Regeling identificatie en registratie van dieren

[Regeling vervallen per 30-04-2022.]
Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 01-01-2015 t/m 30-06-2015

Regeling identificatie en registratie van dieren

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op titel I en III, van verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juli 2000 (PbEG L 204) tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad; op verordening (EG) nr. 2629/97 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 december 1997 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad inzake oormerken, bedrijfsregisters en paspoorten overeenkomstig de identificatie- en registratieregeling voor runderen (PbEG L 354); op verordening (EG) nr. 494/98 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 27 februari 1998 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad wat de toepassing van de minimale administratieve sancties in het kader van de identificatie- en registratieregeling voor runderen betreft (PbEG L 060); op richtlijn nr. 64/432/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1964, inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautair handelsverkeer in runderen en varkens (PbEG L 121); op richtlijn nr. 92/102/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 november 1992 met betrekking tot de identificatie en de registratie van dieren (PbEG L 355); op beschikking nr. 2000/678/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 23 oktober 2000 houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de registratie van bedrijven in nationale gegevensbanken voor varkens, zoals bedoeld in Richtlijn 64/432/EEG van de Raad (PbEG L 281);

Gelet op de artikelen 105 en 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en op artikel 3 van het Besluit identificatie en registratie van dieren;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. verordening 1760/2000: verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juli 2000 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad van de Europese Unie (PbEG L 204);

 • b. verordening 911/2004: verordening (EG) nr. 911/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 april 2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft oormerken, paspoorten en bedrijfsregisters (PbEU L 163);

 • c. verordening 494/98: verordening (EG) nr. 494/98 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 27 februari 1998 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad wat de toepassing van de minimale administratieve sancties in het kader van de identificatie- en registratieregeling voor runderen betreft (PbEG L 060);

 • d. verordening 21/2004: verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad van de Europese Unie van 17 december 2003 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor schapen en geiten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 en de Richtlijnen 92/102/EEG en 64/432/EEG (PbEU L 5);

 • e. richtlijn 64/432/EEG: richtlijn nr. 64/432/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1964, inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautair handelsverkeer in runderen en varkens (PbEG L 121);

 • f. richtlijn 88/661/EEG: richtlijn nr. 88/661/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 december 1988 betreffende de zoötechnische normen die gelden voor fokvarkens (PbEG L 382);

 • g. beschikking 2000/678/EG: beschikking nr. 2000/678/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 23 oktober 2000 houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de registratie van bedrijven in nationale gegevensbanken voor varkens, zoals bedoeld in Richtlijn 64/432/EEG van de Raad (PbEG L 281);

 • h. beschikking 2006/968/EG: beschikking 2006/968/EG van de Commissie van 15 december 2006 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad wat betreft richtsnoeren en procedures voor de elektronische identificatie van schapen en geiten (PbEU L 401);

 • i. besluit: Besluit identificatie en registratie van dieren;

 • j. minister: Minister van Economische Zaken;

 • k. ministerie: Ministerie van Economische Zaken;

 • l. NVWA: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

 • m. [Red: vervallen;]

 • n. rund: dier dat behoort tot de familie der Bovidae en het geslacht Bos, met inbegrip van de soorten Bison bison en Bubalus bubalus;

 • o. varken: dier behorende tot de familie der Suidae;

 • p. slachtvarken: varken als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b, van richtlijn 64/432/EEG;

 • q. schaap: dier dat behoort tot de familie der Bovidae en het geslacht Ovis;

 • r. geit: dier dat behoort tot de familie der Bovidae en het geslacht Capra;

 • s. dieren: runderen, varkens, slachtvarkens, schapen, geiten en gevogelte;

 • t. vervallen;

 • u. vervallen;

 • v. bedrijf: op één locatie op het Nederlands grondgebied gelegen:

  • bedrijf als bedoeld in artikel 2, tweede gedachtestreepje, van verordening 1760/2000, voor zover dit begrip betrekking heeft op runderen;

  • bedrijf als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van richtijn 2008/71/EG, voor zover dit begrip betrekking heeft op varkens, of

  • bedrijf als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van verordening 21/2004, voor zover dit begrip betrekking heeft op schapen of geiten;

 • w. merk: merkteken dat dient ter identificatie van een dier;

 • x. merken: het identificeren van een dier met een merk;

 • y. hermerken: een dier dat het oorspronkelijke merk verloren heeft, opnieuw voorzien van een merk;

 • z. gezondheidscertificaat: een geldig, volledig ingevuld, gedagtekend en ondertekend certificaat als bedoeld in artikel 5 van richtlijn 64/432/EEG, als bedoeld in artikel 9 van richtlijn nr. 91/68/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten (PbEG L 046), ofwel als bedoeld in artikel 11 van richtlijn nr. 2004/68/EG van de Raad van de Europese Unie van 26 april 2004 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer in en de doorvoer via de Gemeenschap van bepaalde levende hoefdieren, tot wijziging van de Richtlijnen 90/426/EEG en 92/65/EEG en tot intrekking van Richtlijn 72/462/EEG (PbEU L 139);

 • aa. bestemmingsadres: het in het gezondheidscertificaat vermelde adres van bestemming;

 • bb. [Red: vervallen;]

 • cc. lidstaat: lidstaat van de Europese Unie, niet zijnde Nederland;

 • dd. derde land: land, niet zijnde Nederland en niet zijnde een lidstaat;

 • ee. UBN: door de minister toegewezen uniek bedrijfsnummer als bedoeld in artikel 3, eerste lid;

 • ff. categorie 1-verwerkingsbedrijf: een bedrijf dat overeenkomstig artikel 24, eerste lid, onderdeel a, van verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002, is erkend om categorie 1-materiaal te verwerken;

 • gg. categorie 2-verwerkingsbedrijf: een bedrijf dat overeenkomstig artikel 24, eerste lid, onderdeel a, van verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002, is erkend om categorie 2-materiaal te verwerken;

 • hh. relatienummer: uniek nummer dat door de minister aan een houder van dieren is toegekend;

 • ii. verhandelen: het voorhanden of in voorraad hebben, afleveren, te koop aanbieden, kopen, vervreemden, afvoeren en aanvoeren;

 • jj. conventioneel merk: merk, niet zijnde een elektronisch merk;

 • kk. elektronisch merk: merk voorzien van elektronische transponder, geplaatst in een oormerk, maagbolus, injectaat of pootband;

 • ll. ommerken: een dier voorzien van een ander merk overeenkomstig artikel 38;

 • mm. richtlijn 92/102/EEG: richtlijn nr. 92/102/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 november 1992 met betrekking tot de identificatie en registratie van dieren (PbEG L 355);

 • nn. richtlijn 2008/71/EG: richtlijn nr. 2008/71/EG van de Raad van de Europese Unie van 15 juli 2008 met betrekking tot de identificatie en registratie van varkens (PbEU L 213);

 • oo. stallijst: overzicht van alle op een bepaald moment onder een UBN in het I&R-systeem geregistreerde runderen, schapen of geiten en van oormerken die op dat moment op het relatienummer van de houder geregistreerd staan;

 • pp. bedrijfsregister: door de houder op zijn bedrijf bij te houden register, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van verordening 21/2004 voor wat betreft schapen en geiten of zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, eerste gedachtestreepje, van verordening 1760/2000 voor wat betreft runderen;

 • qq. wet: Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

 • rr. I&R-systeem: door de bevoegde autoriteit bijgehouden, gecentraliseerd en gecomputeriseerd gegevensbestand als bedoeld in artikel 5 van verordening 1760/2000 of artikel 5 van verordening 21/2004;

 • ss: Verordening (EG) nr. 504/2008: Verordening (EG) nr. 504/2008 van de Commissie van 6 juni 2008 ter uitvoering van de Richtlijnen 90/426/EEG en 90/427/EEG van de Raad wat betreft methoden voor de identificatie van paardachtigen (PbEU 2008, L 149);

 • tt. verordening 1069/2009: Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten) (PbEU 2009, L 300);

 • uu. verordening 617/2008: Verordening (EG) nr. 617/2008 van de Commissie van 27 juni 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor broedeieren en kuikens van pluimvee (PbEU 2008, L 168);

 • vv. verordening (EG) nr. 1234/2007: verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (‘Integrale-GMO-verordening’) (PbEG 2007, L 299);

 • ww. inrichting: een perceelsgebonden ruimte of verzameling van ruimtes die worden gebruikt voor dezelfde houderijvorm.

§ 2. Registratie van houders van dieren

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 1a

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 In deze paragraaf wordt onder gevogelte verstaan: kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels.

 • 2 Deze paragraaf is niet van toepassing op degene die minder dan 250 stuks gevogelte houdt, met uitzondering van degene die een bedrijf als bedoeld in Bijlage XIV, onderdeel C, onder I, subonderdeel 2, van verordening (EG) nr. 1234/2007 heeft.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De houder van dieren meldt zich binnen 3 werkdagen te rekenen vanaf de dag na de dag waarop hij dieren is gaan houden aan bij de minister.

 • 2 De aanmelding, bedoeld in het eerste lid, geschiedt met gebruikmaking van een middel dat daartoe door de minister beschikbaar is gesteld.

 • 3 Bij de aanmelding, bedoeld in het eerste lid, verstrekt de houder de volgende gegevens:

  • a. naam, adres en woonplaats van de houder;

  • b. voor zover de houder een natuurlijke persoon is, de geboortedatum en het geslacht van de houder;

  • c. voor zover de houder een rechtspersoon betreft, de datum van oprichting en het inschrijfnummer van de houder bij de Kamer van Koophandel;

  • d. adres van het bedrijf waar de dieren worden gehouden;

  • e. de gehouden diersoorten;

  • f. voor zover de houder varkens houdt, de gegevens, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel a en d, van beschikking 2000/678/EG.

 • 4 Na de aanmelding, bedoeld in het eerste lid, worden de gegevens die de houder op grond van het derde lid heeft gemeld geregistreerd in een gecomputeriseerd gegevensbestand.

 • 5 Voor zover op een bedrijf één of meer varkens worden gehouden, zijn van het bedrijf in het gecomputeriseerde gegevensbestand, bedoeld in het vierde lid, tevens de gegevens, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van beschikking 2000/678/EG en gegevens over de oormerkafgifte opgenomen.

 • 6 Voor zover op een bedrijf één of meer schapen of geiten worden gehouden, zijn van het bedrijf in het gecomputeriseerde gegevensbestand, bedoeld in het vierde lid, tevens de gegevens, bedoeld in deel D, onderdeel 1, punten b tot en met e en g, van de bijlage bij verordening 21/2004 opgenomen.

 • 7 Een houder van gevogelte verstrekt ten behoeve van opname in het gecomputeriseerde gegevensbestand, bedoeld in het vierde lid, in aanvulling op de gegevens, bedoeld in het derde lid, de volgende gegevens:

  • a. het soort gevogelte dat wordt gehouden;

  • b. de categorie gevogelte die wordt gehouden;

  • c. het doel waarvoor het gevogelte wordt gehouden;

  • d. het type inrichting waarin het gevogelte wordt gehouden;

  • e. indien van toepassing de maximale capaciteit, oppervlakte en de houderijvorm per stal;

  • f. het nummer of de aanduiding per stal.

 • 8 De ingevolge het derde lid verstrekte gegevens kunnen mede worden gebruikt voor de kwaliteitsbeoordeling van een PRTR-verslag, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de EG-verordening PRTR.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Nadat de melding, bedoeld in artikel 2, heeft plaatsgevonden, kent de minister een UBN toe ter identificatie van het bedrijf.

 • 2 Indien het een houder van gevogelte betreft, kent de minister een registratienummer toe ter identificatie van iedere inrichting waar gevogelte worden gehouden.

 • 3 De minister stelt de gegevens die ten aanzien van een houder zijn opgenomen in het gecomputeriseerde gegevensbestand, bedoeld in artikel 2, vierde lid, onder vermelding van het UBN en, indien van toepassing, het registratienummer, op verzoek aan de houder beschikbaar.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Van iedere wijziging van de gegevens, bedoeld in artikel 2, derde lid, doet de houder binnen 30 dagen nadat deze wijziging zich heeft voorgedaan opgave onder vermelding van het UBN van het betrokken bedrijf.

 • 2 Van iedere wijziging van de gegevens, bedoeld in deel D, onderdeel 1, punten b tot en met e en g, van de bijlage bij verordening 21/2004 die ingevolge artikel 2, zesde lid, in het gecomputeriseerde gegevensbestand zijn opgenomen, doet de houder van schapen en geiten binnen 30 dagen nadat deze wijziging zich heeft voorgedaan opgave onder vermelding van het UBN van het betrokken bedrijf.

 • 3 Van iedere wijziging van de gegevens, bedoeld in artikel 2, zevende lid, doet de houder binnen 30 dagen nadat deze wijziging zich heeft voorgedaan opgave onder vermelding van het registratienummer van de betrokken inrichting.

 • 4 Bij wijziging van de locatie van het bedrijf wordt een nieuwe aanmelding als bedoeld in artikel 2 gedaan.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

De gegevens, bedoeld in artikel 2, derde lid, worden in het gecomputeriseerde gegevensbestand bewaard tot drie jaar nadat de houder ingevolge artikel 4 opgave heeft gedaan dat hij de betrokken diersoort niet meer houdt.

Artikel 5a

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

De artikelen 2, eerste tot en met vierde en zevende lid, 3, 4, eerste, derde en vierde lid, en 5, zijn van overeenkomstige toepassing op degene die eieren, afkomstig van gevogelte, die bestemd zijn om te worden bebroed, onder zich houdt en verhandelt en indien Verordening 617/2008 van toepassing is, daartoe een capaciteit heeft voor 1.000 of meer eieren.

§ 3. Merken

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Het merk waarmee runderen ingevolge artikel 4 van verordening 1760/2000 worden geïdentificeerd, is een oormerk dat voldoet aan de artikelen 1, 2 en 3 en in voorkomend geval artikel 4 van verordening 911/2004 en voor zover het rund in Nederland is geboren, aan de eisen, bedoeld in artikel 12a.

 • 2 Het merk waarmee varkens worden geïdentificeerd, is het door de minister toegelaten oormerk, bedoeld in artikel 12k, dat voldoet aan de eisen van artikel 12l, tweede lid.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, is het merk waarmee varkens als bedoeld in artikel 1, onderdeel a of b, van richtlijn 88/661/EEG worden geïdentificeerd het merk, bedoeld in het tweede lid, of een tatoeage die voldoet aan de eisen van artikel 12m.

 • 4 Het merk waarmee slachtvarkens worden gemerkt, is:

  • a. het door de minister toegelaten slachtmerk, bedoeld in artikel 12k, dat voldoet aan de eisen van artikel 12l, tweede lid, of

  • b. het handmatige merk dat voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 12o, met dien verstande dat dit merk uitsluitend aangebracht mag worden op slachtvarkens die rechtstreeks van een bedrijf, niet zijnde een verzamelcentrum, naar een slachthuis in Duitsland worden afgevoerd.

 • 5 Het merk waarmee schapen en geiten ingevolge artikel 4 van verordening 21/2004 worden geïdentificeerd voldoet aan artikel 12e.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De merken worden uitsluitend op bestelling aan de houder verstrekt door de minister of door een leverancier die door de minister als leverancier van merken en slachtmerken is geregistreerd.

 • 2 De bestelling, bedoeld in het eerste lid, geschiedt, voor zover de bestelling betrekking heeft op:

  • a. runderen, bij de minister met gebruikmaking van een middel dat daartoe door de minister beschikbaar is gesteld of rechtstreeks bij de leverancier, bedoeld in het eerste lid;

  • b. schapen en geiten en varkens, rechtstreeks bij de leverancier bedoeld in het eerste lid.

 • 3 De leverancier, bedoeld in het eerste lid, voldoet aan de volgende eisen:

  • a. de leverancier houdt een inzichtelijke administratie bij, waaruit per UBN of relatienummer, per besteldatum, de hoeveelheid bestelde en de hoeveelheid geleverde merken, de hoeveelheid geleverde slachtmerken blijkt alsmede, voor zover het merken betreft als bedoeld:

  • b. de leverancier levert de merken uitsluitend aan de houder indien deze de merken heeft besteld overeenkomstig het tweede lid;

  • c. de leverancier levert aan een houder geen merken en slachtmerken voor varkens die niet zijn voorzien van het UBN van het betrokken bedrijf, en

  • d. de leverancier verstrekt, voorzover het betrekking heeft op merken en slachtmerken voor varkens, maandelijks aan de minister per UBN een overzicht van het aantal bestelde en het aantal geleverde merken, onder vermelding van de op de geleverde merken vermelde gegevens.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Het is verboden dieren te merken en te hermerken.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet, indien het merken, of hermerken van een rund met één oormerk, gebeurt door:

  • a. de houder van de te merken dieren, tenzij deze een vervoerder van runderen, een eigenaar of exploitant van een runderverzamelcentrum, of een slachthuis voor runderen is;

  • b. een derde die daartoe door de houder van het te merken dier is aangewezen;

  • c. een ambtenaar van de NVWA.

 • 3 Ingeval een rund twee merken heeft verloren, gebeurt het hermerken onder toezicht van een ambtenaar van de NVWA.

 • 4 Het vervangen van een merk waarop niet de letters `NL' staan vermeld, door een merk als bedoeld in artikel 8, eerste lid, gebeurt onder toezicht van ambtenaren van de NVWA.

 • 5 De minister kan een houder de bevoegdheid tot het merken of het hermerken ontzeggen indien de houder naar het oordeel van de minister niet langer handelt in overeenstemming met deze regeling. Indien de houder de bevoegdheid is ontzegd, levert hij alle nog niet aangebrachte merken binnen 3 werkdagen te rekenen vanaf de dag na de dag waarop de bevoegdheid is ontzegd in bij het ministerie.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De houder draagt er zorg voor dat de merken aan of in de dieren die hij houdt, bevestigd, onderscheidenlijk aanwezig blijven.

 • 2 Het is verboden een merk te hergebruiken

Artikel 12

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Het is verboden zonder toestemming van de minister merken aan derden te verstrekken of merken van derden aan te nemen of voor handen te hebben.

 • 2 Het is de houder verboden:

  • a. andere dieren dan die hij houdt te merken;

  • b. dieren die hij houdt te merken met merken die blijkens de op het merk vermelde gegevens door de minister aan derden ter beschikking zijn gesteld, of:

   • 1°. ingeval van runderen, met merken die niet afkomstig zijn van een leverancier als bedoeld in artikel 12a, onderdeel b, en

   • 2°. ingeval van varkens met merken die niet door de minister of een leverancier als bedoeld in artikel 9, eerste lid, ter beschikking zijn gesteld;

   • 3°. ingeval van schapen en geiten, met merken die niet afkomstig zijn van een leverancier als bedoeld in artikel 12f, eerste lid, onderdeel c.

 • 3 In afwijking van het eerste lid, is het de houder van runderen, schapen of geiten toegestaan de in dat lid bedoelde handelingen te verrichten, indien de houder die de merken verstrekt, voorafgaand aan die verstrekking melding maakt van de beoogde verstrekking bij de minister.

 • 4 De melding, bedoeld in het derde lid, geschiedt met gebruikmaking van een middel dat daartoe door de minister beschikbaar is gesteld.

 • 5 In afwijking van het tweede lid, onderdeel b, is het de houder van runderen, schapen of geiten toegestaan de runderen onderscheidenlijk schapen of geiten te merken met merken die overeenkomstig het eerste lid door een andere houder zijn verstrekt, nadat de melding, bedoeld in het derde lid, is gedaan.

§ 3.1. Merken van runderen

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 12a

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

De eisen, bedoeld in artikel 8, eerste lid, zijn:

 • a. het model van het merk, dan wel de merken alsmede de wijzigingen daarvan zijn goedgekeurd door de minister;

 • b. het merk is afkomstig van een door de minister geregistreerde leverancier, en

 • c. op het merk is een door de minister afgegeven identificatiecode aangebracht.

Artikel 12b

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De aanvraag tot goedkeuring van een model van het merk, dan wel merken, en de wijzigingen daarvan, bedoeld in artikel 12a, onderdeel a, geschiedt met gebruikmaking van een middel dat daartoe door de minister beschikbaar is gesteld. De aanvraag gaat vergezeld van het model van het merk, dan wel de merken, waarvoor goedkeuring wordt aangevraagd.

 • 2 Een model van het merk, dan wel merken en de wijzigingen daarvan worden door de minister goedgekeurd indien:

  • a. het merk, dan wel de merken voldoen aan de artikelen 1, 2, 3 en in voorkomend geval artikel 4 van verordening 911/2004, en

  • b. het merk, dan wel de merken een gele kleur hebben.

 • 3 Het is toegestaan op een merk ter aanvulling op de gegevens die ingevolge artikel 1 en in voorkomend geval artikel 4 van verordening 911/2004 op het merk worden vermeld, een streepjescode als bedoeld in artikel 1, derde lid, van verordening 911/2004, aan te brengen.

Artikel 12c

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Ingeval een model van een merk, dan wel de merken door de minister is goedgekeurd, wordt de leverancier van dat merk geregistreerd door de minister, voor zover de betreffende leverancier niet reeds geregistreerd is.

 • 2 De minister haalt de registratie, bedoeld in het eerste lid, door, indien:

 • 3 De doorhaling van de registratie, bedoeld in het tweede lid, wordt ongedaan gemaakt, indien de desbetreffende leverancier ten genoegen van de minister heeft aangetoond dat hij overeenkomstig de bepalingen van deze regeling zal handelen.

§ 3.2. Merken van schapen en geiten

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 12e

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Schapen en geiten worden geïdentificeerd door middel van:

  • a. één conventioneel merk, zijnde een oormerk, en één elektronisch merk, zijnde een oormerk;

  • b. één conventioneel merk, zijnde een oormerk, en één elektronisch merk, zijnde een bolus;

  • c. één conventioneel merk, zijnde een oormerk, en één elektronisch merk, zijnde een pootband, voor zover de schapen en geiten niet deelnemen aan het intracommunautaire handelsverkeer;

  • d. één conventioneel merk, zijnde een oormerk, en één elektronisch merk, zijnde een injectaat, voor zover de schapen en geiten niet deelnemen aan het intracommunautaire handelsverkeer;

  • e. één elektronisch merk, zijnde een oormerk, en één conventioneel merk, zijnde een pootband;

  • f. één elektronisch merk, zijnde een oormerk, en één tatoeage voor zover de schapen en geiten niet deelnemen aan het intracommunautaire handelsverkeer;

  • g. één elektronisch merk, zijnde een bolus, en één conventioneel merk, zijnde een pootband;

  • h. één elektronisch merk, zijnde een bolus, en één tatoeage, voor zover de schapen en geiten niet deelnemen aan het intracommunautaire handelsverkeer, of

  • i. een tijdelijk merk, ingeval de situatie, bedoeld in artikel 36, vierde lid, in samenhang met artikel 36, tweede lid, van toepassing is.

 • 2 De identificatiemiddelen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met e, g en i, voldoen aan de eisen, bedoeld in artikel 12f, eerste lid.

 • 3 De identificatiemiddelen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen f en h, voldoen aan de eisen, bedoeld in artikel 12f, tweede lid.

Artikel 12f

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De eisen, bedoeld in artikel 12e, tweede lid zijn:

  • a. de modellen van de merken, en wijzigingen daarvan, zijn goedgekeurd door de Minister overeenkomstig artikel 12g;

  • b. op de merken zijn de door de Minister voorgeschreven gegevens, bedoeld in artikel 12i, aangebracht;

  • c. het merk is afkomstig van een door de minister geregistreerde leverancier, die voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 12h.

 • 2 De eisen, bedoeld in artikel 12e, derde lid, zijn:

  • a. voor het elektronische merk dezelfde eisen die gesteld worden aan een elektronisch merk ingevolge het eerste lid, met dien verstande dat deze eisen op een enkel merk betrekking hebben, en

  • b. voor de tatoeage de eisen in artikel 12j.

Artikel 12g

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De aanvraag tot goedkeuring van een model geschiedt met gebruikmaking van een middel dat daartoe door de minister beschikbaar is gesteld. De aanvraag gaat vergezeld van de modellen van de merken waarvoor goedkeuring wordt gevraagd.

 • 3 Een model van een elektronisch merk wordt door de Minister goedgekeurd indien:

Artikel 12h

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Ingeval een model van een merk is goedgekeurd overeenkomstig artikel 12g, tweede of derde lid, wordt de leverancier van dat merk geregistreerd door de Minister, voor zover de betreffende leverancier niet reeds geregistreerd is.

 • 3 De doorhaling van de registratie, bedoeld in het tweede lid, wordt ongedaan gemaakt, indien de desbetreffende leverancier ten genoegen van de Minister heeft aangetoond dat hij overeenkomstig de bepalingen van deze regeling zal handelen.

Artikel 12i

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 3 De elektronische transponder in een elektronisch merk, in geval van identificatie als bedoeld in artikel 12e, eerste lid, onderdelen a tot en met i, vermeldt bij uitlezing de volgende gegevens:

  • a. de cijfers ‘528’;

  • b. gevolgd door een door de Minister toegekende individuele code van ten hoogste 12 cijfers, die overeenkomt met de gegevens op het elektronische merk waarin deze transponder is geplaatst.

 • 4 In geval van identificatie als bedoeld in artikel 37, voldoet het conventionele merk aan het eerste lid.

 • 5 Op het merk, bedoeld in het eerste, tweede en vierde lid, kunnen, buiten het deel waar de gegevens, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn aangebracht, ter aanvulling andere gegevens worden vermeld.

Artikel 12j

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De tatoeage bij schapen en geiten bestaat uit de letters ‘NL’ gevolgd door het nummer als bedoeld in deel A, onderdeel 2, onder b, van de bijlage bij verordening 21/2004, dat overeenkomt met het nummer van het desbetreffende elektronische identificatiemiddel.

 • 2 De tatoeage wordt aangebracht in de kleuren zwart of groen.

 • 3 De tatoeage wordt aangebracht met een daarvoor geschikte tang op een zodanige wijze dat de tekens goed leesbaar blijven.

§ 3.3. Merken van varkens

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 12k

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

De eisen, bedoeld in artikel 8, tweede en vierde lid, zijn:

 • a. het model van het merk of slachtmerk alsmede de wijzigingen daarvan zijn goedgekeurd door de minister;

 • b. het merk of slachtmerk is afkomstig van een door de minister geregistreerde leverancier.

Artikel 12l

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De aanvraag tot goedkeuring van een model van het merk of slachtmerk, en de wijzigingen daarvan, bedoeld in artikel 12k, onderdeel a, geschiedt met gebruikmaking van een middel dat daartoe door de minister beschikbaar is gesteld. De aanvraag gaat vergezeld van het model van het merk of slachtmerk waarvoor goedkeuring wordt aangevraagd.

 • 2 Een model van het merk of slachtmerk en de wijzigingen daarvan, worden door de minister goedgekeurd indien:

  • a. het merk of slachtmerk voldoet aan artikel 5 van de richtlijn 92/102;

  • b. het merk is vervaardigd van thermoplastisch kunststof en het slachtmerk van metaal;

  • c. het slachtmerk een beugelmerk is;

  • d. het merkdeel waarop de gegevens, bedoeld in onderdeel e, staan, een gele kleur heeft;

  • e. op het merkdeel van het oormerk dat na aanbrengen van het merk direct zichtbaar is uitsluitend vermeld staat:

   • de letters ‘NL’, gevolgd door het UBN van het bedrijf waar het varken geboren is, dat een minimale hoogte van 7 millimeter en maximale hoogte van 10 millimeter heeft, en

   • de letter ‘I&R’ of het onderstaande logo:

    Bijlage 248378.png
  • f. de informatie op het merk in zwart schrift is aangebracht;

  • g. in één zijde van het slachtmerk, in de afmeting van 6,5 bij 3,5 millimeter, de volgende gegevens zijn aangebracht:

   • het UBN van het bedrijf waarvan het varken voor de slacht wordt afgevoerd, en

   • het logo zoals afgebeeld in lid 2, onder e;

  • h. een slachtmerk een lengte heeft van maximaal 55 millimeter, een rond oormerk een diameter heeft van maximaal 30 millimeter en bij oormerken met een andere vorm de afstand vanaf het hart van de bevestiging tot de buitenrand maximaal 25 millimeter bedraagt.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, onderdelen e en g, kan op het in die onderdelen bedoelde merkdeel onderscheidenlijk slachtmerk desgewenst een individueel volgnummer van het betreffende dier worden opgenomen.

Artikel 12m

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De tatoeage van raszuivere of hybride fokvarkens bestaat uit een uniek door de minister verstrekt nummer dat in een voor de ambtenaren als bedoeld in artikel 114, eerste en tweede lid, van de wet toegankelijk geautomatiseerd gegevensbestand door de stamboekhouder is verbonden met het UBN van het bedrijf van geboorte van het fokvarken.

 • 2 De tatoeage wordt aangebracht in de kleuren zwart of groen.

 • 3 De tatoeage wordt aangebracht met een daarvoor geschikte tang op een zodanige wijze dat de tekens goed leesbaar blijven.

Artikel 12n

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Ingeval een model van een merk of slachtmerk door de minister is goedgekeurd, wordt de leverancier van dat merk of slachtmerk geregistreerd door de minister, voor zover de leverancier niet reeds geregistreerd is.

 • 2 De minister haalt de registratie, bedoeld in het eerste lid, door, indien:

  • a. de leverancier aan een houder van varkens een merk of slachtmerk heeft geleverd waarvan het model niet overeenkomstig de eisen van artikel 12l is goedgekeurd door de minister;

  • b. de leverancier niet voldoet aan artikel 9, derde lid, onderdelen a en c.

 • 3 De doorhaling van de registratie, bedoeld in het tweede lid, wordt ongedaan gemaakt, indien de desbetreffende leverancier ten genoegen van de minister heeft aangetoond dat hij overeenkomstig de bepalingen van deze regeling zal handelen.

Artikel 12o

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Het handmatige merk, bedoeld in artikel 8, vierde lid, onderdeel b, voldoet aan de volgende eisen:

  • a. het merk wordt op een van de schouders van het slachtvarken aangebracht in de kleuren zwart of groen op een zodanige wijze dat de tekens goed leesbaar blijven;

  • b. het merk wordt aangebracht door middel van een instrument, bestaande uit een steel met daaraan gekoppeld een plaat waarop maximaal twee rijen van vijf posities voor tekens opgenomen kunnen worden om het dier te identificeren, waarbij de afmeting van een teken maximaal 30 mm hoog is en 15 mm breed en de pinlengte voor de tekens maximaal 12 mm lang is, en

  • c. het merk bestaat uit het UBN van het bedrijf waarvan het varken voor de slacht wordt afgevoerd.

 • 2 Het handmatige merk wordt door middel van een slag op het varken aangebracht op een wijze dat het welzijn van het varken niet meer wordt geschaad dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor het leesbaar aanbrengen van het handmatige merk.

§ 4. Identificatie en registratie: algemeen

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 2 In zoverre in afwijking van het eerste lid, zijn:

  • a. uit lidstaten afkomstige varkens geïdentificeerd overeenkomstig richtlijn 2008/71/EG, door middel van het in betrokken lidstaat aangebrachte identificatiemerkteken als bedoeld in artikel 5, derde lid, van richtlijn 2008/71/EG;

  • b. uit lidstaten afkomstige schapen en geiten die geboren zijn op of voor 9 juli 2005 geïdentificeerd overeenkomstig richtlijn 92/102/EEG, zoals deze gold op 8 juli 2005, door middel van het in betrokken lidstaat aangebrachte identificatiemerkteken als bedoeld in artikel 5, derde lid, van richtlijn 92/102/EEG.

§ 5. Identificatie en registratie van runderen

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 14

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a. I&R-systeem rund: gecomputeriseerd gegevensbestand als bedoeld in artikel 5 van verordening 1760/2000;

 • b. identificatiecode: op het voor een rund bestemd merk vermelde identificatiecode als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van verordening 1760/2000, bestaande uit de in artikel 1, tweede lid, van verordening 911/2004 bedoelde landcode gevolgd door maximaal twaalf cijfers, die, blijkens de in het I&R-systeem rund opgenomen gegevens bij het betrokken rund behoort en aan de hand waarvan elk individueel dier kan worden geïdentificeerd en kan worden nagegaan op welk bedrijf het is geboren;

 • c. [Red: vervallen;]

 • d. paspoort: paspoort als bedoeld in artikel 3.1 van de Regeling handel levende dieren en levende producten;

 • e. [Red: vervallen;]

 • f. doodgeboorte: de geboorte van een kalf na een draagtijd door de moeder van minimaal 7 maanden, waarbij het kalf op het moment van geboorte niet levend is, of niet levensvatbaar is en sterft voordat bij het kalf een merk is aangebracht.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De termijn, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van verordening 1760/2000, waarbinnen de merken worden aangebracht, bedraagt 3 werkdagen vanaf de dag van geboorte.

 • 2 De termijn, bedoeld in artikel 4, derde lid, van verordening 1760/2000, waarbinnen een uit een derde land ingevoerd rund op het bestemmingsadres, niet zijnde een slachthuis, wordt geïdentificeerd, bedraagt 3 werkdagen vanaf de dag van aanvoer op het bestemmingsadres.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Indien een rund één merk heeft verloren, bestelt de houder binnen 3 werkdagen te rekenen vanaf de dag na de dag waarop het merk is verloren een vervangend merk met dezelfde identificatiecode, en hermerkt hij het rund zodra het merk in zijn bezit is en in elk geval binnen 10 werkdagen nadat het verlies van het merk van een rund is geconstateerd.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Het I&R-systeem rund wordt beheerd door de minister.

 • 2 Het I&R-systeem rund bevat tenminste de in artikel 14, derde lid, onder C, punt 1, 2 en 3, van richtlijn 64/432/EEG, bedoelde informatie alsmede de identificatiecodes van de aan de houder geleverde, maar nog niet bij runderen aangebrachte merken.

 • 3 De minister verstrekt de houder van runderen op diens verzoek een stallijst en een afschrift van het bedrijfsregister betreffende een aan de houder toegekend UBN.

 • 4 De minister kan aan een ander dan de houder van een rund kenbaar maken of er op het desbetreffende rund een verbod als bedoeld in de artikelen 39 en 40 van toepassing is.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De in artikel 6 van verordening 1760/2000 bedoelde paspoorten worden alleen afgegeven voor runderen die bestemd zijn voor het intracommunautaire handelsverkeer.

 • 2 Een paspoort als bedoeld in het eerste lid wordt afgegeven door de minister.

 • 3 Een paspoort wordt aangevraagd door de houder van het rund waarop het paspoort betrekking heeft.

 • 4 De aanvraag, bedoeld in het derde lid, geschiedt uitsluitend elektronisch.

 • 5 Ten aanzien van een rund wordt geen paspoort afgegeven indien op dat rund een verbod als bedoeld in de artikelen 39 en 40 van toepassing is.

 • 6 Een paspoort blijft 3 werkdagen na de datum van de aanvraag zoals vermeld op het paspoort geldig.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De houder tekent in het bedrijfsregister binnen 3 werkdagen te rekenen vanaf de dag na de dag waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden aan de gegevens, bedoeld in artikel 7, eerste lid, tweede gedachtestreepje, van verordening 1760/2000 en bedoeld in artikel 8, onderdelen a tot en met d, van verordening 911/2004 en indien een rund op het bedrijf van de houder is geboren de identificatiecode van de moeder van dat rund.

 • 2 Het bedrijfsregister wordt schriftelijk of elektronisch bijgehouden.

 • 3 Indien het bedrijfsregister schriftelijk wordt bijgehouden, tekent de houder de in het eerste lid bedoelde gegevens op de daarbij aangegeven wijze aan in het door de minister verstrekte bedrijfsregister dat overeenkomt met het in bijlage III, onderdeel a, vastgestelde model.

 • 4 Indien het bedrijfsregister elektronisch wordt bijgehouden, draagt de houder er zorg voor dat de in het eerste lid bedoelde gegevens per rund overzichtelijk in beeld kunnen worden gebracht en ter plekke kunnen worden uitgeprint.

 • 5 De periode, bedoeld in artikel 7, vierde lid, van verordening 1760/2000, dat het bedrijfsregister wordt bewaard, bedraagt drie jaar.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De termijn, bedoeld in artikel 7, eerste lid, tweede gedachtestreepje, van verordening 1760/2000, waarbinnen de houder de minister in kennis stelt van de in dat onderdeel bedoelde gegevens, bedraagt 3 werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de dag waarop de gebeurtenis waarvan kennisgeving wordt gedaan, heeft plaatsgevonden.

 • 2 Bij de in het eerste lid bedoelde kennisgeving doet de houder opgave van zijn relatienummer, het UBN van het betrokken bedrijf en van de identificatiecode van het betrokken rund.

 • 3 Indien de in het eerste lid bedoelde kennisgeving betrekking heeft op de geboorte van een rund wordt tevens opgave gedaan van de in artikel 14, derde lid, onder C, punt 1, derde, vierde en vijfde gedachtestreepje, van richtlijn 64/432/EEG, bedoelde gegevens.

 • 4 Indien de in het eerste lid bedoelde kennisgeving betrekking heeft op de aanvoer van een uit een lidstaat ingevoerd rund op een bedrijf, niet zijnde een slachthuis, dat het bestemmingsadres is, wordt tevens opgave gedaan van de in artikel 14, derde lid, onder C, punt 1, eerste tot en met vijfde gedachtestreepje van richtlijn 64/432/EEG bedoelde gegevens, alsmede het land van geboorte, het land van herkomst en de datum van aanvoer van het rund op het bedrijf, alvorens uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 21a, eerste lid.

 • 5 Indien de in het eerste lid bedoelde kennisgeving betrekking heeft op de aanvoer van een uit een derde land ingevoerd rund op een bedrijf dat het bestemmingsadres is, wordt tevens opgave gedaan van de in artikel 14, derde lid, onder C, punt 1, derde, vierde en vijfde gedachtestreepje, van richtlijn 64/432/EEG, bedoelde gegevens en van de in artikel 4, derde lid, van verordening 1760/2000, bedoelde oorspronkelijke identificatie door het derde land.

 • 6 De houder stelt de minister in kennis van elke doodgeboorte, onder vermelding van zijn relatienummer, het UBN van het betrokken bedrijf, de datum waarop de doodgeboorte heeft plaatsgevonden en de identificatiecode van de moeder van het doodgeboren kalf.

 • 7 De kennisgeving in het zesde lid, geschiedt binnen 3 werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de dag waarop de doodgeboorte heeft plaatsgevonden.

 • 8 De minister kan in afwijking van het eerste en zesde lid nadere voorwaarden stellen aan de wijze waarop de kennisgeving geschiedt indien deze niet tijdig heeft plaatsgevonden.

Artikel 21

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 21a

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Ingeval een of meer uit een lidstaat ingevoerde runderen worden aangevoerd op een bedrijf dat het bestemmingsadres is, wordt het originele paspoort binnen 5 werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de dag waarop is aangevoerd, aan de minister verstuurd.

 • 2 In afwijking van artikel 21, eerst lid, geschiedt de kennisgeving, bedoeld in artikel 20, eerste lid, die betrekking heeft op de aanvoer van een uit een lidstaat of een derde land ingevoerd rund op een bedrijf dat het bestemmingsadres is, uitsluitend elektronisch.

Artikel 22

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 In afwijking van artikel 21, tweede lid, geschiedt een kennisgeving die betrekking heeft op een geboorte van een rund en die meer dan 80 werkdagen na de dag waarop die geboorte heeft plaatsgevonden wordt gedaan, uitsluitend schriftelijk, vergezeld van een schriftelijk verslag van het DNA-onderzoek op basis waarvan wordt geconcludeerd dat de identificatiecode van de moeder van dat rund overeenstemt met de opgave van het in artikel 14, derde lid, onder C, punt 1, vijfde gedachtestreepje, van richtlijn 64/432/EEG, bedoelde gegeven.

 • 2 Indien de houder de kennisgeving, bedoeld in artikel 20, eerste en vijfde lid, heeft nagelaten of bij deze kennisgeving onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, kan hierin op kosten van de nalatige houder door de minister worden voorzien.

Artikel 23

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De houder kan een kennisgeving herstellen of intrekken.

 • 2 Het verzoek tot herstel of intrekking van een kennisgeving geschiedt met gebruikmaking van een middel dat daartoe door de minister beschikbaar is gesteld.

 • 3 De minister kan nadere voorwaarden stellen waaronder het herstel of de intrekking, bedoeld in het eerste lid, wordt geaccepteerd.

Artikel 24

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

De ambtenaren, bedoeld in artikel 114, eerste lid, van de wet zijn tevens belast met het toezicht op de naleving van titel I van verordening 1760/2000.

Artikel 25

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Indien het bedrijf een slachthuis is, zorgt de houder ervoor dat de karkassen van de runderen zijn geïdentificeerd tot en met het tijdstip van de weging na slachting.

Artikel 26

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Indien runderen worden aangevoerd op een slachthuis, controleert de houder, overeenkomstig een door de minister goedgekeurd protocol, terstond na aanvoer of de runderen overeenkomstig artikel 13, eerste lid, onderdeel a, zijn geïdentificeerd en geregistreerd.

 • 2 Indien bij de in het eerste lid bedoelde controle blijkt dat runderen niet volledig zijn geïdentificeerd en geregistreerd, wordt hiervan terstond melding gedaan aan de NVWA.

 • 3 De runderen, bedoeld in het tweede lid, worden terstond afgezonderd van de overige runderen in het slachthuis. De ambtenaar van de NVWA kan ter zake aanwijzingen geven.

 • 4 Runderen worden slechts geslacht indien bij de in het eerste lid bedoelde controle is gebleken dat de runderen overeenkomstig artikel 13, eerste lid, onderdeel a, zijn geïdentificeerd en geregistreerd.

 • 5 In afwijking van het vierde lid, is het toegestaan de in het tweede lid bedoelde runderen te slachten indien:

  • a. voorzover het runderen betreft die zijn geïdentificeerd met één merk, is gebleken dat dit oormerk bij het rund behoort en dat van deze runderen de gegevens, bedoeld in artikel 14, derde lid, onder C, onderdeel 1, van richtlijn 64/432/EEG, juist en volledig in het I&R-systeem rund zijn vermeld;

  • b. voorzover het runderen betreft die zijn geïdentificeerd met één of twee merken en waarvan uitsluitend de gegevens, bedoeld in artikel 14, derde lid, onder C, onderdeel 1, derde en vierde gedachtestreepje van richtlijn 64/432/EEG, niet, niet juist of niet volledig in het I&R-systeem rund zijn vermeld, is gebleken dat dit onderscheidenlijk deze merken bij het rund behoren en nadat deze gegevens alsnog in het I&R-systeem rund zijn vermeld;

  • c. voor zover het voor 1 januari 1998 geboren runderen betreft die zijn geïdentificeerd met één of twee merken en waarvan uitsluitend de gegevens, bedoeld in artikel 14, derde lid, onder C, onderdeel 1, vijfde gedachtestreepje, van richtlijn 64/432/EEG, niet, niet juist of niet volledig in het I&R-systeem rund zijn vermeld, is gebleken dat dit onderscheidenlijk deze merken bij het rund behoren en ten aanzien van deze runderen, indien deze 12 maanden of ouder zijn, een onderzoek als bedoeld in bijlage II, onderdeel 1 heeft plaatsgevonden;

  • d. voor zover het runderen betreft die zijn geïdentificeerd met één of twee merken en waarvan uitsluitend de gegevens, bedoeld in artikel 14, derde lid, onder C, onderdeel 1, zevende gedachtestreepje, van richtlijn 64/432/EEG, niet juist of niet volledig in het I&R-systeem rund zijn vermeld, is gebleken dat dit onderscheidenlijk deze oormerken bij het rund behoren, tenzij als gevolg van de ontbrekende gegevens de ambtenaar, bedoeld in artikel 114, eerste lid, van de wet, niet in staat is de herkomst van het rund vast te stellen in welk geval plaatsvindt, afhankelijk van de aard van de onjuistheid of onvolledigheid:

   • 1°. een onderzoek als bedoeld in bijlage II, onderdelen 2 en 3, naar het gebruik van stoffen met hormonale, dan wel antihormonale werking of naar de aanwezigheid van ß-agonisten, daaronder begrepen bestanddelen daarvan en eventuele omzettingsproducten;

   • 2°. een onderzoek als bedoeld in bijlage II, onderdeel 4, of

   • 3°. een onderzoek als bedoeld in bijlage II, onderdeel 1.

Artikel 27

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

De minister is bevoegd uitvoering te geven aan artikel 1, tweede lid, van verordening 494/98.

§ 6. Identificatie en registratie van varkens

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 28

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

In deze paragraaf wordt verstaan onder spenen: het blijvend onttrekken van biggen aan een zogende zeug.

Artikel 29

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Op een bedrijf geboren varkens worden gemerkt binnen één week nadat zij zijn gespeend, of uiterlijk binnen 3 maanden na de geboorte, of zoveel eerder als zij van het bedrijf worden afgevoerd.

 • 2 Uit een derde land ingevoerde varkens worden op het bestemmingsadres gemerkt binnen 3 werkdagen vanaf de dag van aanvoer op het bestemmingsadres.

 • 3 Het tweede lid geldt niet indien het bestemmingsadres een slachthuis is, mits betrokken varkens op dit slachthuis binnen 3 werkdagen na aanvoer worden geslacht.

 • 4 Onverminderd het eerste lid, worden slachtvarkens voordat ze van een bedrijf worden afgevoerd naar een slachthuis, hetzij rechtstreeks, hetzij via een verzamelcentrum, gemerkt met een slachtmerk als bedoeld in artikel 8, vierde lid, onderdeel a.

 • 5 In afwijking van het vierde lid, is het toegestaan slachtvarkens te merken met een merk als bedoeld in artikel 8, vierde lid, onderdeel b, in het geval van rechtstreeks vervoer van een bedrijf, niet zijnde een verzamelcentrum, naar een slachthuis in Duitsland.

 • 6 Varkens, waarbij merkverlies is opgetreden, worden binnen 3 werkdagen te rekenen vanaf de dag na de dag waarop het merkverlies is opgetreden, hermerkt met een merk met daarop het UBN van het bedrijf waarop het varken op dat moment verblijft, met uitzondering van slachthuizen of verzamelcentra.

Artikel 30

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Varkens gaan bij afvoer van een bedrijf, tijdens het vervoer en bij aanvoer op een bedrijf vergezeld van een vervoersdocument.

 • 2 Het vervoersdocument wordt in drievoud opgemaakt, waarbij een exemplaar bestemd is voor de houder die de varkens van zijn bedrijf afvoert, een exemplaar bestemd is voor de vervoerder en een exemplaar bestemd is voor de houder die de varkens op zijn bedrijf aanvoert.

 • 3 Het vervoersdocument wordt door de betrokken houders ondertekend en bevat ten minste de volgende gegevens:

  • a. datum van de aanvoer en de afvoer;

  • b. UBN en naam, adres en woonplaats van het bedrijf van herkomst en van het bedrijf van bestemming;

  • c. UBN of UBN’s van het oormerk, indien deze afwijken van het in onderdeel b bedoelde UBN van het bedrijf van herkomst;

  • d. het aantal varkens;

  • e. het kenteken van het transportmiddel.

 • 4 In afwijking van het tweede lid kan worden volstaan met een vervoersdocument bestemd voor de vervoerder, indien de houder die de varkens van zijn bedrijf afvoert, alsmede de houder die varkens op zijn bedrijf aanvoert de gegevens, bedoeld in het derde lid, op elektronische wijze beschikbaar heeft in zijn bedrijfsregister, bedoeld in artikel 31, eerste lid.

Artikel 31

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De houder houdt schriftelijk of elektronisch op een overzichtelijke wijze op het bedrijf een bedrijfsregister bij waarin hij binnen 3 werkdagen te rekenen vanaf de dag na de dag waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden opneemt:

  • a. opgetreden merkverlies, onder vermelding van het oormerknummer en de datum;

  • b. aan- en afvoer van varkens op onderscheidenlijk van zijn bedrijf, onder vermelding van:

   • -

    het UBN van het bedrijf van herkomst of van het bedrijf van bestemming, of bij invoer of uitvoer naam, adres en woonplaats van deze bedrijven;

   • -

    oormerknummers;

   • -

    het aantal varkens;

   • -

    de datum;

   • -

    indien het de invoer van varkens betreft, het nummer van het gezondheidscertificaat;

   • -

    indien het uit een derde land ingevoerde varkens betreft en het betrokken bedrijf het bestemmingsadres is, het door het derde land toegekende identificatienummer en het oormerknummer van het op het bedrijf aangebrachte merk, en

   • -

    het kenteken van het transportmiddel.

 • 2 Bij dit register worden de voor de houder bestemde exemplaren van het vervoersdocument bewaard.

 • 3 De in het eerste en tweede lid bedoelde gegevens worden drie jaar op het bedrijf bewaard.

 • 4 Indien het bedrijfsregister elektronisch wordt bijgehouden, draagt de houder er zorg voor dat de in het eerste lid, alsmede in artikel 30, derde lid, bedoelde gegevens overzichtelijk in beeld kunnen worden gebracht en ter plekke kunnen worden uitgeprint.

Artikel 32

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De houder meldt de aan- en afvoer van varkens op, onderscheidenlijk van zijn bedrijf en de afvoer van dode varkens van zijn bedrijf binnen twee werkdagen aan de minister.

 • 2 De melding bevat de volgende gegevens:

  • a. het UBN van het betrokken bedrijf;

  • b. het UBN van het bedrijf van herkomst of van het bedrijf van bestemming van de varkens;

  • c. in voorkomend geval land van herkomst of land van bestemming;

  • d. het aantal en het soort varkens;

  • e. de datum, en

  • f. het kenteken van het transportmiddel.

 • 3 De melding geschiedt met gebruikmaking van een middel dat daartoe door de minister beschikbaar is gesteld.

 • 4 In afwijking van het eerste lid, kan het melden van de afvoer van dode varkens naar een categorie 1-verwerkingsbedrijf of een categorie 2-verwerkingsbedrijf geschieden door tussenkomst van het desbetreffende bedrijf, indien de houder het desbetreffende bedrijf hiertoe schriftelijk in papieren versie heeft gemachtigd.

Artikel 33

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Indien het bedrijf een slachthuis is, controleert de houder, overeenkomstig een door de minister goedgekeurd protocol, terstond na aanvoer of de varkens ingevolge artikel 13, eerste lid, onderdeel b, zijn geïdentificeerd en geregistreerd.

 • 2 Indien bij de in het eerste lid bedoelde controle blijkt dat varkens niet volledig zijn geïdentificeerd en geregistreerd, doet de houder hiervan terstond melding aan de NVWA.

§ 7. Identificatie en registratie van schapen en geiten

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 34

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

a. I&R-systeem schapen en geiten:

geautomatiseerd gegevensbestand als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van verordening 21/2004;

b. identificatiecode:

op het voor een schaap of geit bestemd merk vermelde of uit de elektronische transponder in een elektronisch merk uit te lezen identificatiecode als bedoeld in artikel 12i.

Artikel 35

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Alle schapen en geiten die op of voor 9 juli 2005 zijn geboren, zijn tenminste met één merk gemerkt.

 • 2 De termijn, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van verordening 21/2004, waarbinnen de merken worden aangebracht, bedraagt zes maanden na de geboorte, of zoveel eerder als het schaap of de geit wordt afgevoerd of over de openbare weg wordt verplaatst.

 • 3 In afwijking van het tweede lid kan een schaap die de leeftijd van zes maanden nog niet heeft bereikt en dat nog niet is gemerkt, worden verplaatst over de openbare weg ten behoeve van een verplaatsing binnen het bedrijf, indien het desbetreffende schaap wordt verplaatst in gezelschap van het moederdier.

 • 4 De termijn, bedoeld in artikel 4, vierde lid, van verordening 21/2004, waarbinnen de merken worden aangebracht bij een uit een derde land ingevoerde schaap of geit, bedraagt drie werkdagen, gerekend vanaf de dag van aanvoer op het bedrijf.

Artikel 36

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Indien een schaap dat, of een geit die geboren is op of voor 9 juli 2005, door één merk is gemerkt en het merk heeft verloren, hermerkt de houder het schaap of de geit binnen drie werkdagen te rekenen vanaf de dag na de dag waarop het verlies is opgetreden met een vervangend merk.

 • 2 Indien een schaap dat, of een geit die geboren is na 9 juli 2005, door middel van twee merken is gemerkt, één merk heeft verloren, bestelt de houder binnen drie werkdagen te rekenen vanaf de dag na de dag waarop het verlies is opgetreden een vervangend merk met dezelfde gegevens als bedoeld in artikel 12f, eerst lid, onderdeel b, en hermerkt het schaap of de geit zodra het merk in zijn bezit is.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, mag de houder bij een schaap dat of een geit die een merk heeft verloren, het andere merk ook verwijderen en het schaap of de geit merken met twee nieuwe merken overeenkomstig artikel 12e.

 • 4 In afwijking van het tweede lid, mag de houder bij een schaap dat of geit die rechtstreeks of via een verzamelcentrum wordt afgevoerd naar een slachthuis binnen Nederland, het verloren merk binnen drie werkdagen te rekenen vanaf de dag na de dag waarop het verlies is opgetreden, vervangen door een:

  • a. elektronisch tijdelijk merk als bedoeld in artikel 12e, onderdeel i, voor zover het schaap of de geit een elektronisch merk heeft verloren;

  • b. conventioneel tijdelijk merk als bedoeld in artikel 12e, onderdeel i, voor zover het schaap of de geit een conventioneel merk heeft verloren.

 • 5 Indien een schaap of geit waarvan een verloren merk is vervangen door een tijdelijk merk als bedoeld in het vierde lid, niet wordt afgevoerd naar een slachthuis, wordt het tijdelijke merk verwijderd en wordt het schaap of de geit voor afvoer van het bedrijf hergemerkt met een vervangend merk overeenkomstig het tweede lid.

Artikel 37

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 2 Het tweede merk, bedoeld in het eerste lid, is een conventioneel merk.

Artikel 38

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 38a

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Elektronische merken worden uitgelezen met een uitleesapparaat als bedoeld in hoofdstuk I, onderdeel e, van de bijlage bij beschikking 2006/968/EG, dat voldoet aan hoofdstuk III, onderdeel 1, van de bijlage bij beschikking 2006/968/EG.

Artikel 38b

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Naast de gegevens, bedoeld in deel C, onderdeel 1, van de bijlage bij verordening 21/2004 wordt op het verplaatsingsdocument, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van verordening 21/2004 de identificatiecode van de verplaatste schapen en geiten vermeld.

 • 2 Het verplaatsingsdocument, bedoeld in het eerste lid, wordt in drievoud opgemaakt, waarbij een exemplaar bestemd is voor de houder die de schapen of geiten van zijn bedrijf afvoert, een exemplaar bestemd is voor de vervoerder en een exemplaar bestemd is voor de houder die de schapen of geiten op zijn bedrijf aanvoert.

 • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid, is het toegestaan dat:

  • a. schapen en geiten vergezeld gaan van een uitleesapparaat waarin de gegevens zijn opgenomen die ingevolge artikel 6, eerste lid, van verordening 21/2004 in samenhang met deel C, onderdeel 1, van de bijlage bij verordening 21/2004, in het verplaatsingsdocument zijn opgenomen, of

  • b. de kennisgeving als bedoeld in artikel 38d, zesde lid, in afwijking van artikel 38d, zevende lid, heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de afvoer van de dieren van het bedrijf en de kennisgeving is geschied op de wijze als bedoeld in artikel 38f, eerste lid, onderdeel b.

 • 4 De termijn, bedoeld in artikel 6, derde lid, van verordening 21/2004 bedraagt drie jaar.

Artikel 38c

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Het I&R-systeem schapen en geiten wordt beheerd door de minister.

 • 2 Naast de gegevens die ingevolge verordening 21/2004 in het I&R-systeem schapen en geiten opgenomen zijn, bevat het I&R-systeem schapen en geiten tenminste de identificatiecodes van de aan de houder geleverde, maar nog niet bij schapen of geiten aangebrachte merken.

Artikel 38d

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De houder van schapen of geiten stelt de minister bij het aanbrengen van de merken na de geboorte van een schaap of geit als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van verordening 21/2004, in kennis van de gegevens, bedoeld in deel B, onderdeel 2, onder a, b en d, van de bijlage bij verordening 21/2004.

 • 2 De houder van schapen of geiten stelt de minister bij de dood van een schaap of geit in kennis van de gegevens, bedoeld in deel B, onderdeel 2, onder a, c en d, van de bijlage bij verordening 21/2004, behoudens in gevallen waarin de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, nog niet heeft plaatsgevonden.

 • 3 De houder van schapen of geiten stelt de minister bij de aanvoer van een schaap of geit in kennis van de gegevens, bedoeld in deel D, onderdeel 2, onder a, b, d en e van de bijlage bij verordening 21/2004, alsmede van de identificatiecode van de aangevoerde dieren.

 • 4 Indien de kennisgeving als bedoeld in het derde lid, betrekking heeft op de aanvoer van een schaap of geit, afkomstig uit een lidstaat, wordt tevens opgave gedaan van het land van herkomst en de diersoort.

 • 5 Indien de kennisgeving, bedoeld in het derde lid, betrekking heeft op de aanvoer van een schaap of geit, afkomstig uit een derde land, wordt tevens opgave gedaan van het land van herkomst, de diersoort en de oorspronkelijke identificatiecode van het dier.

 • 6 De houder van schapen of geiten stelt de minister bij de afvoer van een schaap of geit, in kennis van de gegevens, bedoeld in deel D, onderdeel 2, onder a, b, c en d van de bijlage bij verordening 21/2004, alsmede van de identificatiecode van het dier, met dien verstande dat indien artikel 38b, derde lid, onderdeel b, van toepassing is de houder van de dieren de minister eveneens in kennis stelt van de diersoort, het vergunningnummer of de naam van de vervoerder en het kenteken van het transportmiddel.

 • 7 De kennisgeving, bedoeld in het tweede tot en met het zesde lid, geschiedt binnen 7 dagen, te rekenen vanaf de dag na de dag waarop de gebeurtenis waarvan kennisgeving wordt gedaan, heeft plaatsgevonden.

 • 8 De kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, geschiedt binnen 6 maanden na de geboorte, of zoveel eerder als het schaap of de geit wordt afgevoerd of over de openbare weg wordt verplaatst.

Artikel 38e

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De houder van schapen of geiten stelt de minister bij het vervangen van een verloren merk door twee nieuwe merken, als bedoeld in artikel 36, derde lid, in kennis van de identificatiecode van het oorspronkelijke merk, de identificatiecode van de nieuwe merken en de datum van het aanbrengen van de vervangende merken.

 • 2 De houder van schapen of geiten stelt de minister bij het vervangen van een verloren merk bij schapen en geiten door een tijdelijk merk, als bedoeld in artikel 36, vierde lid, in kennis van de identificatiecode van het dier, de identificatiecode van het tijdelijke merk en de datum van het aanbrengen van het tijdelijke merk.

 • 3 De houder van schapen of geiten stelt de minister bij het ommerken van schapen en geiten als bedoeld in artikel 38, in kennis van de identificatiecode van het oorspronkelijke merk, de identificatiecode van de nieuwe merken en de datum van aanbrengen van de vervangende merken.

 • 4 De kennisgeving, bedoeld in het eerste tot en met het derde lid, geschiedt binnen zeven dagen, te rekenen vanaf de dag na de dag waarop de gebeurtenis waarvan kennisgeving wordt gedaan, heeft plaatsgevonden of zoveel eerder als het schaap of de geit wordt afgevoerd of over de openbare weg wordt verplaatst.

Artikel 38ea

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 2 De kennisgevingen, bedoeld in het eerste lid, geschieden binnen 7 dagen nadat de in dat lid bedoelde vaccinaties zijn uitgevoerd, met dien verstande dat de kennisgevingen van de jaarlijkse herhalingsvaccinaties uiterlijk voor 1 augustus van het betreffende jaar geschieden.

 • 3 De minister kan aan een ander dan de houder van een schaap of geit de datum waarop het dier is gevaccineerd en de status van de vaccinatie kenbaar maken.

Artikel 38f

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 3 De kennisgeving, bedoeld in artikel 38ea, eerste lid, geschiedt met gebruikmaking van een middel dat daartoe door de minister beschikbaar is gesteld.

 • 4 Het derde lid is tevens van toepassing op een kennisgeving die niet binnen de termijn, bedoeld in artikel 38ea, derde lid, is gedaan.

 • 5 De minister kan nadere voorwaarden stellen waaronder de kennisgeving, bedoeld in het derde lid, wordt geaccepteerd.

Artikel 38g

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De houder kan een kennisgeving herstellen of intrekken.

 • 3 Het verzoek tot herstel van een kennisgeving, bedoeld in artikel 38ea, eerste lid, geschiedt met gebruikmaking van een middel dat daartoe door de minister beschikbaar is gesteld.

 • 4 De minister kan nadere voorwaarden stellen waaronder het herstel of de intrekking, bedoeld in het eerste lid, wordt geaccepteerd.

Artikel 38h

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Het is verboden in strijd te handelen met de artikelen 4, eerste, vierde en vijfde lid, 5, vijfde lid, 6, eerste en derde lid, en 8, tweede lid, van verordening 21/2004.

Artikel 38i

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

De ambtenaren, bedoeld in artikel 114, eerste lid, van de wet zijn tevens belast met het toezicht op de naleving van verordening 21/2004.

Artikel 38j

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Indien het bedrijf een slachthuis is, controleert de houder, overeenkomstig een door de minister goedgekeurd protocol, terstond na aanvoer of de schapen of geiten overeenkomstig artikel 13, eerste lid, onderdeel c, zijn geïdentificeerd en geregistreerd.

 • 2 Indien bij de in het eerste lid bedoelde controle blijkt dat schapen of geiten niet volledig zijn geïdentificeerd en geregistreerd, doet de houder hiervan terstond melding aan de NVWA.

 • 3 De schapen of geiten, bedoeld in het tweede lid, worden terstond afgezonderd van de overige schapen en geiten in het slachthuis. De ambtenaar van de NVWA kan ter zake aanwijzingen geven.

 • 4 Schapen en geiten worden slechts geslacht indien bij de in het eerste lid bedoelde controle is gebleken dat de schapen en geiten overeenkomstig artikel 13, eerste lid, onderdeel c, zijn geïdentificeerd en geregistreerd.

 • 5 In afwijking van het vierde lid, is het toegestaan om de in het tweede lid bedoelde schapen of geiten te slachten:

  • a. indien een onderzoek als bedoeld in bijlage II, onderdeel 2 en 3, heeft plaatsgevonden, of

  • b. voor zover het schapen of geiten betreft die zijn geïdentificeerd met één merk, is gebleken dat dit oormerk bij het dier behoort en dat van deze schapen en geiten de gegevens, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onderdeel c, juist en volledig in het I&R systeem schapen en geiten zijn vermeld.

 • 6 Indien een schaap of geit dat, onderscheidenlijk die is gemerkt met merken als bedoeld in artikel 12e, eerste lid, onderdelen b, d, g of h ter slacht wordt gebracht, vernietigt de houder, onder toezicht van de officiële dierenarts, het elektronische merk terstond na de slacht.

§ 7a. Identificatie en registratie van honden

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 38k

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 38l

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Op een aanvraag tot aanwijzing als databank als bedoeld in artikel 10 van het besluit wordt binnen zes weken na de datum van ontvangst van de aanvraag een besluit genomen.

 • 2 De minister kan de termijn eenmaal met zes weken verlengen.

 • 3 Een aanvraag tot aanwijzing gaat vergezeld van:

  • a. bewijsstukken dat voldaan wordt aan artikel 10, vierde lid, van het besluit, waaronder bewijs dat de gegevens, bedoeld in artikel 10, derde lid, van het besluit, elektronisch kunnen worden uitgewisseld met de minister;

  • b. bewijsstukken dat voldaan wordt aan artikel 38m van deze regeling;

  • c. een bewijs van inschrijving in het handelsregister, en

  • d. een verklaring dat een bewerkersovereenkomst met de minister wordt gesloten, indien de databank wordt aangewezen.

Artikel 38m

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De beheerder van een aangewezen databank verstrekt aan de houder van een hond een digitaal of schriftelijk bewijs met de gegevens van de registratie of melding of van wijziging van de registratie.

 • 2 De beheerder van een aangewezen databank treft de volgende maatregelen, bedoeld in artikel 10, vierde lid, onderdeel f:

  • a. inzage geven aan een houder in de geregistreerde gegevens van die houder;

  • b. op verzoek aangeven of een hond geregistreerd is in zijn databank, en

  • c. indien de beheerder meent dat de gegevens van een houder correct zijn vastgelegd, maar de houder van een hond dit standpunt bestrijdt, vastleggen dat de houder van een hond zijn gegevens als niet correct beschouwt en dit melden aan de minister.

 • 5 Indien de beheerder van een databank te maken krijgt met een onvoorziene situatie waardoor hij niet kan voldoen aan de verplichtingen uit dit artikel, stelt hij onverwijld de minister daarvan op de hoogte.

Artikel 38n

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Voor in Nederland geboren honden wordt een chip gebruikt:

  • a. die een uniek en niet te wijzigen nummer bevat van vijftien cijfers, waarvan de eerste drie cijfers 528 zijn;

  • b. die bedoeld is voor de identificatie van dieren;

  • c. waarvan het nummer elektronisch afleesbaar is, en

  • d. die het welzijn en de gezondheid van de hond niet negatief beïnvloedt.

 • 2 Een chip die voldoet aan ISO-norm 11784 en 11785 wordt vermoed te voldoen aan het eerste lid, onderdelen a tot en met c.

 • 3 Indien een chip niet voldoet aan ISO-norm 11784 en 11785 levert de houder van een hond bij een controle de middelen om de chip af te kunnen lezen.

Artikel 38o

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Een chip wordt onderhuids aan de linkerzijde van de hals of aan de dorsale zijde tussen de schouderbladen ingebracht.

Artikel 38p

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De verstrekking van unieke nummers aan degene die chips vervaardigt of laat vervaardigen, geschiedt door de minister.

Artikel 38q

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Indien een chip wordt verwijderd als bedoeld in artikel 14, vierde lid, van het besluit, registreert de houder in een aangewezen databank:

§ 7b. Identificatie en registratie van paardachtigen

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 38r

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 In deze paragraaf wordt verstaan onder:

  • a. duplicaat identificatiedocument: duplicaat identificatiedocument als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 504/2008;

  • b. geregistreerde paardachtigen: geregistreerde paardachtigen als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van Richtlijn 2009/156/EG van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen (PbEU 2010, L 192);

  • c. identificatiedocument: identificatiedocument als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 504/2008;

  • d. tijdelijk document: tijdelijk document als bedoeld in artikel 14, derde lid, van Verordening (EG) nr. 504/2008;

  • e. vervangend identificatiedocument: vervangend identificatiedocument als bedoeld in artikel 17 van Verordening (EG) nr. 504/2008.

 • 2 Deze paragraaf is op paardachtigen die leven op natuurterreinen opgenomen in bijlage IV bij deze regeling, slechts van toepassing indien zij dit terrein verlaten, met dien verstande dat artikel 38v, eerste lid, niet van toepassing is.

Artikel 38s

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 3, eerste en tweede lid, 5, vijfde lid, 8, eerste lid, 11, tweede lid, 13, 14, derde en vierde lid, 15, eerste lid, 19, tweede en vijfde lid, 20, en 21, eerste en tweede lid, en 26, eerste lid, tweede alinea en tweede lid, van Verordening (EG) nr. 504/2008.

Artikel 38t

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De minister is bevoegd besluiten te nemen:

  • a. tot afgifte en wijziging van een identificatiedocument, bedoeld in artikel 4, eerste lid in samenhang met het derde lid van Verordening (EG) nr. 504/2008;

  • b. omtrent de identificatie van ingevoerde paardachtigen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 504/2008;

  • c. tot afgifte van een tijdelijk identificatiedocument, bedoeld in artikel 14, derde lid, van Verordening (EG) nr. 504/2008;

  • d. tot afgifte en wijziging van een duplicaat identificatiedocument, bedoeld in artikel 16, eerste lid, in samenhang met het derde en vierde lid van Verordening (EG) nr. 504/2008;

  • e. tot afgifte en wijziging van een vervangend identificatiedocument, bedoeld in artikel 17, van Verordening (EG) nr. 504/2008.

 • 2 De minister is de bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikelen 15, tweede lid, en 16, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 504/2008.

 • 3 Indien in Verordening (EG) nr. 504/2008 een taak wordt opgedragen aan de officiële dierenarts is een dierenarts, verbonden aan de NVWA, daartoe bevoegd, voor zover die taak niet bestaat uit het nemen van besluiten.

 • 4 De contactinstantie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van Verordening (EG) nr. 504/2008, is de minister.

Artikel 38u

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Een houder van een paardachtige draagt er zorg voor dat de paardachtige geïdentificeerd wordt overeenkomstig artikel 11, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 504/2008.

 • 2 Voordat de transponder wordt ingebracht, neemt degene die de transponder inbrengt de maatregelen, bedoeld in artikel 9 in samenhang met artikel 10, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 504/2008.

 • 3 In aanvulling op artikel 11, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 504/2008 wordt de transponder aan de linkerkant van de hals van de paardachtige geïmplanteerd.

 • 4 In aanvulling op artikel 2, tweede lid, onderdeel b, van Verordening (EG) nr. 504/2008 hebben transponders een uniek nummer dat is verstrekt overeenkomstig artikel 38aa en voldoen de transponder en het uitleesapparaat aan de voorwaarden, genoemd in bijlage V.

 • 5 Indien blijkt dat een transponder niet werkt wordt:

  • a. indien de identiteit van de paardachtige onomstotelijk kan worden vastgesteld een transponder met hetzelfde nummer ingebracht;

  • b. indien de identiteit van de paardachtige niet onomstotelijk kan worden vastgesteld een transponder met een ander nummer ingebracht en worden het identificatiedocument, een röntgenfoto van de hals van de paardachtige en een door de minister vastgesteld klachtenformulier aangeleverd bij de organisatie, bedoeld in artikel 38v, derde of vierde lid, die het identificatiedocument van de paardachtige heeft afgegeven.

 • 6 Het formulier, bedoeld in het vijfde lid, is verkrijgbaar bij de organisaties, bedoeld in artikel 38v, derde lid.

Artikel 38v

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De termijn ter identificatie van een paardachtige, bedoeld in artikel 5, zesde lid, van Verordening (EG) nr. 504/2008 bedraagt zes maanden na de geboorte van een paardachtige.

 • 2 Een aanvraag om een identificatiedocument vindt niet later plaats dan zeven dagen na identificatie van de paardachtige overeenkomstig artikel 38u.

 • 3 Indien de aanvraag een geregistreerde paardachtige betreft wordt de aanvraag ingediend bij een organisatie als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a of b, van Verordening (EG) nr. 504/2008.

 • 4 Indien de aanvraag een niet-geregistreerde paardachtige betreft is het derde lid van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de aanvraag ook kan worden ingediend bij een organisatie, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van Verordening (EG) nr. 504/2008 die niet het stamboek voor het ras van dat dier bijhoudt.

 • 5 De aanvraag om een identificatiedocument wordt ingediend met gebruikmaking van een door de minister vastgesteld aanvraagformulier dat wordt ingevuld door of in samenspraak met de organisaties, bedoeld in het derde lid.

 • 6 Het aanvraagformulier, bedoeld in het vijfde lid, is verkrijgbaar bij de organisaties, bedoeld in het derde lid.

 • 7 Behoudens het bepaalde in artikel 38x wordt voor een paardachtige niet meer dan één aanvraag om een identificatiedocument gedaan.

Artikel 38w

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 38v, derde tot en met zevende lid, zijn van overeenkomstige toepassing op paardachtigen die zijn ingevoerd.

Artikel 38x

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Een aanvraag om een duplicaat identificatiedocument of een vervangend identificatiedocument wordt ingediend bij een organisatie als bedoeld in artikel 38v, derde of vierde lid, die tevens is genoemd in artikel 16, eerste, derde of vierde lid of 17 van Verordening (EG) nr. 504/2008.

 • 2 Artikel 38v, vijfde en zesde lid, zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat op het formulier wordt vermeld of de aanvraag betrekking heeft op een duplicaat identificatiedocument of een vervangend identificatiedocument.

 • 3 De aanvraag om een duplicaat identificatiedocument of een vervangend identificatiedocument gaat vergezeld van een door de minister vastgesteld vragenformulier.

 • 4 Het vragenformulier is verkrijgbaar bij de organisaties, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 38y

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 In aanvulling op artikel 19, eerste lid, onderdeel b, van Verordening (EG) nr. 504/2008 wordt een identificatiedocument ongeldig gemaakt door het document te perforeren.

 • 2 Een identificatiedocument dat overeenkomstig artikel 19, eerste lid, onderdeel b, van Verordening (EG) nr. 504/2008 ongeldig is gemaakt wordt door de persoon of instantie, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 504/2008 naar de minister gestuurd en teruggestuurd aan de organisatie, bedoeld in artikel 38v, derde of vierde lid, die het identificatiedocument heeft afgegeven.

 • 3 Een identificatiedocument waarop in strijd met Verordening (EG) nr. 504/2008 wijzigingen of aantekeningen zijn aangebracht, is ongeldig.

 • 4 Indien een duplicaat identificatiedocument of een vervangend identificatiedocument is afgegeven, is het oorspronkelijk voor die paardachtige afgegeven identificatiedocument ongeldig.

Artikel 38z

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De organisaties, bedoeld in artikel 38v, derde lid, verstrekken de gegevens, bedoeld in artikel 21, eerste lid, onderdelen a, b, c, d, e, f, h, j, k, l, m, en n, van Verordening (EG) nr. 504/2008 vóór de eerste dag van elke kalendermaand aan de minister.

 • 2 De organisaties, bedoeld in artikel 38v, derde en vierde lid, verstrekken de gegevens, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 504/2008 desgevraagd aan de minister.

Artikel 38aa

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Degene die de transponder, bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van Verordening (EG) nr. 504/2008 ten behoeve van identificatie van paardachtigen vervaardigt of laat vervaardigen, maakt gebruik van unieke nummers die zijn verstrekt door de minister.

 • 2 Indien degene, bedoeld in het eerste lid, de transponders levert aan een andere persoon of onderneming, houdt diegene een administratie bij van:

  • a. de gegevens van de persoon aan wie of onderneming waaraan de transponders worden geleverd, en

  • b. de nummers van de transponders.

 • 3 Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing indien de persoon of onderneming, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, transponders levert aan een andere persoon of onderneming.

 • 4 De administratie, bedoeld in het tweede of derde lid, wordt gedurende dertig jaar bewaard.

 • 5 Indien degene, bedoeld in het eerste lid, transponders levert met het oog op gebruik als bedoeld in artikel 38u, vijfde lid, onderdeel a, doet hij melding aan de minister van:

  • a. het nummer van de transponder;

  • b. de datum van levering van de transponder;

  • c. de naam en adresgegevens van degene aan wie de transponder is geleverd;

  • d. de naam van de instantie, bedoeld in artikel 38v, derde of vierde lid, dat het identificatiedocument van de paardachtige waarbij de transponder is ingebracht, heeft afgegeven.

Artikel 38bb

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Indien paarden worden aangevoerd op een slachthuis, controleert de houder, overeenkomstig een door de minister goedgekeurd protocol, terstond na aanvoer of de paarden overeenkomstig artikel 13, eerste lid, onderdeel d, zijn geïdentificeerd en geregistreerd.

 • 2 Indien bij de in het eerste lid bedoelde controle blijkt dat paarden niet volledig zijn geïdentificeerd en geregistreerd of op grond van de identificatie en registratie niet geslacht mogen worden voor menselijke consumptie, doet de houder hiervan terstond melding aan de NVWA.

 • 3 De paarden, bedoeld in het tweede lid, worden terstond afgezonderd van de overige paarden in het slachthuis. De ambtenaar van de NVWA kan ter zake aanwijzingen geven.

§ 7c. Registratie van gevogelte

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 38cc

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 In deze paragraaf wordt onder gevogelte verstaan: kippen, kalkoenen, parelhoenders en eenden.

 • 2 In deze paragraaf wordt voorts verstaan onder:

  • a. ouderdieren: gevogelte bestemd voor de productie van broedeieren ter verkrijging van leghennen of vleespluimvee;

  • b. productieperiode: aaneengesloten periode waarin een groep pluimvee van dezelfde soort en categorie en met dezelfde geboortedatum, die in één stal is gehuisvest in een stal op het pluimveebedrijf aanwezig is.

 • 3 Deze paragraaf is niet van toepassing op een houder van gevogelte die minder dan 250 stuks gevogelte houdt.

Artikel 38dd

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Een houder van gevogelte registreert iedere verplaatsing van gevogelte van of naar een inrichting waar hij gevogelte houdt.

 • 2 De houder verstrekt bij de registratie, bedoeld in het eerste lid, in ieder geval de volgende gegevens:

  • a. het aan de houder toegekende UBN, bedoeld in artikel 3, eerste lid,

  • b. het registratienummer, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de inrichting van herkomst en bestemming;

  • c. het nummer of de aanduiding van de stal van herkomst en bestemming, voor zover het een locatie betreft die in Nederland is gelegen;

  • d. het land van herkomst of bestemming, voor zover dit buiten Nederland is gelegen;

  • e. het type verplaatsing;

  • f. de datum van verplaatsing;

  • g. het registratienummer, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de locatie waar de ouderdieren van het gevogelte zijn gehouden;

  • h. het aantal verplaatste dieren per geslacht;

  • i. de geboortedatum van de verplaatste dieren;

  • j. de soort gevogelte;

  • k. de categorie gevogelte die wordt gehouden;

  • l. het doel waarvoor het gevogelte wordt gehouden;

  • m. het ras;

  • n. het houderijsysteem;

  • o. de datum van het begin van de nieuwe productieperiode, voor zover het gevogelte meer dan één productieperiode wordt ingezet.

 • 3 Indien blijkt dat gegevens als bedoeld in het tweede lid, niet juist of volledig zijn, verstrekt de houder de gecorrigeerde gegevens.

Artikel 38ee

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De houder registreert de gegevens, bedoeld in artikel 38dd, tweede lid, in een databank die op grond van artikel 38hh, eerste lid, door de minister is aangewezen als databank voor de registratie van de gegevens, bedoeld in artikel 38dd, tweede lid.

 • 2 Indien de minister meerdere databanken aanwijst, volstaat registratie bij een van de databanken.

 • 3 Indien de minister geen databank heeft aangewezen, registreert de houder de gegevens, bedoeld in artikel 38dd, tweede lid, bij de minister met gebruikmaking van een middel dat daartoe door de minister beschikbaar is gesteld.

Artikel 38ff

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De houder registreert de gegevens, bedoeld in artikel 38dd, tweede lid, binnen vijf werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de dag van de verplaatsing.

 • 2 De houder registreert de gecorrigeerde gegevens, bedoeld in artikel 38dd, derde lid, binnen vijf werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de dag dat de houder op de hoogte is gesteld van de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens of de onjuistheid of onvolledigheid heeft vastgesteld in het geval hij hiervan niet op de hoogte is gesteld.

§ 7d. Aanwijzing databanken

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 38gg

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

Artikel 38hh

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De minister kan databanken aanwijzen waarin de registratie, bedoeld in artikel 38dd, eerste in samenhang met het tweede en derde lid, plaatsvindt.

 • 2 De gegevens worden verwerkt met als doel het ten behoeve van de bescherming van de dier- en volksgezondheid, het dierenwelzijn en het milieu verkrijgen van inzicht in de verplaatsingen van dieren waarop de verplichting tot registratie van toepassing is en een effectief systeem van toezicht op en handhaving van de op deze dieren en de houders daarvan van toepassing zijnde regelgeving door de minister te bevorderen.

 • 3 De minister is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de databank.

 • 4 Een beheerder van een databank is bewerker van de persoonsgegevens.

 • 5 De minister en de beheerder van een databank verstrekken elkaar over en weer alle benodigde informatie teneinde een goede naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving mogelijk te maken. Op verzoek van de minister toont de beheerder aan dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen.

 • 6 De beheerder van de databank stelt de minister te allen tijde kosteloos in de gelegenheid alle benodigde controles, gericht op de uitvoering van deze paragraaf en de naleving van privacywetgeving zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, uit te voeren of uit te doen voeren.

Artikel 38ii

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Een aanwijzing als bedoeld in artikel 38hh, eerste lid, vindt plaats, indien:

 • a. de beheerder van de databank een onderneming heeft als bedoeld in artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007 of een rechtspersoon is in de zin van artikel 54 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, die in een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte is gevestigd;

 • b. de databank schriftelijk of elektronisch voldoende bereikbaar is voor houders;

 • c. de beheerder van de databank de geregistreerde gegevens elektronisch en tijdig kan uitwisselen met de minister;

 • d. de beheerder van de databank passende technische en organisatorische maatregelen neemt om de geregistreerde gegevens afdoende te beveiligen teneinde verlies en onrechtmatige of onnodige verwerking hiervan te voorkomen;

 • e. de beheerder van de databank de geregistreerde gegevens overeenkomstig deze paragraaf verwerkt en slechts voor andere doelen gebruikt dan verwerking overeenkomstig deze paragraaf, nadat toestemming is verkregen van de betrokkene;

 • f. de beheerder zorg draagt voor de kwaliteit van de gegevens.

Artikel 38jj

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 2 Een aanvraag tot aanwijzing gaat vergezeld van:

  • a. bewijsstukken dat voldaan wordt aan artikel 38ii en 38kk, en

  • b. een verklaring dat een bewerkersovereenkomst en een gegevensleveringsovereenkomst met de minister worden gesloten, indien de databank wordt aangewezen.

 • 4 Op een aanvraag tot aanwijzing wordt binnen zes weken na de datum van ontvangst van de aanvraag beslist.

 • 5 De minister kan de termijn, bedoeld in het vierde lid, eenmaal met zes weken verlengen.

Artikel 38kk

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De beheerder van een aangewezen databank:

  • a. verwerkt de gegevens, bedoeld in artikel 38dd, eerste in samenhang met het tweede en derde lid;

  • b. verstrekt de houder, bedoeld in dat artikel, digitaal of schriftelijk bewijs van de registratie of de wijziging daarvan, en

  • c. verstrekt de minister op zijn verzoek een overzicht van de gegevens, bedoeld in artikel 38dd, eerste in samenhang met het tweede en derde lid die in de databank zijn geregistreerd.

 • 2 De beheerder van de databank bewaart de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, drie jaar, te rekenen vanaf de dag na de datum waarop het gevogelte is afgevoerd van de inrichting.

 • 3 Op verzoek van de houder, bedoeld in artikel 38dd, eerste lid, verstrekt de beheerder van een databank informatie aan de houder om hem zijn rechten te kunnen laten uitoefenen en de plichten na te leven als bedoeld in hoofdstuk 5 en 6 van de Wet bescherming persoonsgegevens, waaronder in elk geval wordt verstaan dat hij de houder inzage geeft in de gegevens die de met betrekking tot die houder en door hem gehouden dieren geregistreerd zijn.

 • 4 Indien de beheerder van een databank meent dat de gegevens van een houder correct zijn vastgelegd, maar de houder dit standpunt bestrijdt, registreert de beheerder dat de houder zijn gegevens als niet correct beschouwt.

 • 5 De beheerder van een databank die vanwege een onvoorziene situatie niet kan voldoen aan dit artikel of artikel 38ii, stelt de minister daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 38ll

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De minister kan de aanwijzing, bedoeld in artikel 38hh intrekken, indien deze niet voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 38ii, of aan de artikelen 38hh, vijfde of zesde lid, of 38kk.

 • 2 Indien de aanwijzing van een databank wordt ingetrokken of beëindigd:

  • a. verstrekt de beheerder van de databank de geregistreerde gegevens aan de minister of geeft de minister de opdracht aan de beheerder van een databank de gegevens te vernietigen, en

  • b. verleent de beheerder van de databank alle medewerking aan de minister of de beheerder van een andere op grond van artikel 38hh, eerste lid, aangewezen databank ter zake van de overdracht van de werkzaamheden inzake de verwerking van de gegevens.

§ 8. Overige bepalingen over de identificatie en registratie

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 39

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Het is verboden dieren die niet overeenkomstig deze regeling zijn geïdentificeerd of zijn geregistreerd, te houden, te verhandelen, te vervoeren, aan te voeren of af te voeren.

Artikel 39a

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 In afwijking van artikel 39 is het toegestaan een rund te houden dat niet overeenkomstig deze regeling is geïdentificeerd of geregistreerd, indien:

  • a. de houder van het desbetreffende rund kennisgeving heeft gedaan aan de Minister van de aanwezigheid van dat rund op zijn bedrijf;

  • b. bij het desbetreffende rund onder toezicht van een ambtenaar van de NVWA een driehoekige inkeping ter grootte van ongeveer 1 centimeter in beide oormerken van het rund is aangebracht;

  • c. de houder van het desbetreffende rund toestaat dat door een ambtenaar van de NVWA een haarmonster en een foto van het rund wordt genomen, en

  • d. voor zover het desbetreffende rund één of twee merken heeft verloren, de houder van het rund er zorg voor draagt dat het rund, overeenkomstig artikel 16 en met inachtneming van de bepalingen van paragraaf 3 en 3.1, wordt hermerkt en dat overeenkomstig onderdeel b een inkeping wordt aangebracht in het merk, onderscheidenlijk de merken.

 • 2 De houder van het rund doet bij de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, opgave van de in artikel 14, derde lid, onder C, punt 1, derde en vierde gedachtestreepje, van richtlijn 64/432/EEG, bedoelde gegevens.

 • 3 De kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, geschiedt met gebruikmaking van een middel dat daartoe door de minister beschikbaar is gesteld.

 • 4 De kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, kan niet ongedaan worden gemaakt.

 • 5 Paragraaf 3 en 3.1 zijn van overeenkomstige toepassing op de oormerken, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b.

 • 6 In afwijking van artikel 39 is het toegestaan een rund ten aanzien waarvan wordt voldaan aan het eerste lid rechtstreeks af te voeren en te vervoeren naar het slachthuis met het oog op afvoer naar een categorie 1-verwerkingsbedrijf of, onder voorwaarden, via het slachthuis naar categorie 2-verwerkingsbedrijven.

Artikel 40

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 In de situaties, bedoeld in artikel 1, eerste lid, artikel 3 en artikel 4, eerste en tweede lid, van verordening 494/98, verbiedt de minister het aanvoeren van runderen op het bedrijf, het afvoeren van runderen van dit bedrijf, en het vervoeren of verhandelen van runderen afkomstig van dit bedrijf.

 • 2 In de situatie, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van verordening 494/98, verbiedt de minister het afvoeren van runderen van het bedrijf, en het vervoeren of verhandelen van runderen afkomstig van dit bedrijf.

 • 3 Bij de vaststelling van een situatie als bedoeld in het eerste lid worden runderen waarvan de houder heeft voldaan aan de vereisten bedoeld in artikel 39a, eerste lid, buiten beschouwing gelaten.

 • 4 Het is verboden in strijd te handelen met een verbod als bedoeld in het eerste of tweede lid.

Artikel 41

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 In afwijking van de artikelen 39 en 40 kan de minister uit het oogpunt van de gezondheid en het welzijn van de dieren op het bedrijf toestemming geven voor het rechtstreekse vervoer naar het slachthuis, dat plaatsvindt onder toezicht van ambtenaren als bedoeld in artikel 114, tweede lid, van de wet.

 • 2 Aan de toestemming, bedoeld in het eerste lid, kunnen voorwaarden worden verbonden.

 • 3 De artikelen 39 en 40 gelden niet met betrekking tot de afvoer van kadavers van runderen van een bedrijf en bij vervoer van kadavers van runderen, mits de kadavers rechtstreeks worden vervoerd naar een categorie 1-verwerkingsbedijf of een categorie 2-verwerkingsbedrijf en de kadavers ten minste in één oor zijn gemerkt.

Artikel 42

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 In zoverre in afwijking van de artikelen 39 en 40, tweede lid, behoeft bij rechtstreeks vervoer van runderen naar een slachthuis en bij aanvoer van runderen op een slachthuis niet te zijn voldaan aan artikel 13, eerste lid, onderdeel a, indien slechts één van de gegevens, bedoeld in artikel 14, derde lid, onder C, punt 1, derde, vierde en zevende gedachtestreepje, van richtlijn 64/42/432/EEG ontbreekt.

 • 2 Onverminderd het eerste lid is ten aanzien van runderen geboren voor 1 januari 1998 tevens artikel 14, derde lid, onder C, punt 1, vijfde gedachtestreepje, van richtlijn 64/42/432/EEG van toepassing.

Artikel 43

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Degene die ingevolge deze regeling gegevens moet melden, bijhouden of vermelden op daartoe bestemde bescheiden, doet dit volledig, juist en naar waarheid.

 • 2 Het bijhouden of vermelden van de in het eerste lid bedoelde gegevens geschiedt, voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, onverwijld nadat de gegevens bekend zijn bij degene die zij ingevolge deze regeling moet bijhouden of vermelden.

 • 3 De gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden, voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, gedurende drie jaar bewaard.

§ 8a. Tarieven

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

§ 8a.1. Runderen

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 43a

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Degene aan wie een UBN is toegekend ten aanzien van runderen is jaarlijks een bedrag verschuldigd dat bestaat uit:

  • a. een vast bedrag per aan de houder toegekend UBN van € 33,50, en

  • b. een bedrag afhankelijk van de aantallen runderen die op het bedrijf van de houder zijn geboren, zijn aangevoerd vanuit Nederland, of zijn aangevoerd uit het buitenland.

 • 2 Het verschuldigde bedrag, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, bedraagt:

  • a. € 1,31 per rund dat is geboren,

  • b. € 0,05 per rund dat is aangevoerd vanuit Nederland, en

  • c. € 0,64 per rund dat is aangevoerd uit het buitenland,

  op het bedrijf van de houder, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, onderdeel c, is het verschuldigde bedrag per rund dat vanuit het buitenland rechtstreeks wordt aangevoerd op een slachthuis € 0,05.

Artikel 43b

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

De aantallen runderen die op het bedrijf van een houder zijn geboren, dan wel aangevoerd vanuit Nederland of uit het buitenland, zoals bedoeld in artikel 43a, eerste lid, onderdeel b, zijn de aantallen in een kalenderjaar op het bedrijf van de houder geboren of aangevoerde runderen zoals geregistreerd onder het aan de houder toegekende UBN in het I&R-systeem Rund, bedoeld in artikel 14, onderdeel a.

Artikel 43c

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Voor het op aanvraag verlenen van een goedkeuring als bedoeld in artikel 12a, onderdeel a, in samenhang met artikel 12b, eerste lid, van een model van een oormerk voor runderen, alsmede de wijzigingen daarvan, is de leverancier van het oormerk een vergoeding verschuldigd aan de minister van € 483,75.

Artikel 43e

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Voor het verwerken van een kennisgeving als bedoeld in artikel 21, tweede lid, is de houder door wie of namens wie de kennisgeving is verricht een vergoeding van € 1,08 per kennisgeving per rund verschuldigd.

 • 2 De houder namens wie de kennisgeving, bedoeld in artikel 22, tweede lid, is verricht, is de volgende vergoeding per kennisgeving per rund verschuldigd:

  • a. ingeval aanvullend onderzoek nodig is: € 27,91;

  • b. ingeval geen aanvullend onderzoek nodig is: € 16,84.

Artikel 43f

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Voor het verwerken van een verzoek als bedoeld in artikel 23, tweede lid is de houder die het verzoek doet een vergoeding verschuldigd van € 1,08 per gegeven.

 • 2 Voor het verwerken van een schriftelijke kennisgeving als bedoeld in artikel 22, eerste lid, en artikel 23, tweede lid, is de houder door wie of namens wie de kennisgeving is verricht een vergoeding van € 10,00 per kennisgeving per rund verschuldigd.

 • 3 Voor het verwerken van een verzoek tot registratie, na het verstrijken van een termijn van 80 werkdagen als bedoeld in artikel 22, tweede lid, van een geboortemelding van een kalf waarvan de moeder niet meer leeft en waardoor geen afstammingsonderzoek meer mogelijk is, is de houder die het verzoek doet een vergoeding van € 103,– per rund verschuldigd.

Artikel 43g

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Ter zake van het afleggen van een bedrijfsbezoek ten behoeve van het hermerken van runderen, is de houder van die runderen een bedrag verschuldigd van € 44,06 vermeerderd met een bedrag dat overeenkomt met € 54,53 vermenigvuldigd met het aantal uren dat met de afhandeling van het verzoek is gemoeid.

§ 8a.2. Varkens

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 43h

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Degene aan wie een UBN is toegekend ten aanzien van varkens is jaarlijks een bedrag verschuldigd dat bestaat uit:

  • a. een vast bedrag per aan de houder toegekend UBN, zoals opgenomen in het tweede en derde lid, en

  • b. een bedrag van € 0,20 per door of namens de houder verrichte melding als bedoeld in artikel 32, eerste en tweede lid.

 • 2 Het vaste bedrag, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, bedraagt indien de houder van de varkens geen handelaar in varkens, of eigenaar of exploitant van een slachthuis of een verzamelcentrum voor varkens is:

  • a. € 33,50 indien het door de houder op het desbetreffende UBN aantal gehouden varkens minder dan 20 bedraagt, of

  • b. € 99,00 indien het door de houder op het desbetreffende UBN aantal gehouden varkens 20 of meer dan 20 bedraagt.

 • 3 Het vaste bedrag, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, bedraagt € 99,00 indien de houder van de varkens een handelaar in varkens, of eigenaar of exploitant van een slachthuis of een verzamelcentrum voor varkens is.

 • 4 Het aantal gehouden varkens, bedoeld in tweede lid, onderdelen a en b, is het gemiddeld aantal in het desbetreffende kalenderjaar door de houder gehouden varkens. Het gemiddeld aantal gehouden varkens wordt door de houder bepaald door het aantal door de houder op de eerste dag elk kwartaal gehouden varkens op te tellen en vervolgens te delen door vier.

 • 5 Een houder komt in aanmerking voor het tarief, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, indien het door de houder bepaalde gemiddeld aantal gehouden varkens op verzoek van ambtenaren van de NVWA met schriftelijke stukken kan worden gestaafd.

 • 6 Voor het op aanvraag verlenen van een goedkeuring als bedoeld in artikel 12k, onderdeel a, in samenhang met artikel 12l, eerste lid, aan een model van een merk of slachtmerk voor varkens, alsmede de wijzigingen daarvan, is de leverancier van het oormerk een vergoeding verschuldigd aan de minister van € 483,75.

§ 8a.3. Schapen en geiten

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 43i

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Degene aan wie een UBN is toegekend ten aanzien van schapen of geiten is jaarlijks een bedrag verschuldigd dat bestaat uit:

  • a. een vast bedrag per aan de houder toegekend UBN van € 26.

  • b. een bedrag afhankelijk van de aantallen schapen of geiten die op het bedrijf van de houder zijn geboren, zijn aangevoerd vanuit Nederland, of zijn aangevoerd uit het buitenland.

 • 2 Het verschuldigde bedrag, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, bedraagt € 0,25 per schaap of geit.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, onderdeel b, is het verschuldigde bedrag per schaap of geit dat wordt aangevoerd op een verzamelcentrum of slachthuis, € 0,05 per schaap of geit.

 • 4 De aantallen schapen of geiten die op het bedrijf van een houder zijn geboren, dan wel aangevoerd vanuit Nederland of uit het buitenland, zoals bedoeld in artikel 43i, eerste lid, onderdeel b, zijn de aantallen in een kalenderjaar op het bedrijf van de houder geboren of aangevoerde schapen of geiten zoals geregistreerd onder het aan het de houder toegekende UBN in het I&R-systeem schapen en geiten.

 • 5 Voor het verwerken van een schriftelijke kennisgeving, als bedoeld in artikel 38g, tweede lid, is de houder door wie of namens wie de kennisgeving is verricht een bedrag verschuldigd van € 10,– per kennisgeving per schaap of geit.

 • 6 Voor het verwerken van een kennisgeving als bedoeld in artikel 38f, tweede en vierde lid, is de houder door wie of namens wie de kennisgeving is verricht een bedrag van € 0,50 per kennisgeving per schaap of geit verschuldigd.

Artikel 43j

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Voor het op aanvraag verlenen van een goedkeuring als bedoeld in artikel 12f, eerste lid, onderdeel a, in samenhang met artikel 12g, eerste lid, van een model van een merk voor schapen en geiten, alsmede de wijzigingen daarvan, is de leverancier van het oormerk een vergoeding aan de Minister verschuldigd van € 483,75.

§ 8a.3a. Honden

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 43ja

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De beheerder van een aangewezen databank, bedoeld in artikel 10 van het besluit, is de minister jaarlijks een bedrag verschuldigd van € 2000,–.

§ 8a.3b. Paardachtigen

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 43.jb

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Voor het op aanvraag afgeven van een identificatiedocument als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 504/2008, een duplicaat identificatiedocument als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 504/2008 of een vervangend identificatiedocument als bedoeld in artikel 17 van Verordening (EG) nr. 504/2008, is de aanvrager een vergoeding verschuldigd van ten hoogste de werkelijke kosten verbonden aan de uitgifte van het document.

§ 8a.3c. Aangewezen databanken

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 43jc

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Tarieven voor een vergoeding die de beheerder van een databank in rekening brengt voor het verwerken van een registratie als bedoeld in artikel 38hh, behoeven de goedkeuring van de minister.

 • 2 De goedkeuring, bedoeld in het eerste lid, wordt onthouden indien de tarieven hoger zijn dan noodzakelijk, uitgaande van een redelijke toerekening van de totale kosten en opbrengsten, waarbij de vergoeding van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, niet meer bedraagt dan de kosten die de beheerder maakt bij de uitvoering van die werkzaamheden.

 • 3 De tarieven worden per kalenderjaar goedgekeurd.

 • 5 Van een besluit tot goedkeuring van tarieven wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

§ 8a.4. Overige bepalingen tarieven

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 43k

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Indien een houder dieren van meerdere diersoorten houdt en aan die houder is één UBN toegekend, is de houder voor elke diersoort die hij houdt in voorkomend geval het vaste bedrag verschuldigd, bedoeld in artikel 43a, eerste lid, en 43g, tweede lid, en het bedrag, bedoeld in artikel 43i.

 • 2 Voor het op aanvraag in papieren versie verstrekken van de overzichten, bedoeld in artikel 1, onderdelen oo en pp, is de aanvrager de volgende vergoedingen verschuldigd:

  • a. een vast bedrag van € 2,63 voor een stallijst;

  • b. een vast bedrag van € 3,96 voor een afschrift bedrijfsregister.

Artikel 43l

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De hoogte van het totaal verschuldigde bedrag wordt vastgesteld door de minister.

 • 2 Bij de vaststelling, bedoeld in het eerste lid, kan de minister de ingevolge deze regeling verschuldigde bedragen verrekenen met de werkelijk bij de uitvoering van de in deze regeling bedoelde handelingen gemaakte kosten, indien de gemaakte kosten lager uitvallen dan de verschuldigde bedragen.

 • 3 De ingevolge deze regeling verschuldigde bedragen zijn verschuldigd aan de minister.

§ 9. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 44

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Indien een houder van dieren op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling overeenkomstig artikel 2 van de Regeling identificatie en registratie van dieren 2002 is geregistreerd, geldt deze registratie als een registratie overeenkomstig artikel 2 van deze regeling.

 • 2 Indien een UBN op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling is toegekend, geldt dit UBN als UBN dat is toegekend overeenkomstig artikel 3 van deze regeling.

 • 3 Ontheffingen van het bij of krachtens artikel 3 van de Verordening identificatie en registratie varkens 1998 bepaalde die zijn verleend aan een houder van fokvarkens en op grond waarvan het die houder is toegestaan fokvarkens te merken met een tatoeage, gelden tot 1 januari 2004 als een ontheffing van artikel 8 van deze regeling.

 • 4 In afwijking van de artikelen 29, eerste en derde lid, en 34, eerste en vierde lid, hoeven varkens, schapen en geiten die vóór 1 februari 2003 vanuit een derde land worden ingevoerd waarbij het bestemmingsadres een slachthuis is, niet te worden gemerkt overeenkomstig deze regeling mits de dieren op dit slachthuis binnen 30 dagen na aanvoer worden geslacht.

 • 5 De houder neemt de schapen en geiten die ingevolge artikel 34, eerste lid, alsnog worden gemerkt uiterlijk 1 mei 2003 op in het bedrijfsregister, bedoeld in artikel 36, en vermeldt daarbij het oormerknummer van het aangebrachte merk en, voor zover bekend, de geboortedatum van het desbetreffende schaap of de desbetreffende geit.

 • 6 Tot 1 februari 2003 kan de houder van schapen of geiten gebruik maken van het bedrijfsregister, respectievelijk het vervoersdocument dat overeenkomt met het model dat is opgenomen in Bijlage II, onderdeel B, respectievelijk Bijlage III, van de Regeling identificatie en registratie van dieren 2002.

Artikel 44a

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Van de toegelaten oormerken voor runderen, bedoeld in bijlage I, onderdeel B, onder 1, bij de Regeling identificatie en registratie van dieren zoals die luidde onmiddellijk voor inwerkingtreding van de regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van 27 november 2006, houdende wijziging van de Regeling identificatie en registratie van dieren in verband met modernisering van voorschriften I&R runderen (TRCJZ/2006/3606), worden de modellen geacht te zijn goedgekeurd op grond van artikel 12a, onderdeel a.

 • 2 De leveranciers van voor runderen toegelaten oormerken, bedoeld in bijlage I, onderdeel B, onder 1, van de Regeling identificatie en registratie van dieren zoals die luidde onmiddellijk voor inwerkingtreding van de regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van 27 november 2006, houdende wijziging van de Regeling identificatie en registratie van dieren in verband met modernisering van voorschriften I&R runderen (TRCJZ/2006/3606), worden geacht te zijn geregistreerd op grond van artikel 12a, onderdeel b.

 • 3 In afwijking van artikel 23, tweede lid, geschiedt het verzoek tot herstel van een kennisgeving die vóór 1 december 2006 is gedaan, schriftelijk in papieren versie aan het ministerie.

Artikel 44b

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Van de toegelaten oormerken voor schapen en geiten, bedoeld in bijlage I, onderdeel D, onder 1, 2 en 3, bij de Regeling identificatie en registratie van dieren zoals die luidde onmiddellijk voor inwerkingtreding van de regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van 27 november 2006, houdende wijziging van de Regeling identificatie en registratie van dieren in verband met modernisering van voorschriften I&R runderen (TRCJZ/2006/3606), wordt het model goedgekeurd op grond van artikel 12f, eerste lid, onderdeel a.

 • 2 Leveranciers van voor schapen en geiten toegelaten oormerken, bedoeld in bijlage I, onderdeel D, onder 1, 2 en 3, bij de Regeling identificatie en registratie van dieren zoals die luidde onmiddellijk voor inwerkingtreding van de regeling van 27 november 2006, TRCJZ/2006/3606 worden geacht te zijn geregistreerd door de minister op grond van artikel 12f, eerste lid, onderdeel c.

 • 3 Merken die zijn gebruikt in de Pilot Elektronische identificatie en registratie voor schapen en geiten, als bedoeld in de beschikking van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 april 2006 houdende een ontheffing op de Regeling Identificatie en Registratie van dieren en het Ingrepenbesluit, VD/06/920, worden geacht te zijn goedgekeurd op grond van artikel 12f, eerste lid, onderdeel a.

 • 4 Leveranciers van merken die zijn gebruikt in de Pilot Elektronische identificatie en registratie voor schapen en geiten, als bedoeld in de beschikking van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 april 2006 houdende een ontheffing op de Regeling Identificatie en Registratie van dieren en het Ingrepenbesluit, VD/06/920, worden geacht te zijn geregistreerd op grond van artikel 12f, tweede lid, onderdeel b.

Artikel 44c

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 [Red: Vervallen.] .

 • 2 [Red: Vervallen.] .

 • 3 [Red: Vervallen.] .

 • 4 [Red: Vervallen.] .

 • 5 Artikel 36, vierde lid, van de Regeling identificatie en registratie van dieren, zoals die luidde onmiddellijk voor inwerkingtreding van dit artikel, blijft van toepassing voor houders die ingevolge artikel 36, eerste lid, van de Regeling identificatie en registratie van dieren, zoals die luidde onmiddellijk voor inwerkingtreding van dit artikel, gegevens hebben aangetekend in het register, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van verordening 21/2004.

 • 6 Een houder mag schapen en geiten die geboren zijn voor 1 januari 2010, na deze datum identificeren overeenkomstig artikel 12e, eerste lid, onderdelen a, f, en g en tweede lid, van de Regeling identificatie en registratie van dieren, zoals die luidde onmiddellijk voor inwerkingtreding van dit artikel.

 • 8 [Red: Vervallen.] .

 • 9 [Red: Vervallen.] .

 • 10 [Red: Vervallen.] .

 • 11 [Red: Vervallen.] .

 • 12 [Red: Vervallen.] .

 • 13 In afwijking van het eerste, tweede en derde lid, stelt de houder van schapen of geiten op een bedrijf waar op grond van artikel 22, eerste lid, onderdeel d, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren vanaf 1 juli 2010 een besmetting met Q-koorts is geconstateerd, de minister binnen twee weken na voornoemde constatering ten aanzien van alle door hem gehouden schapen en geiten in kennis van de gegevens, bedoeld in deel B, onderdeel 2, onder a, b en d, van de bijlage bij verordening 21/2004.

Artikel 44ca

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 Besluiten, niet inhoudende een algemeen verbindend voorschrift, genomen bij of krachtens de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2009, die golden onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel, worden met ingang van 1 januari 2014 geacht te zijn genomen op grond van deze regeling, onder dezelfde voorschriften, beperkingen en voorwaarden.

 • 3 De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel aanhangige aanvragen, worden met ingang van 1 januari 2014 overeenkomstig deze regeling behandeld door de daartoe bevoegde autoriteit met inachtneming van de termijn die op dat tijdstip is verstreken sinds het tijdstip van indiening van de aanvraag.

Artikel 44cb

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Artikel 45

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 1 De Regeling identificatie en registratie van dieren 2002 wordt ingetrokken.

 • 2 In afwijking van het eerste lid blijft de regeling, bedoeld in het eerste lid, van toepassing voor zover dat voor de strafrechtelijke handhaving van de daarin opgenomen bepalingen noodzakelijk is.

Artikel 45a

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

 • 3 In afwijking van het eerste lid blijft de regeling, bedoeld in het eerste lid, van toepassing ten aanzien van de bevoegdheid van de minister om de hoogte van de totaal verschuldigde bedragen overeenkomstig die regeling vast te stellen.

Artikel 46

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003, met uitzondering van artikel 34, eerste lid, dat op 1 mei 2003 in werking treedt.

Artikel 47

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling identificatie en registratie van dieren.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

B.J. Odink

Bijlage II. Onderzoeken als bedoeld in artikel 26

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

1. Een onderzoek van hersenweefsel met één van de testen als bedoeld in bijlage X, hoofdstuk C, punt 4, van verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (PbEG L 147).

2. Een onderzoek naar stoffen waarvan de toediening bij of krachtens een wettelijk voorschrift is verboden.

3. Een onderzoek naar stoffen waarvan de aanwezigheid een bij of krachtens wettelijk voorschrift vastgestelde hoeveelheid overschrijdt.

4. Een onderzoek naar de aanwezigheid van residuen van bacteriegroeiremmende stoffen met behulp van de Nouws Antibioticum Test (NAT).

Bijlage III

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Onderdeel A

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Bijlage 55373.png

Bijlage IV. , behorende bij artikel 38r

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Diezenmonding

Engelsedijk, Den Bosch

De Horst

Voortstraat 18

6051 JB Maasbracht

Beuningse uiterwaarden

Dijk, Beuningen

Weurtse buitenlanden

Dijk, Weurt

Leeuwense Waard

Waalbandijk, Boven-Leeuwen

Oude Waal/ Stadswaard

Oude Waal

Vlietberg 1

6576 JB Ooij

Groenlanden/Bisonbaai

Langstraat 10

6576 JP Ooij

Millingerwaard

Waaiboerhoeveweg 5

Millingen

Klompenwaard

Waaldijk 1

6686 MV Doornenburg

Loowaard

Loowaard 1

6924 SG Loo

Vijfhoek

Overdiemerweg 41

1111 PP Diemen

Loevestein

Loevestein 1

5307 TG Pederoijen

Geuzenbos Amsterdam uiterwaarden

Wethouder van Essenweg

Amsterdam

Landtong Rozenburg

Noordzeeweg 0

3181 ML Rozenburg

Erlecomse waard

Duffeltdijk 18

6578 JH Leuth

De Staart

Zalmpad 11, 3261 MD Oud-Beijerland

Kroondomein

’t Hof 33, 3888 MH Uddel

Lobberdense Waard

Rijndijk, 6911 Pannerden

Oranjezon

Koniningin Emmaweg 22, 4354 KE Vrouwenpolder

Slikken van de Heen

Campweg, 4675 PW Sint Philipsland

Grafelijkheidsduinen

Grafelijkheidsweg 0, 1783 AT Den Helder

Lentevreugd

Duinweg 81, 2204 AT Noordwijk

Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Duin en Kruidbergerweg 661, 2071 LE Santpoort

Sint Aagtendijk

Sint Aagtendijk langs ‘De Buitenlanden’ in Beverwijk

Binnen Liede

Oever van de Binnenliede in Haarlem

Batterij en Spaarnwouderveen

Ten noorden van Zwanenburg en ten westen van Halfweg, aan de westzijde van de splitsing van de Spaarndammerdijk en de Batterijweg in Halfweg

Het Ooievaarslandje

Fazantenlaan in Heemstede

Ryptsjerksterpolder

Westerdijk 19, Ryptsjerk

Sippen-finnen

Nabij kruising Ottemaweg/Koekoekspaed tussen Raedtsjerk en Hurdegaryp

Bouwepet

Halligenweg 23, Munein

Delleboersterheide

Aan de Oosterwoldseweg 195

Heide van Allardseach en Bakkensterduinen

Jarig van de Wielenwei 2, 9243 SH Bakkeveen

Amerongse bovenpolder

Noordoever Nederrijn onder Amerongen

Blauwe Kamer

Noordoever Nederrijn tussen Wageningen en Rhenen

Palmerswaard

Noordoever Nederrijn ten westen van Rhenen

Plantage Willem 3

Noordoever Nederrijn ten oosten van Elst (Utrecht)

Ballastplaat

Strandweg te Lauwersoog

Pampusplaat/Schildhoek

Strandweg te Zoutkamp

Boerenpad

Strandweg te Zoutkamp

Zoutkamperplaat

De Hooge Zuidwal te Zoutkamp

Kollumerwaard

Kwelderweg te Warfstermolen

Zomerhuisplaat

De Rijsdammen te Kollumerpomp

Ezumakeeg

Ezumakeeg te Anjum

Bochtjesplaat

Bochtjesplaat te Oostmahorn

Hoek v/d Bant

Mr Gerbrandyweg te Anjum

Meinerswijk

Meginhardweg te Arnhem

Meggelveld

Panheeldersteeg in Thorn

Koningssteen

Waterstraat in Thorn

Koeweide Spije/landtong

Waage Naak in Wessem

Bunkerhaven

Bunkerhaven in Maasbracht

Visplas/Huyskensplas

Brandt in Stevensweert

Molenplas

Weg langs de Grinderkens in Stevensweert

Perceel a/h Juliakanaal

Verlengde oude Maasweg in Stevensweert

Molensteenseplas

In’t Broek in Stevenseert

Dilkensplas/Teggerseplas

Moeder Magdalenastraat in Ohé en Laak

Schroevendaalseplas

Daalderweg/Contelmostraat in Ohé en Laak

Oude Maas

Aasterbergerweg in Aasterberg

Vissersweerd

Ruitersdijk in Vissersweerd

Elba Grevenbicht

Batstraat in Grevenbicht

Koeweide Grevenbicht

Dijk in Grevenbicht

Nattenhoven

Bergerstraat in Nattenhoven

Meers

Koegrienddijkweg/Middelveldjensvoetpad in Meers

Horsterwold Stille Kern

Groenewoudseweg 7

3896 LS Zeewolde

Lippenhuisterheide

v. Harinxmaweg 1

9244 CJ Beetsterzwaag

Zwaagstergaarden

v. Harinxmaweg 1

9244 CJ Beetsterzwaag

Duingebied Dunea

Meijendelseweg 34

2243 GN Wassenaar

Duingebied Dunea

Haagweg 80

2681 PD Monster

De Rug

Maaseikerweg 42

6116 AG Roosteren

Bijlage V. , behorende bij artikel 38u

[Regeling vervallen per 30-04-2022]

Voorwaarden transponder

 • 1. het nummer van de transponder begint met 528;

 • 2. de transponder is bedoeld voor de identificatie van landbouwhuisdieren en beïnvloedt het welzijn en de gezondheid van paardachtigen niet negatief;

 • 3. de transponder heeft een omhulsel van bioglas of kunststof;

 • 4. de transponder is afleesbaar tot een afstand van 12 centimeter met een uitleesapparaat;

 • 5. de transponder gaat vergezeld van minimaal zes stickers met nummer en barcode;

 • 6. de transponder is individueel en steriel verpakt;

 • 7. de barcode op de sticker is met een uitleesapparaat afleesbaar;

 • 8. de transponder heeft een defectrisico van maximaal 0.5/10.000;

 • 9. er zijn garantieafspraken over vervanging bij defect;

 • 10. de levensduur garantie van de transponder bedraagt minimaal 25 jaar;

 • 11. voor de identificatie wordt een nog niet eerder gebruikte transponder gebruikt.

Voorwaarden uitleesapparaat

 • 1. het uitleesapparaat voldoet aan artikel 2, tweede lid, onderdeel b, onder ii, van Verordening (EG) nr. 504/2008;

 • 2. het uitleesapparaat heeft een CE-markering;

 • 3. het uitleesapparaat kan ook transponders uitlezen die niet voldoen aan artikel 2, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 504/2008;

 • 4. het uitleesapparaat geeft een geluidssignaal bij het vinden van een transponder;

 • 5. de levensduur garantie van het uitleesapparaat bedraagt ten minste 5 jaar;

 • 6. verbinding tussen het uitleesapparaat en een computer is mogelijk;

 • 7. er zijn geheugenfuncties in het uitleesapparaat beschikbaar;

 • 8. voor het uitleesapparaat is er een reparatieservice in Nederland beschikbaar;

 • 9. er zijn garantieafspraken over vervanging bij defect;

 • 10. de beschikbaarheid van componenten van het uitleesapparaat is gegarandeerd.

Naar boven