheerder van elektronisch portaal alle medewerking aan de minister of de beheerder van een andere op grond van artikel 38hh, eerste lid, aangewezen elektronisch portaal ter zake van de overdracht van de werkzaamheden inzake de verwerking van de gegevens.

§ 8a. Tarieven

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

§ 8a.3a. Honden

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 43ja

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De beheerder van een aangewezen databank, bedoeld in artikel 10 van het besluit, is de minister jaarlijks een bedrag verschuldigd van € 2000,–.

§ 9. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 46

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003, met uitzondering van artikel 34, eerste lid, dat op 1 mei 2003 in werking treedt.

Artikel 47

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling identificatie en registratie van dieren.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

B.J. Odink

Bijlage II. Onderzoeken als bedoeld in artikel 26

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

1. Een onderzoek van hersenweefsel met één van de testen als bedoeld in bijlage X, hoofdstuk C, punt 4, van verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (PbEG L 147).

2. Een onderzoek naar stoffen waarvan de toediening bij of krachtens een wettelijk voorschrift is verboden.

3. Een onderzoek naar stoffen waarvan de aanwezigheid een bij of krachtens wettelijk voorschrift vastgestelde hoeveelheid overschrijdt.

4. Een onderzoek naar de aanwezigheid van residuen van bacteriegroeiremmende stoffen met behulp van de Nouws Antibioticum Test (NAT).

Bijlage III

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Onderdeel A

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Bijlage 55373.png

Bijlage IV. behorende bij artikel 38r

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Diezenmonding

Engelsedijk, Den Bosch

De Horst

Voortstraat 18

6051 JB Maasbracht

Beuningse uiterwaarden

Dijk, Beuningen

Weurtse buitenlanden

Dijk, Weurt

Leeuwense Waard

Waalbandijk, Boven-Leeuwen

Oude Waal/ Stadswaard

Oude Waal

Vlietberg 1

6576 JB Ooij

Groenlanden/Bisonbaai

Langstraat 10

6576 JP Ooij

Millingerwaard

Waiboerweg 5

Millingen

Klompenwaard

Waaldijk 1

6686 MV Doornenburg

Loowaard

Loowaard 1

6924 SG Loo

Vijfhoek

Overdiemerweg 41

1111 PP Diemen

Loevestein

Loevestein 1

5307 TG Poederoijen

Geuzenbos Amsterdam uiterwaarden

Wethouder van Essenweg

Amsterdam

Landtong Rozenburg

Noordzeeweg 0

3181 ML Rozenburg

Erlecomse waard

Duffeltdijk 18

6578 JH Leuth

De Staart

Zalmpad 11, 3261 MD Oud-Beijerland

Kroondomein

’t Hof 33, 3888 MH Uddel

Lobberdense Waard

Rijndijk, 6911 Pannerden

Oranjezon

Koningin Emmaweg 22, 4354 KE Vrouwenpolder

Slikken van de Heen

Campweg, 4675 PW Sint Philipsland

Grafelijkheidsduinen

Grafelijkheidsweg 0, 1783 AT Den Helder

Lentevreugd

Katwijkseweg 18

2242 PB Wassenaar

Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Zeeweg 12

2051 EC Overveen

Sint Aagtendijk

Sint Aagtendijk langs ‘De Buitenlanden’ in Beverwijk

Binnen Liede

Oever van de Binnenliede in Haarlem

Batterij en Spaarnwouderveen

Ten noorden van Zwanenburg en ten westen van Halfweg, aan de westzijde van de splitsing van de Spaarndammerdijk en de Batterijweg in Halfweg

Het Ooievaarslandje

Fazantenlaan in Heemstede

Ryptsjerksterpolder

Westerdijk 19, Ryptsjerk

Sippen-finnen

Nabij kruising Ottemaweg/Koekoekspaed tussen Raedtsjerk en Hurdegaryp

Bouwepet

Halligenweg 23, Munein

Delleboersterheide

Aan de Oosterwoldseweg 195

Heide van Allardseach en Bakkensterduinen

Jarig van de Wielenwei 2, 9243 SH Bakkeveen

Amerongse bovenpolder

Noordoever Nederrijn onder Amerongen

Blauwe Kamer

Noordoever Nederrijn tussen Wageningen en Rhenen

Palmerswaard

Noordoever Nederrijn ten westen van Rhenen

Plantage Willem 3

Noordoever Nederrijn ten oosten van Elst (Utrecht)

Ballastplaat

Strandweg te Lauwersoog

Pampusplaat/Schildhoek

Strandweg te Zoutkamp

Boerenpad

Strandweg te Zoutkamp

Zoutkamperplaat

De Hooge Zuidwal te Zoutkamp

Kollumerwaard

Kwelderweg te Warfstermolen

Zomerhuisplaat

De Rijsdammen te Kollumerpomp

Ezumakeeg

Ezumakeeg te Anjum

Bochtjesplaat

Bochtjesplaat te Oostmahorn

Hoek v/d Bant

Mr Gerbrandyweg te Anjum

Meinerswijk

Meginhardweg te Arnhem

Meggelveld

Panheeldersteeg in Thorn

Koningssteen

Waterstraat in Thorn

Koeweide Spije/landtong

Waage Naak in Wessem

Bunkerhaven

Bunkerhaven in Maasbracht

Visplas/Huyskensplas

Brandt in Stevensweert

Molenplas

Weg langs de Grinderkens in Stevensweert

Perceel a/h Juliakanaal

Verlengde oude Maasweg in Stevensweert

Molensteenseplas

In’t Broek in Stevenseert

Dilkensplas/Teggerseplas

Moeder Magdalenastraat in Ohé en Laak

Schroevendaalseplas

Daalderweg/Contelmostraat in Ohé en Laak

Oude Maas

Aasterbergerweg in Aasterberg

Vissersweerd

Ruitersdijk in Vissersweerd

Elba Grevenbicht

Batstraat in Grevenbicht

Koeweide Grevenbicht

Dijk in Grevenbicht

Nattenhoven

Bergerstraat in Nattenhoven

Meers

Koegrienddijkweg/Middelveldjensvoetpad in Meers

Horsterwold Stille Kern

Groenewoudseweg 7

3896 LS Zeewolde

Lippenhuisterheide

v. Harinxmaweg 1

9244 CJ Beetsterzwaag

Zwaagstergaarden

v. Harinxmaweg 1

9244 CJ Beetsterzwaag

Duingebied Dunea

Meijendelseweg 34

2243 GN Wassenaar

Duingebied Dunea

Haagweg 80

2681 PD Monster

De Rug

Maaseikerweg 42

6116 AG Roosteren

Wimmenummerduinen

Herenweg 67

1861 PM Bergen

Isabelle Greend

Merumerbroekweg 5

6094 CW Herten

Weerterbos

Grashutdijk 1

6031 LD Nederweert

Kanaalpark

Achter Lunerkampweg 7

5245 NB Rosmalen

Koornwaard

Achter Empelsedijk 37

5236 BJ Den Bosch

Grensmaas

Tussen Daalstraat en de Maas

6223 BW Maastricht

Pannenhoef

Lokkerberg te Rijsbergen

Schiermonnikoog

Prins Bernhardweg 2

9166 SH Schiermonnikoog

Noordwaard

Tegenover Kroonpad 1

4251 MB Werkendam

Gendtse waard

Tussen Waaldijk en Polder

6691 ME Gendt

Brongebied Aalsbeek

Aan de Loërdijk

5951 PL Belfeld

Duingebied tussen Egmond aan Zee en Bergen aan Zee

Tegenover Herenweg 67

1861 PB Bergen

Ecozone De Klomp

Binnenweg 4

6745 XC De Klomp

Goudplaat (Noord-Beveland)

Goudplaatweg

Kamperland

Hellegatsplaten

Bosweg bij nummer 8

3257 KL Ooltgensplaat

Slikken van Flakkee

Nabij Bouwdijk bij nummer 25

3248 LA Melissant

Voorpolder

Biesterveldwegje

4328 ES Burgh-Haamstede

Vroongronden

Vroonweg

4328 ET Burgh-Haamstede

Westerbroekstermadepolder

Energieweg

9607 PW Foxhol

Kropswolderbuitenpolder

Woldweg

9606 PG Kropswolde

Bourtangerveld

Bisschopsweg

9545 TN Bourtange

Ennemaborgh

Sebo Ennemaweg

Midwolda

Oostvaardersplassen

Kitsweg 1

8218 AA Lelystad

Oostvaardersveld

Praamweg, Lelystad

Groesplaat

Merwededijk

4285 WG Woudrichem

De Houtwiel

Schwartzenbergloane 7

9108 AL Broeksterwoude

Twijzelermieden

Tsjerkebuorren 72

9286 GC Twijzel

De Falom

Haadwei 21

9109 NT De Falom

Laurabossen

Lozerweg 119

6006 SR Weert

Kettingdijk

Kettingdijk 3

6006 VD Weert

Kempen

Ten zuidoosten van de Loozerweg, tegen de Belgische grens en in het noordoosten begrensd door Laurabossen.

Loozerheide

Ten noorden van de Kempenweg (N564) en tegen de Boshoverheide, gemeente Weert

Wijfelterbroek

Pruiskesweg 16

6006 RT Weert

Graus

Tussen de Boberden te Stramproy, de Pruiskesweg te Weert en de Belgische grens

Raamweide

Ten oosten van de Pruiskesweg 16,

6006 RT Weert

Kwoaj gaat

Ten zuiden van de Bocholterweg te Weert, ten westen van de Pruiskesweg te Weert en ten noorden van De Raam te Weert

Tungelroyse beek

Heltenbosdijk 45

6006 RZ Weert

Siendonk Oost

Lochtstraat 7

6039 RV Stramproy

‘t Luuëke

Lochtstraat 28

6039 RV Stramproy

Abeek

Tussen Grensweg te Stramproy en de Belgische grens, ten oosten van Landgoed Broekmolen, Grensweg 8 te Stramproy

Looserplas

Sint Barbaraweg 53

6024 AR Budel-Dorplein

Madijk

Tegenover Madijk 1

9766 TZ Eelderwolde

Stenhorsten Noord

Ten zuiden van Groningerweg 37

9321 TA Peize

Het Wold

Kruising tussen Woudrustlaan en Wolddijk in Peize

Eeldermade (Beeld)

Tussen de Drentsedijk en de Gouwe, ten noorden van de uitkijktoren Onlanden in Peize

Het Beeld Noordwest (Beeld)

Tussen de Drentsedijk en het Eelderdiep, ten noorden van de Verlengde Boterdijk in Peize

Zwarte Made (Beeld)

Tussen de Drentsedijk en het Eelderdiep, ten zuiden van de Verlengde Boterdijk in Peize

Het Beeld Zuid (Beeld)

Tussen de Noorddijk en de Zuiderdijk, ten westen van de Drentsedijk in Peize

Krammerse Slikken

Oude-Tonge, Achthuizen, Ooltgensplaat

Bemmelse waard

Rondom Buitenpolder 10

6685 MA Haalderen

Heesseltsche uiterwaarden

Rondom Steenfabriek

4063 CE Heesselt

Trekweg

Tussen de Praamweg, de Trekweg, de A6 en de Vaartplas, 8218 Lelystad

Bijlage V. behorende bij artikel 38u

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Voorwaarden transponder

 • 1. het nummer van de transponder begint met 528;

 • 2. de transponder is bedoeld voor de identificatie van landbouwhuisdieren en beïnvloedt het welzijn en de gezondheid van paardachtigen niet negatief;

 • 3. de transponder heeft een omhulsel van bioglas of kunststof;

 • 4. de transponder is afleesbaar tot een afstand van 12 centimeter met een uitleesapparaat;

 • 5. de transponder gaat vergezeld van minimaal zes stickers met nummer en barcode;

 • 6. de transponder is individueel en steriel verpakt;

 • 7. de barcode op de sticker is met een uitleesapparaat afleesbaar;

 • 8. de transponder heeft een defectrisico van maximaal 0.5/10.000;

 • 9. er zijn garantieafspraken over vervanging bij defect;

 • 10. de levensduur garantie van de transponder bedraagt minimaal 25 jaar;

 • 11. voor de identificatie wordt een nog niet eerder gebruikte transponder gebruikt.

Voorwaarden uitleesapparaat

 • 1. het uitleesapparaat voldoet aan artikel 2, onderdeel n, onder ii, van Verordening (EU) nr. 262/2015;

 • 2. het uitleesapparaat heeft een CE-markering;

 • 3. het uitleesapparaat kan ook transponders uitlezen die niet voldoen aan artikel 2, onderdeel n, van Verordening (EU) nr. 262/2015;

 • 4. het uitleesapparaat geeft een geluidssignaal bij het vinden van een transponder;

 • 5. de levensduur garantie van het uitleesapparaat bedraagt ten minste 5 jaar;

 • 6. verbinding tussen het uitleesapparaat en een computer is mogelijk;

 • 7. er zijn geheugenfuncties in het uitleesapparaat beschikbaar;

 • 8. voor het uitleesapparaat is er een reparatieservice in Nederland beschikbaar;

 • 9. er zijn garantieafspraken over vervanging bij defect;

 • 10. de beschikbaarheid van componenten van het uitleesapparaat is gegarandeerd.

Naar boven